ΓΕΦΥΡΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ , ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΙΟΥ

ΓΕΦΥΡΑ  ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ , ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΙΟΥ

Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2016

Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης Παρασκευή 11 Μαρτίου 2016

 Η Εφημερίδα μας  ARFARA  NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης Παρασκευή 11 Μαρτίου  2016 :
~
~ Δεύτε προσκυνησομε και προσπεσομε το βασιλει και Πατέρα ημών Θεό, Μετά φόβου και αγάπης υπέρ της πίστεως στον παντοκρατορα πατέρα πατρίδος και Πατρίδων ημών τής απεριόριστης οικογένειας που ποτάμια και θάλασσες αίματος Αγίων και Ηρώων τον έχουν μαρτυρήσει, τής μίας και Αγίας εκκλησίας της του Θεού Σοφίας, Σε ευχαριστούμε σε δοξολογούμε δί τήν μεγάλην σού δόξαν, εν αρχή τών Ελλήνων του Σωκράτη Πατέρας, Μέγας Πατέρας Άναρχος Δημιουργός, Ο Μέγας Παντοκράτωρ, Και Μέγας Παντοδύναμος τού κόσμου Βασίλεας, Ευλογημένη η Βασίλεια τού Πατρός καί τού Υιού και τού Αγίου πνεύματος πάντοτε, νυν καί αει και είς τούς αιώνας τών αιώνων, Δεύτε τού Πατρός μου κληρονομήσατε τήν ητοιμασμενην υμίν Βασίλειαν από Καταβολής Κόσμου, ΑΜΗΝ !!!


~*** Προφητικό άρθρο μοναχού από το 2001: Οι Έλληνες θα γίνουν μειονότητα στην ίδια τους την χώρα
«Οι δε Έλληνες βαθμιαίως θα γίνουν μειονότης, έως ότου θα μείνουν ελάχιστοι χριστιανοί ως … δείγμα»
«Ασυνείδητα όργανα είναι οι άθεοι κυβερνήτες μας, που υποδέχονται τους δεδηλωμένους εχθρούς του Έθνους μας, για να μη κατηγορηθούν, τάχα, ως ρατσιστές ή εθνικιστές»

Ένα προφητικό και αρκετά επίκαιρο άρθρο του αειμνήστου Γέροντος Θεόκλητου Διονυσιάτου που δημοσιεύτηκε στον Ορθόδοξο Τύπο στις 23 Νοεμβρίου 2001 και που αναφέρεται στην εισβολή των λαθρομεταναστών στην Ελλάδα.
Το εμπνευσμένο και άκρως επίκαιρο άρθρο του Γέροντος Θεόκλητου είχε τίτλο:
«Μελαγχολικαί ενοράσεις»
“Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, μεταξύ άλλων, λέγει, ότι «οι Μοναχοί είναι οι κήρυκες της ερχομένης Βασιλείας, οι προφήται της Καινής Διαθήκης». Την φράση αυτή μού θύμισαν κάποιες συζητήσεις, πού είχα τελευταίως με τρεις φίλους ησυχαστές, πού και οι τρείς, ωσάν από προφητική διαίσθηση, ισχυρίζοντο για την επέλευση απιθάνων εθνικών καταστάσεων. Και ποιές καταστάσεις είναι αυτές; Ότι, τάχα, η Ελλάς, σταδιακώς, δεν θα συρρικνωθεί μεν εδαφικώς, αλλά θα κατακτηθεί εκ των ένδον από το Ισλάμ! Και εστήριζαν τον ισχυρισμόν των, στις ηλεγμένες πληροφορίες, όπως έλεγαν, πού τούς μετέδιδαν παλαιοί φίλοι τους κορυφαίων πολιτικών θέσεων, πού τούς επεσκέπτοντο στην Έρημο τού Άθωνος ή τους έγραφαν.
Και στην ερώτησή μου: Ο Θεός θά επιτρέψει την αντικατάσταση της αγίας Εκκλησίας Του, πού «επεριποιήσατο τώ ιδίω Αίματι», μέ τόν σκοτεινό και δαιμονικόν μουσουλμανισμόν μέσα στην Τοπική Ορθοδοξία της Ελλάδος; Μού απήντησαν με ένα στόμα ότι, ο Θεός θα το επιτρέψει εξ αφορμής της εκτεταμένης αμαρτίας. Και ανεφέρθησαν στους βυζαντινούς ρωμηούς, πού δεν μετανοούσαν.
Η άθεη κυβέρνηση θα τους δίνει Ελληνική ιθαγένεια
 Και όταν πάλιν τους ερώτησα “πώς θα συμβεί αυτό και πότε και τί θα γίνουν οι Έλληνες;” Απήντησαν, ότι ήδη ενεργείται η άλωση με τα 2-3 εκατομμύρια των μωαμεθανών, πού ονομάζονται μετανάστες, και πού θα στερεώνονται σταδιακώς με την ελληνικήν ιθαγένεια, πού θα τούς χορηγεί ευχαρίστως το Κράτος, δηλαδή η άθεη κυβέρνηση.
Οι δε Έλληνες βαθμιαίως θα γίνουν μειονότης, έως ότου θα μείνουν ελάχιστοι χριστιανοί ως … δείγμα. Μη απορείς, πάτερ Θ., έσπευσαν να εξηγήσουν, αυτήν την τραγωδία του λαού μας. Πολλοί θα αποδεχθούν τον μουσουλμανισμόν αβιάστως. Άλλοι, με κάποιαν βίαν ποικίλης μορφής. Και άλλοι «χριστιανοί» θα μεταναστεύσουν σε χριστιανικές χώρες, μη δυνάμενοι να συμβιώσουν με τους βαρβάρους αυτούς, πού τους χρησιμοποιεί ο Θεός ως μέσον παιδαγωγίας, όπως ανά τους αιώνες ενεργούσε στους Ισραηλίτες και στους χριστιανούς, πού δεν μετανοούσαν για τις αμαρτίες τους. Παράδειγμα ο Κατακλυσμός, τα Σόδομα, ο Ελληνισμός της Ανατολής, το Βυζάντιον.
Αυτά όλα με είχαν συντρίψει ψυχικώς και σκεφτόμουνα, τάχα θα επιτρέψει ο Θεός αυτήν την ασύλληπτον συμφοράν; Επηκολούθησε σιωπή για αρκετή ώρα. Στη συνέχεια, έθεσα το ερώτημα: Πατέρες άγιοι και αδελφοί, φανταζεσθε σεις, πώς θα ανεχθεί ο Κύριος τις μουσουλμανικές δαιμονικές θυσίες, αντί των ορθοδόξων θυσιαστηρίων; Τότε ένας ησυχαστής μου υπενθύμισε την περίπτωση του ασκητού πού, μετά την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως, είδε επάνω στην αγία Πρόθεση ερειπωμένου Ναού, μία γουρούνα με τα νεογνά της και άρχισε να κλαίει και να οδύρεται. Τότε ενεφανίσθη Άγγελος Κυρίου και του λέγει: Αββά, τί κλαίεις; Γνωρίζεις ότι, αυτό πού είδες, είναι πιο ευάρεστον στον Κύριον από την αναξιότητα των ιερέων, πού λειτουργούσαν; Και ο Άγγελος εγένετο άφαντος.
Η τραγωδία του λαού μας
 Η συζήτηση κράτησε περισσότερον από δύο ώρες, οπότε οι ησυχαστές ανεχώρησαν και μου ετόνισαν να ευχαριστώ τον Κύριον για όσα επιτρέπει να γίνωνται εξ αγάπης και για την σωτηρίαν των ψυχών. Και να μη παρασύρομαι συναισθηματικώς από την επιφάνεια των γεγονότων, αλλά να εισδύω στην ουσίαν των, αφού είναι δεδομένον, ότι «ο Θεός αγάπη εστί».
Κι έμεινα μόνος …
Μέσα στον συγκλονισμό μου για την τραγωδία του λαού μας, τον κλαυθμόν και τους στεναγμούς μου προς τον πανυπερεύσπλαγχνον Θεόν, άρχισα να μελετώ όσα είπαν με βεβαιότητα οι όσιοι εκείνοι ερημίτες και άνθρωποι τού Θεού και να αναλύω λογικώς τούς ισχυρισμούς τους. Παρ ότι καμιά ανησυχούσα φωνή δεν ακούεται, όμως, κάποια σποραδικά δημοσιεύματα προ μηνών στον γρηγορούντα «Ορθόδοξον Τύπον» ήρχοντο να επαληθεύσουν σχεδόν τούς ισχυρισμούς των φίλων μου ησυχαστών. Και μάλιστα κάποια δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών, πάλιν στον «Ο.Τ.» από σώφρονες χριστιανούς, θεολόγους και συγγραφείς, οι οποίοι με πειστικά επιχειρήματα κατέληγαν στα ίδια συμπεράσματα, πού εβασίζοντο σε αντικειμενικά στατιστικά στοιχεία.
Αλλά το σκάνδαλον ευρίσκεται στην σιωπήν των κοινής πληροφορήσεως μέσων, των λεγομένων μαζικής ενημερώσεως. Όμως, όσον και αν φαίνεται περίεργη η βαθειά σιγή επί ενός βοώντος εθνικού κινδύνου, το φαινόμενον δεν είναι ανεξήγητον. Πρόκειται περί σχεδόν καθολικής πωρώσεως των συνειδήσεων. Και είναι ιστορικώς αποδεδειγμένον, ότι όταν η αμαρτία καθολικοποιείται, γενικεύεται, ακολουθεί, δίκην συνδρόμου, η άγνοια του κακού. Ιδού η απόδειξη: Οταν ο Θεός είχεν αποφασίσει τον Κατακλυσμόν, με το αιτιολογικόν «Ου μή καταμείνη το πνεύμα μου εις τους ανθρώπους του τους, διά το είναι αυτούς σάρκας», έδωκεν εντολήν στον δίκαιον Νώε να κατασκευάσει την Κιβωτόν. Ειργάζοντο οι τεχνίτες επί ένα χρόνον. Βλέποντες οι απονεκρωθέντες αμαρτωλοί την κατασκευαζομένην Κιβωτόν και τον σκοπόν, πληροφορούμενοι, έλεγαν: και τί κάνουμε ώστε να πνιγούμε; Και όταν οι Άγγελοι είπαν στον δίκαιον Λώτ νά ειδοποιήσει τους συγγενείς του, γιατί θα έριχναν φωτιά να κάψουν τα Σόδομα, όλην την Πεντάπολιν, οι συγγενείς του γελούσαν με τον γέροντα” και τί κάνουμε, ώστε να μάς κάψει ο Θεός;
Απέμειναν ελάχιστες νησίδες χριστιανικής ζωής και ηθικής αντιστάσεως
 Το ίδιο συμβαίνει και τώρα, σε κάποιο μέτρο” το σύνδρομο της πωρώσεως. Καμμία εφημερίδα δεν έγραψε για τον εθνικόν κίνδυνον με εξαίρεση την πολύτιμη ορθόδοξη έπαλξη, τον «Ορθόδοξον Τύπον», πού, και μόνον γιατί από ένα χρόνο σχεδόν σαλπίζει, το σάλπισμα της μετανοίας, αξίζει τον έπαινον της Εκκλησίας και την εκ Θεού δικαίαν μισθαποδοσίαν. Οι απόψεις και οι απελπιστικές ενοράσεις των αγίων εκείνων ερημιτών, όσον και αν δεν είναι αποδεικτικές, δεν στερούνται, όμως, σε κάποιον βαθμόν, πειστικότητος, γιατί βασίζονται σε απτά δεδομένα, ένα των οποίων, είναι οι ενεργούμενες αμαρτίες αγνοουμένης της μετανοίας, σ όλην την Ελλάδα, παρά τις ελάχιστες νησίδες χριστιανικής ζωής και ηθικής αντιστάσεως. Δεύτερον ότι, ο προφητικός λόγος «αμαρτίαι, έθνη ελαττονούσι», έχει πολλάκις επαληθευθεί.
Τρίτον, στην δραστηριότητα της αμαρτίας, περιλαμβάνονται και οι ένα εκατομμύριον εκτρώσεις κάθε τριετίαν. Οι υπερτερούντες θάνατοι των γεννήσεων. Ναρκωτικά και άλλες ηθικές πληγές. Και τέλος, το κυριώτερον, είναι τα τρία σχεδόν εκατομμύρια των νομιμοποιουμενων μουσουλμάνων, πού αυξάνονται και πληθύνονται με ταχύτατους ρυθμούς, ένα φαινόμενον, πού ερμηνεύει και τις απόψεις των ησυχαστών, των μουσουλμάνων ενεργούντων ως οργάνων ασυνειδήτων του Θεού. Όπως επίσης ασυνείδητα όργανα όχι ανεύθυνα, βεβαίως είναι οι άθεοι κυβερνήτες μας, πού υποδέχονται τους δεδηλωμένους εχθρούς του Έθνους μας, για να μη κατηγορηθούν, τάχα, ως ρατσιστές ή εθνικιστές. Αυτή η καραμέλλα έχει πολύ πέραση στην εποχή μας, μεταξύ των επιπολαίων και αθέων, πού γίνονται καταγέλαστοι με τις παραδοξολογίες των. Παράδειγμα, «το αλβανάκι» πέρυσι και τώρα η γερμανιδούλα του Βόλου, πού αν είναι διαποτισμένοι, ο πρώτος από τόν αλβανικόν ανθελληνικόν σωβινισμόν και η δεύτερη πιστεύει στό γερμανικό «ούμπερ άλλες» τότε, στα χέρια των το ελληνοχριστιανικόν σύμβολον η γαλανόλευκη με Σταυρόν, είναι τιμωρία, δεν είναι τιμή! Είναι αντίφαση.
Τώρα το πρόβλημα, το παμπρόβλημα, είναι η αλλοτρίωση του ελλαδικού χώρου, κατά παραχώρηση Θεού, για την αμετανοησία τών πιστών. Οπότε αβιάστως ανακύπτει η υποχρέωση της ποιμαινούσης Εκκλησίας νά κηρύξει μετάνοιαν στον λαόν. Αλλοιώς; «Εάν μή μετανοήτε, πάντες ωσαύτως απολείσθε» (Λουκ. ιγύ 3). Το γάρ στόμα Κυρίου ελάλησε ταύτα”.
11 Μαρτίου
Σωφρονίου πατριάρχου (1) Ιεροσολύμων (†638), Γεωργίου του Σιναΐτου, Γεωργίου του θαυματουργού και νεοφανούς, Ζαχαρίου. Ιερομάρτυρος Πιονίου πρεσβυτέρου († 250) και των συν αυτώ. Μαρτύρων Θαλλού και Τροφίμου, των εν Λαοδικεία και Σαβίνα. Θεοδώρας της βασιλίσσης Άρτης (2), της εκ Σερβίων Κοζάνης.
(1) O άγιος Σωφρόνιος, γεννήθηκε στη Δαμασκό της Συρίας γύρω στο 575 από ευσεβείς και ταπεινούς γονείς, οι οποίοι όμως του ενέπνευσαν έντονο χριστιανικό φρόνημα. Έλαβε μεγάλη φιλοσοφική και θεολογική μόρφωση. Πήγε στο Ιεροσόλυμα, όπου εκάρη μοναχός στη Μονή του Αγίου Θεοδοσίου και επιδόθηκε σε βαθύτερες θεολογικές και εκκλησιολογικές μελέτες. Ήταν πολέμιος της αίρεσης του Μονοθελητισμού, την οποία καταπολέμησε συγγράφοντας πολλά αντιαιρετικά έργα. Για τη μεγάλη του προσφορά, το 634 εξελέγη Πατριάρχης Αντιοχείας. Από αυτή τη θέση, εντείνει τον αγώνα του κατά των δυσεβών Μονοθελητιστών. Μετά από πολλούς αγώνες, παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο περί το 638.
(2) Η Οσία Θεοδώρα, ήταν κόρη του Ιωάννη Πετραλίφη, άρχοντα της Θεσσαλονίκης, επί Αλεξίου του Κομνηνού. Σε νεαρή ηλικία έλαβε σύζυγό της τον Μιχαήλ Δούκα, κατοπινό άρχοντα της Ηπείρου. Ωστόσο παρά τις τιμές και τα αξιώματα, η Θεοδώρα παρέμεινε ταπεινή στο φρόνημα και φρόντιζε να περιποιούνται τους πτωχούς και αδυνάτους. Όμως μεγάλη δοκιμασία περίμενε την αγία όταν ο σύζυγός της δεσμεύτηκε με μία πόρνη, τη Γαγρίτη, και παραμέλησε εντελώς τη Θεοδώρα. Η αγία όμως έδειξε και σ` αυτή τη περίσταση το ψυχικό της μεγαλείο και με τη θερμή της προσευχή κατόρθωσε να επαναφέρει το σύζυγό της στο δρόμο του Θεού. Ο σύζυγός της ζήτησε συγγνώμη και έζησαν μαζί με πνεύμα Θεού. Μετά το θάνατό του η αγία αποσύρθηκε στο Μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου, που η ίδια έκτισε και έζησε ασκητική ζωή έως την ημέρα της οσιακής κοιμήσεώς της. ~
Σήμερα 11/03/2016 εορτάζουν:
Άγιος Σωφρόνιος Πατριάρχης Ιεροσολύμων, Οσία Θεοδώρα η βασίλισσα Άρτας

Άγιοι Κοδράτος, Ανεκτός, Παύλος, Διονύσιος, Κυπριανός και Κρήσκης

Άγιοι Κοδράτος, Ανεκτός, Παύλος, Διονύσι....
 
Άγιοι Σαράντα Μάρτυρες που μαρτύρησαν στη Σεβάστεια

Άγιοι Σαράντα Μάρτυρες που μαρτύρησαν στ....
 
Όσιος Θεοφύλακτος Επίσκοπος Νικομήδειας

Όσιος Θεοφύλακτος Επίσκοπος Νικομήδειας
 
Άγιοι Εφραίμ, Βασιλεύς, Ευγένιος, Αγαθόδωρος, Ελπιδίος, Καπίτων και Αιθέριος

Άγιοι Εφραίμ, Βασιλεύς, Ευγένιος, Αγαθόδ....
 
Άγιοι Τεσσαράκοντα δύο Μάρτυρες από το Αμόριο

Άγιοι Τεσσαράκοντα δύο Μάρτυρες από το Α....
 
Κυριακή των Απόκρεω

Κυριακή των Απόκρεω
 
Ψυχοσάββατο

Ψυχοσάββατο
 
Όσιος Γεράσιμος ο Ιορδανίτης

Όσιος Γεράσιμος ο Ιορδανίτης
 
Άγιοι Ευτρόπιος, Κλεόνικος και Βασιλίσκος

Άγιοι Ευτρόπιος, Κλεόνικος και Βασιλίσκος
 
Άγιος Ησύχιος ο Συγκλητικός

Άγιος Ησύχιος ο Συγκλητικός
 
~ Ἦχος πλ. δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.
Σωφρόνως τὸν βίον σου, διαγαγὼν ἐκ παιδός, τὴν χάριν τοῦ Πνεύματος, εἰσεποήσω σαφῶς, Σωφρόνιε πάνσοφε· ὅθεν ἱεραρχίας, ταῖς ἀκτῖσιν ἐκλάμψας, ὤφθης τῆς εὐσεβείας, εὐκλεὴς ὑποφήτης. Καὶ νῦν δυσώπει Ὅσιε, ὑπερ τῶν τιμώντων σε.
~ Απολυτίκιο Αγ. Σωφρονίου - 11 ΜΑΡΤΙΟΥ : https://youtu.be/3NYsy-XRXmY  .-
 
~   Βιογραφία
Άγιος Σωφρόνιος Πατριάρχης Ιεροσολύμων Άγιος Σωφρόνιος Πατριάρχης Ιεροσολύμων Άγιος Σωφρόνιος γεννήθηκε στην Δαμασκό της Συρίας περί το έτος 580 μ.Χ. και ήταν υιός ευσεβών και ενάρετων γονέων, του Πλινθά και της Μυρούς. Λόγω της καταγωγής του αποκαλείται και Δαμασκηνός. Κατά την νεαρή του ηλικία επισκέφθηκε τους Αγίους Τόπους και εκάρη μοναχός στη μονή του αββά Θεοδοσίου, όπου συνδέθηκε πνευματικά με τον εκεί ασκούμενο Ιωάννη τον Μόσχο, από τον οποίο διδάχθηκε πολλά. Με την συνοδεία αυτού επισκέφθηκε την Αίγυπτο, όπου συνδέθηκε με τον κύκλο του Αγίου Ιωάννη του Ελεήμονος (βλέπε 12 Νοεμβρίου) και τη Ρώμη. Τότε πέθανε και ο Ιωάννης ο Μόσχος (620 μ.Χ.). Ο Σωφρόνιος μετακόμισε το λείψανο αυτού στα Ιεροσόλυμα και, αφού τα ενταφίασε στη μονή του Οσίου Θεοδοσίου, επανέκαμψε στην Αλεξάνδρεια. Εκεί προσβλήθηκε τότε από ανίατη ασθένεια των οφθαλμών. Επισκέφθηκε τότε το ναό των Αγίων Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου στο Αμπουκίρ και θεραπεύθηκε. Το θαύμα αυτό περιέλαβε σε εγκώμιό του προς τους Αγίους αυτούς.
Στην συνέχεια επισκέφθηκε την Κωνσταντινούπολη με την ελπίδα να προσεταιρισθεί τον Πατριάρχη Σέργιο Α' (610 - 638 μ.Χ.) στις θέσεις του κατά των Μονοφυσιτών και να εκφράσει τις διαφωνίες του κατά του ενωτικού σχεδίου, το οποίο ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Κύρος ο από Φάσιδος (630 - 643 μ.Χ.) ετοίμαζε για να σιγάσει την διαμάχη μεταξύ Ορθοδόξων και Μονοφυσιτών. Αλλά απέτυχε και απογοητευμένος επανήλθε στα Ιεροσόλυμα.
Όταν πέθανε ο Άγιος Μόδεστος (βλέπε 16 Δεκεμβρίου), Πατριάρχης Ιεροσολύμων, ο Άγιος Σωφρόνιος, για την υπερβάλλουσα αρετή του, ανήλθε το έτος 634 μ.Χ. στον πατριαρχικό θρόνο της Σιωνίτιδος Εκκλησίας. Η κατάσταση ήταν θλιβερή. Εσωτερικά η Ορθοδοξία υπέφερε από την αίρεση του μονοφυσιτισμού. Εξωτερικά οι Άραβες περιέσφιγγαν την πόλη των Ιεροσολύμων. Ήδη κατείχαν τη Βηθλεέμ και ο Άγιος Σωφρόνιος μη δυνάμενος, κατά τον Δεκέμβριο του έτους 634 μ.Χ., να μεταβεί εκεί για να γιορτάσει την γέννηση του Θεανθρώπου, θρηνεί. Για την αποκατάσταση κάποιας ηρεμίας στο ποίμνιό του, συγκαλεί Σύνοδο και καταδικάζει τον Μονοφυσιτισμό. Για την απόκρουση των Αράβων οργανώνει την άμυνα της πόλεως. Το έτος 637 μ.Χ. όμως αναγκάζεται να παραδώσει την πόλη των Ιεροσολύμων στον χαλίφη Ομάρ.
Ο Άγιος Σωφρόνιος κοιμήθηκε με ειρήνη το επόμενο έτος, 638 μ.Χ.
Το συγγραφικό του έργο είναι σαφώς και καθαρά ποιητικό. Διακρίθηκε κυρίως στην συγγραφή ιδιομέλων και του βίου των Αγίων Αναργύρων, Ιωάννου του Ελεήμονος και Μαρίας της Αιγυπτίας.


***  Η απελπισία οδηγεί εκτός Ειδομένης τους πρόσφυγες
Αναζητούν στέγη σε κέντρα φιλοξενίας
Στα  λασπόνερα της Ηδομένης ,δυστυχώς βρίσκονται άνθρωποι κυνηγημένοι :
Επιδεινώνονται μέρα με τη μέρα οι συνθήκες διαβίωσης των 14.000 προσφύγων στον πρόχειρο καταυλισμό της Ειδομένης, λόγω των βροχών και του κρύου που επικρατεί τα τελευταία 24ωρα.
Λόγω των άθλιων συνθηκών και της κατάστασης στα σύνορα που παραμένουν ερμητικά κλειστά, περίπου 800 πρόσφυγες έχουν ήδη εγκαταλείψει τον προσωρινό καταυλισμό, αναζητώντας θέσεις στα κέντρα φιλοξενίας που υπάρχουν στην περιοχή.
Στα σχέδια της κυβέρνησης είναι η Ειδομένη να αδειάσει τις επόμενες ημέρες και οι πρόσφυγες να μετακινηθούν με λεωφορεία προς τις νέες δομές φιλοξενίας που ετοιμάζονται. Προτεραιότητα, μάλιστα, θα δοθεί σε οικογένειες με παιδιά.
Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Νίκος Τόσκας, μιλώντας στο Mega, «βλέπει» ομαλοποίηση της κατάστασης στην Ειδομένη σε 1-2 εβδομάδες και αποκλείει το ενδεχόμενο βίαιης επέμβασης.
Ανέφερε ότι ήδη υπάρχουν κάποιοι πρόσφυγες που γυρνάνε προς τα πίσω, αλλά και κάποιοι που πάνε το βράδυ στους καταυλισμούς για να κοιμηθούν και το πρωί επιστρέφουν στην Ειδομένη.
Στόχος της κυβέρνησης, όπως εξήγησε, είναι να πειστούν οι πρόσφυγες ότι η βαλκανική οδός έχει κλείσει, με ευθύνη χωρών που βρίσκονται στα βόρεια, και ότι θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες των ελληνικών αρχών να πάνε στους κοντινούς καταυλισμούς, όπου θα έχουν τη στοιχειώδη στέγη και τροφή μέχρι να ξεκαθαριστεί η κατάσταση.
«Δεν είναι εύκολη η κατάσταση εκεί. Υπάρχει πολύς κόσμος. Εμείς έχουμε υποδομές σε ένα κορδόνι καταυλισμών γύρω στα 15-20 χιλιόμετρα παραπίσω. Μιλάω για Χέρσο, για Πολύκαστρο, για Διαβατά και φτιάχνουμε συνεχώς νοτίως της Θεσσαλονίκης. Πρέπει να τους πείσουμε αυτούς τους ανθρώπους και φυσικά το να τους πείσουμε δεν γίνεται με δακρυγόνα. Το 50% είναι γυναίκες και παιδιά» είπε ο κ. Τόσκας. «Με βίαιο τρόπο δεν γίνεται και δεν θέλουμε και θα είναι απάνθρωπο» τόνισε.
Την ίδια εκτίμηση ότι σε 1-2 εβδομάδες η πλειονότητα των προσφύγων από την Ειδομένη θα έχει μετακινηθεί οικειοθελώς στις οργανωμένες δομές που υπάρχουν, εξέφρασε ο εκπρόσωπος Τύπου του Συντονιστικού Οργάνου για το Προσφυγικό, Γιώργος Κυρίτσης, τονίζοντας ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει με αστυνομική επιχείρηση. «Θα χρειαστεί χρόνος για να ενημερωθούν γιατί είναι άνθρωποι ταλαιπωρημένοι, που ακούνε αλληλοσυγκρουόμενα πράγματα».     Νwsroom ΔΟΛ 

***  Πειραιάς: Πάνω από 3.000 πρόσφυγες στις εγκαταστάσεις του ΟΛΠ  Αυξημένες οι ροές  ~ Περίπου 3.000 πρόσφυγες φιλοξενούνται προσωρινά στους τέσσερις επιβατικούς σταθμούς και στην πέτρινη αποθήκη του ΟΛΠ.  Σύμφωνα με την καταμέτρηση του Λιμενικού την Πέμπτη, 2.666 άτομα είχαν καταμετρηθεί μέχρι τις 20:00 στους χώρους φιλοξενίας του λιμανιού, ενώ στις 23:30 κατέπλευσε το «Νήσος Μύκονος» με 476 άτομα  από Χίο, Μυτιλήνη και Σάμο.   Το πρωί της Παρασκευής κατέπλευσε στο λιμάνι του Πειραιά το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο «Αριάδνη», μεταφέροντας συνολικά 658 πρόσφυγες (300 άτομα από τη Χίο και 358 από τη Λέσβο), ενώ αναμένεται να καταπλεύσει και το «Βlue Star 2», το οποίο μεταφέρει 231 άτομα.    Εντός της ημέρας αναμένεται να αποφασιστεί αν θα υπάρξει νέα μετακίνηση προσφύγων από το λιμάνι του Πειραιά σε οργανωμένους χώρους φιλοξενίας.    Την Πέμπτη, 14 πούλμαν μετέφεραν συνολικά 700 πρόσφυγες από το λιμάνι του Πειραιά σε διάφορα κέντρα προσωρινής διαμονής.   Η Περιφέρεια Αττικής έχει συγκαλέσει σύσκεψη με τους δημάρχους του λεκανοπεδίου, με κεντρικό θέμα τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.   Σύμφωνα με πηγές από την Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά, αναμένεται να ζητηθεί η διάθεση χώρων για την προσωρινή φιλοξενία μεταναστών και προσφύγων, ενώ από την πλευρά τους οι δήμαρχοι ζητούν μέσω νομοθετικής ρύθμισης μεταφορά πόρων από την κεντρική κυβέρνηση, αλλά και τα κατάλληλα εργαλεία, προκειμένου να μπορέσουν να εμπλακούν στην κάλυψη των αναγκών. Επίσης, ζητούν προσλήψεις προσωπικού για την υποστήριξη όλων αυτών των δομών όπου θα φιλοξενούνται μετανάστες και πρόσφυγες.   Μέλη της ΕΛΜΕ και εκπαιδευτικοί από σχολεία του Πειραιά αναμένεται να διανέμουν σήμερα ανθρωπιστική βοήθεια στους πρόσφυγες και μετανάστες στη 1 το μεσημέρι, στην Πύλη Ε1 στο λιμάνι του Πειραιά.   Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

***  Γέννηση παιδιού στην Ειδομένη (φωτογραφία)          

     
Μια πρόσφυγας γέννησε το παιδί της στην Ειδομένη μέσα στις πολύ δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στον καταυλισμό, όπου βρέχει συνεχώς τις τελευταίες ημέρες. 
Η γυναίκα ταξίδεψε έγκυος και έφτασε στην Ειδομένη όπου και γέννησε, χωρίς την βοήθεια των γιατρών, μέσα στη σκηνή.   
Εν τω μεταξύ σε 70 υπολογίζονται τα παιδιά που έχουν μεταφερθεί στα νοσοκομεία με λοιμώξεις λόγω των αντίξοων συνθηκών. lifo.gr  .-
 


***  Συνελήφθη στην Καλαμάτα 39χρονος που έκλεβε εκκλησίες          

    
Εξιχνιάστηκαν, ύστερα από μεθοδική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλαμάτας, έξι (6) περιπτώσεις διαρρήξεων-κλοπών και αποπειρών κλοπών σε Ιερούς Ναούς, σε τοπικές κοινότητες των Δήμων Τριφυλίας και Οιχαλίας Μεσσηνίας.
Για τις υποθέσεις αυτές, συνελήφθη χθες (10.3.2016) το μεσημέρι στην Καλαμάτα Μεσσηνίας, ένας (1) 39χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής και παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.
Ειδικότερα, την 9/10.3.2016, σε τοπική κοινότητα του Δήμου Τριφυλίας Μεσσηνίας, ο 39χρονος, διέρρηξε Ιερό Ναό και αφαίρεσε χρήματα, ενώ σε τοπική κοινότητα του Δήμου Οιχαλίας Μεσσηνίας, αποπειράθηκε να διαρρήξει Ιερό ναό, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει.
Μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλαμάτας, χθες (10.3.2016) το μεσημέρι, στην Καλαμάτα Μεσσηνίας, εντόπισαν τον 39χρονο και τον συνέλαβαν, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε το χρηματικό ποσό των -87- ευρώ, το οποίο κατασχέθηκε, ως προερχόμενο από την τέλεση αξιόποινων πράξεων.
Στο πλαίσιο της εμπεριστατωμένης αστυνομικής διερεύνησης που διεξήχθη από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Καλαμάτας, εξακριβώθηκε ότι ο 39χρονος, κατά το χρονικό διάστημα από την 5.3.2016 έως και προχθές (9.3.2016), σε τοπικές κοινότητες του Δήμου Τριφυλλίας Μεσσηνίας, αποπειράθηκε να διαρρήξει ακόμη τρεις (3) Ιερούς Ναούς, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει, ενώ διέρρηξε ακόμη ένα Ιερό Ναό, από όπου αφαίρεσε χρήματα.
Επιπλέον, σε έρευνα που έγινε στην οικία του 39χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρία (3) φυτά κάνναβης, ύψους -10- εκατοστών.
Ο συλληφθείς Θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας.
Η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο, συνεχίζονται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Καλαμάτας, για την εξακρίβωση της τυχόν συμμετοχής του σε διάπραξη παρόμοιων αδικημάτων.

*** Ελεγχόμενου Περιβάλλοντος − Υδροπονία»

Ξεκίνησε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΙ Πελοποννήσου, το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδικεύσεως (Μ.Δ.Ε) με τίτλο «Γεωργία Ελεγχόμενου Περιβάλλοντος - Υδροπονία » (Master in Controlled Environment Agriculture – Soilless Culture). Σκοπός είναι η εκπαίδευση και δημιουργία αποφοίτων με υψηλή κατάρτιση στον τομέα της Γεωργίας Ελεγχόμενου Περιβάλλοντος – Υδροπονίας. Οι απόφοιτοι θα εφοδιάζονται με τις απαραίτητες γνώσεις και εμπειρία, ενώ θα τους παρέχεται η δυνατότητα για την επαγγελματική και ακαδημαϊκή δραστηριότητά τους σε εθνικό αλλά και σε διεθνές περιβάλλον. Η Γεωργία Ελεγχόμενου Περιβάλλοντος (ΓΕΠ) αποτελεί έναν από τους πλέον σημαντικούς τομείς ανάπτυξης της ελληνικής γεωργίας στο ανταγωνιστικό περιβάλλον των ευρωπαϊκών χωρών. Η καλλιέργεια για την παραγωγή προϊόντων αλλά και πολλαπλασιαστικού υλικού ανθοκηπευτικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών σε ελεγχόμενο περιβάλλον είναι ένα από τα πλέον εντατικά παραγωγικά συστήματα, όπου μέσω διαφόρων τεχνολογιών επιτυγχάνεται ο καλύτερος έλεγχος και η βελτιστοποίηση των καλλιεργητικών πρακτικών. - 

***  Θεσμοί: «Αφού δεν θέλετε να μειώσετε συντάξεις, αυξήστε τους φόρους»         

      
Νέα φορολογικά μέτρα ύψους 1,8 δισ. ευρώ ή 1% του ΑΕΠ ζητούν οι δανειστές από την κυβέρνηση για να κλείσει το δημοσιονομικό κενό. Τα μέτρα αυτά προτείνεται να προέλθουν από την επιπλέον φορολόγηση των εισοδημάτων μισθωτών, συνταξιούχων, ελευθέρων επαγγελματιών, αγροτών, ενοικίων, καθώς και από την εισφορά αλληλεγγύης.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», οι εκπρόσωποι των θεσμών προτείνουν τη μείωση του έμμεσου αφορολόγητου ορίου, που σήμερα ανέρχεται στα επίπεδα των 9.550 ή διαφορετικά την έκπτωση φόρου των 2.100 ευρώ, καθώς και αλλαγές στα φορολογικά κλιμάκια. Στόχος της πρότασης των δανειστών είναι να εξευρεθούν τα κεφάλαια που θα κλείσουν το δημοσιονομικό κενό από το σκέλος των φορολογικών εσόδων, δεδομένου ότι η κυβέρνηση δεν δέχεται περαιτέρω μειώσεις στις συντάξεις και δεν θέλει να προχωρήσει σε μειώσεις μισθών στο Δημόσιο.
Παράγοντες με γνώση των συζητήσεων που γίνονται μεταξύ Αθήνας και θεσμών αναφέρουν ότι η πρόταση των δανειστών προβλέπει:
1. Μείωση της έκπτωσης φόρου από τις 2.100 ευρώ που είναι σήμερα στα 1.500 ευρώ. Επίσης, προτείνουν η έκπτωση αυτή να ισχύει για όλα τα εισοδήματα, ενώ σήμερα η έκπτωση των 2.100 ευρώ βαίνει μειούμενη και μηδενίζεται στις 42.000 ευρώ. Αντίθετα, η έκπτωση των 1.500 ευρώ θα ισχύει για όλους τους φορολογουμένους, ανεξαρτήτως ύψους εισοδήματος και θα είναι σταθερή. Δηλαδή, δεν θα αποκλιμακώνεται όσο αυξάνεται το εισόδημα. Με αυτόν τον τρόπο το αφορολόγητο όριο διαμορφώνεται από τις 9.550 ευρώ περίπου στις 7.000 ευρώ.
2. Αλλαγή στη φορολογική κλίμακα. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», η κλίμακα που προτείνει η τρόικα είναι:

• 22% για εισοδήματα έως 22.000 ευρώ αντί 25.000 που είναι σήμερα.
• 32% για το τμήμα του εισοδήματος από 22.001 έως 42.000 ευρώ.
• 42% για το τμήμα του εισοδήματος από 42.001 έως 65.000 ευρώ.
• 50% για το τμήμα του εισοδήματος που υπερβαίνει τις 65.000 ευρώ.
Επί της ουσίας, με την πρόταση αυτή επέρχονται επιβαρύνσεις για τους φορολογουμένους με εισοδήματα από 7.000 έως 25.000 ευρώ, ενώ διατηρούνται στα ίδια επίπεδα οι επιβαρύνσεις για τα υψηλότερα εισοδήματα. Με τον τρόπο αυτό διευρύνεται η φορολογική βάση, δεδομένου ότι στα χαμηλά εισοδηματικά κλιμάκια βρίσκεται ο μεγάλος όγκος φορολογούμενων.
Παραδείγματα:
Α. Φορολογούμενος με εισοδήματα 9.550 ευρώ σήμερα δεν πληρώνει φόρο εισοδήματος. Με την πρόταση της τρόικας θα καταβάλλει 601 ευρώ.
Β. Φορολογούμενος με εισόδημα 25.000 ευρώ καταβάλλει φόρο 3.800 ευρώ σήμερα. Με το προτεινόμενο σχέδιο θα πληρώνει 4.300. Αύξηση 500 ευρώ.
Γ. Φορολογούμενος με εισόδημα 35.000 ευρώ σήμερα καταβάλλει 8.000 ευρώ. Με τις αλλαγές που προτείνουν οι θεσμοί θα πληρώσει 7.500 ευρώ. Ποσό που θα εξισορροπηθεί (τουλάχιστον) με την εισφορά αλληλεγγύης.
Δ. Φορολογούμενος με εισόδημα 50.000 ευρώ σήμερα πληρώνει φόρο εισοδήματος 14.300 ευρώ. Με την πρόταση των δανειστών θα καταβάλλει 13.100 ευρώ. Ο φόρος μειώνεται κατά 1.200 ευρώ. Ποσό το οποίο, όμως, θα πληρώσει δεδομένου ότι θα αυξηθούν οι συντελεστές της εισφοράς αλληλεγγύης.
Δημοσιονομικό κενό
Στην πράξη, με την πρόταση αυτή για τις αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος, στα ενοίκια και στην εισφορά αλληλεγγύης που θα πρέπει να αποδώσουν 1% του ΑΕΠ στα κρατικά ταμεία, η τρόικα επιδιώκει να κλείσει το δημοσιονομικό κενό. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) υπολογίζει το κενό σε περίπου 3% του ΑΕΠ έως το 2018, και η πρόταση της τρόικας είναι αυτό το μέγεθος να καλυφθεί κατά 1% από το ασφαλιστικό, κατά 1% από τη φορολογία και 1% από άλλες παρεμβάσεις.
Ολα τα παραπάνω αποτελούν προτάσεις των θεσμών, στις οποίες η κυβέρνηση έχει αντιρρήσεις. Η συζήτηση θα συνεχιστεί το Σάββατο, καθώς είναι προγραμματισμένη νέα συνάντηση του υπουργού Οικονομικών Ευκλ. Τσακαλώτου και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γ. Χουλιαράκη με τους επικεφαλής των θεσμών.
kathimerini.gr
 
***  Κρύβονται πίσω από τις μάσκες της Αποκριάς

την αγανάκτησή του μας μετέφερε κάτοικος της Κυπαρισσίας για νεαρούς της περιοχής που τα τελευταία χρόνια εκμεταλλεύονται τις ημέρες της Αποκριάς. Τα τελευταία 4-5 χρόνια, σχολίασε, ορισμένοι νεαροί φορώντας μάσκες πειράζουν άσχημα τις νυχτερινές ώρες κατοίκους σε γειτονιές, ενώ κόβοντας φρούτα από δέντρα του δρόμου τα πετούν σε σπίτια μέσα στη νύχτα, ξεσηκώνοντας τους ενοίκους που κοιμούνται. Μάλιστα, όπως είπε, αρκετές φορές έχει ειδοποιηθεί η Αστυνομία της περιοχής, η οποία ανταποκρίνεται άμεσα, αλλά δυστυχώς η κατάσταση επαναλαμβάνεται.Β.Β. - 

*** Στις 18 Απριλίου η δίκη του 55χρονου που ασελγούσε στην ανιψιά του         
    
Για τις 18 Απριλίου όρισε με απόφασή του ο εισαγγελέας Εφετών Καλαμάτας τη νέα συνεδρίαση του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Γυθείου για την εκδίκαση της υπόθεσης του 55χρονου υπαλλήλου της Διεύθυνσης Συγκοινωνιών Μεσσηνίας, ο οποίος συνελήφθη πέρυσι το Μάρτιο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλαμάτας την ώρα που ετοιμαζόταν να ασελγήσει πάνω σε παιδί ξαδέλφης του.
Η δίκη είχε ορισθεί για τη Δευτέρα 7 Μαρτίου, αλλά αναβλήθηκε λόγω της αποχής των δικηγόρων.
Ο 55χρονος αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της κατάχρησης ανηλίκου που δεν είχε συμπληρώσει τα 14 έτη σε ασέλγεια τελεσθείσα κατ’ εξακολούθηση και με την επιβαρυντική περίσταση ότι διατηρούσε φιλικές σχέσεις με τους οικείους του θύματος. Επίσης, της αποπλάνησης ανηλίκου το οποίο έχει συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του, αλλά  δεν έχει υπερβεί το 13ο έτος, κατ’ εξακολούθηση, και της πλημμελούς φύλαξης όπλου.
Τη Δευτέρα με την αναβολή εκδίκασης της υπόθεσης ο κατηγορούμενος ζήτησε από το δικαστήριο την αποφυλάκισή του, όμως το αίτημα απορρίφθηκε και έτσι θα παραμείνει στις φυλακές μέχρι τις 18 Απριλίου.  Β.Β.

***  Στον «αέρα» το διαδικτυακό καλεντάρι της Περιφέρειας Πελοποννήσου          
    
Καταγραφή και παρουσίαση όλων των σημαντικών εκδηλώσεων της Πελοποννήσου, ανά κατηγορία και ανά περιοχή, γίνεται για πρώτη φορά μέσω μιας νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας που ξεκίνησε να λειτουργεί, το Peloponnese.events.
Το νέο διαδικτυακό καλεντάρι της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει πολιτιστικό, αθλητικό, θρησκευτικό, επιχειρηματικό, γαστρονομικό και λαογραφικό περιεχόμενο, ενώ δίνει πολλές δυνατότητες στους χρήστες.
  Μέσο προβολής
Το Peloponnese.events λειτουργεί ως μέσο προβολής του τόπου μας, αλλά ταυτόχρονα  αποτελεί κι ένα σημαντικό εργαλείο για τους tour operator και travel agent του εξωτερικού-εσωτερικού, οι οποίοι ως στόχο έχουν τον εμπλουτισμό των τουριστικών τους πακέτων και τη δημιουργία ελκυστικών εμπειρικών-τουριστικών προϊόντων, βασισμένα στις σημαντικές εκδηλώσεις που λαμβάνουν μέρος στην Πελοπόννησο.
Ο χρήστης μπορεί με ευκολία να επιλέξει την εκδήλωση που αναζητά μέσω της ημερομηνίας, της περιοχής, του είδους ή συνδυαστικά, ενώ μπορεί να καταχωρήσει και τα δικά του γεγονότα, να αφήσει τις εντυπώσεις του σε κάποια εκδήλωση και να συμμετάσχει στην online κοινότητα που έχει δημιουργηθεί.
Η ηλεκτρονική αυτή πλατφόρμα υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τους Δήμους και φορείς της Πελοποννήσου που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Περιφέρειας, και αποτελεί μια σημαντική καταγραφή και διάδοση του τουριστικού και πολιτιστικού προϊόντος της Πελοποννήσου, κυρίως όσον αφορά στην παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα της Περιφέρειας, η οποία συνεχώς εμπλουτίζεται με νέες εκδηλώσεις.
  Δυνατότητες
Στόχος είναι να γίνει ανάρτηση του διαδικτυακού ημερολογίου που έχει πλέον στη διάθεσή της η Περιφέρεια Πελοποννήσου, στα portal των Δήμων, στα εγχώρια και διεθνή τουριστικά γραφεία, ενώ ανά τακτά διαστήματα θα γίνεται η αποστολή της πληροφορίας σε email τουριστικών δημοσιογράφων και tour operator του εξωτερικού, ώστε να κάνουν χρήση.
Το διαδικτυακό καλεντάρι της Πελοποννήσου είναι σχεδιασμένο με βάση την πρόσβαση στην πληροφορία μέσα από διαφορετικές επιλογές, περιοχή, ημερομηνία, τύπος εκδήλωσης κ.ά., ενώ η αρχική σελίδα και οι εσωτερικές σελίδες  χρησιμοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες απόδοσης layout.  Έχουν χρησιμοποιηθεί αρκετά σύγχρονα εργαλεία, όπως Page Paralax Scroll, δυναμικά slider επιλογών, δυναμικά carousel, lightbox effects για φωτογραφίες και video, custom video players με σύνδεση από κανάλια youtube και vimeo.
Η εφαρμογή  δίνει τα κατάλληλα εργαλεία, ώστε να επιτρέπει την πρόσβαση των χρηστών μέσω χάρτη, την εμφάνιση φωτογραφιών και τοποθεσίας, καθώς και το χρόνο διεξαγωγής της εκδήλωσης. Κάνει, δε, αναζήτηση βάσει πολλαπλών κριτηρίων με επιλογές, σύμφωνα με τις επιθυμίες του χρήστη.
Επίσης, τα μέλη του peloponnese.events   έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν τη δική τους κατηγορία εκδηλώσεων ως χρήστης (πχ κάποιος Δήμος ή Σύλλογος της Πελοποννήσου), ενώ μπορούν να ανεβάζουν διάφορα events που γίνονται στην περιοχή τους.
Ακόμη, μέσω συγκεκριμένων εργαλείων οι χρήστες  έχουν τη δυνατότητα τη σημαντική εκδήλωση- γεγονός να το εντάξουν στα δικά τους προσωπικά ημερολόγια (πχ gmail, yahoo calendar), ώστε να λαμβάνουν ειδοποιήσεις. Τέλος, υπάρχει online κοινότητα, όπου τα μέλη θα ανταλλάσσουν περιεχόμενο σκέψεις, ιδέες, προτάσεις, reviews, ψηφίσματα και διαγωνισμούς για τις εκδηλώσεις της Πελοποννήσου.   Της Βίκυς Βετουλάκη 

***   Απάντηση Δήμου Καλαμάτας για τα πορτοκάλια σε σχολεία          
     
Κυρία διευθύντρια,
εκ μέρους του δημάρχου Καλαμάτας, Παναγιώτη Ε. Νίκα, σας διαβιβάζω την εξής απάντηση σε σχόλιο, που δημοσιεύθηκε στο «Θάρρος» την Πέμπτη 10 Μαρτίου 2016, με τίτλο «Διχάζουν τα… πορτοκάλια»:
«Η διανομή φρούτων σε σχολεία της Καλαμάτας πραγματοποιήθηκε σε εφαρμογή προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο υλοποιεί ο Συνεταιρισμός Ένωση Αργολίδος “Ρέα”. Ο Δήμος Καλαμάτας υποχρεούται να συνεργασθεί με το φορέα που υλοποιεί το πρόγραμμα, επομένως δεν έχει τη δυνατότητα επιλογής παραγωγών.
Ο Δήμος φρόντισε για την υποδοχή των φορτίων και την οργάνωση της διαδικασίας διανομής, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας. Επίσης, με μέριμνα του Δήμου και με τη συνδρομή των εκπαιδευτικών, διανεμήθηκαν τα φρούτα στα σχολεία.
Η ποσότητα πορτοκαλιών που διανεμήθηκε, ανέρχεται σε περίπου 150 τόνους. Είχε προηγηθεί ποιοτικός έλεγχος από γεωπόνους της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Μεσσηνίας και του Δήμου Καλαμάτας. Οπωσδήποτε, σε μια τόσο μεγάλη ποσότητα υπάρχει το ενδεχόμενο φθοράς σε κάποια πορτοκάλια. Παρακαλούμε την κυρία να επικοινωνήσει με το Δήμο (Διεύθυνση Γεωτεχνικών) για να μας γνωστοποιήσει σε ποιο σχολείο διανεμήθηκαν τα πορτοκάλια για τα οποία διαμαρτύρεται, ώστε και εμείς να διαβιβάσουμε περαιτέρω τα παράπονα».
Κώστας Κοντοθανάσης
Γραφείο Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων και Εθιμοτυπίας Δήμου Καλαμάτας
 
***  Μεσσήνιοι θα επιστρέψουν αγροτικές αποζημιώσεις του 2009         
     
Την πιο δύσκολη περίοδο θα κληθεί μερίδα και Μεσσήνιων αγροτών - και τελικά όχι όλοι όσοι είχαν επιδοτηθεί – να επιστρέψουν αποζημιώσεις που έλαβαν το 2009 για μείωση της παραγωγής τους από μη καρπόδεση λόγω των καιρικών συνθηκών.
Το ανώτατο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, χαρακτήρισε με τελεσίδικη απόφασή του ως παράνομη την κρατική βοήθεια, συνολικού ύψους 425 εκατ. ευρώ, που είχε δώσει η ελληνική κυβέρνηση σε αγρότες.
Τη συγκεκριμένη αποζημίωση είχε λάβει το σύνολο των αγροτών και ήταν περίπου 10 ευρώ το στρέμμα. Αυτοί που καλούνται τώρα να επιστρέψουν τα χρήματα είναι όσοι είχαν λάβει συνολική αποζημίωση από 1.000 ευρώ και πάνω. Οι υπόλοιποι τη… γλιτώνουν.
  Το πάλευαν από το 2011
Την υπόθεση είχε πάει η Κομισιόν στο Ευρωδικαστήριο, ενώ απορρίφθηκε το αίτημα αναίρεσης της Ελλάδας. Σύμφωνα με την απόφαση, η Ελλάδα πρέπει να πάρει πίσω παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις που είχαν δοθεί σε 725.000 αγρότες λόγω αντίξοων καιρικών συνθηκών.
Το 2009 ο ΕΛΓΑ κατέβαλε στους Έλληνες αγρότες αντισταθμιστικές ενισχύσεις, συνολικού ύψους 425 εκατομμυρίων ευρώ, λόγω ζημιών που είχαν προκληθεί το 2008 εξαιτίας δυσμενών καιρικών συνθηκών.
Μέρος του ποσού αυτού, όπως υποστήριξε η Ελλάδα, προερχόταν από εισφορές που είχαν καταβάλει οι αγρότες στο πλαίσιο του συστήματος υποχρεωτικής ασφαλίσεως του ΕΛΓΑ και οι οποίες ανέρχονταν σε τουλάχιστον 145 εκατομμύρια ευρώ για τα έτη 2008 και 2009.
Το 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όμως, χαρακτήρισε τα μέτρα αυτά ως παράνομες κρατικές ενισχύσεις και διέταξε την επιστροφή τους.
Η Ελλάδα προχώρησε αρχικά σε αίτηση αναστολής εκτέλεσης της απόφασης και ακολούθησε πολύχρονη νομική διαδικασία για την ακύρωση της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μέχρι την τωρινή απόφαση, με την οποία ζητείται η επιστροφή των 425 εκατ. ευρώ.
Στην απόφασή του, το Δικαστήριο επισημαίνει ότι οι πληρωμές αυτές συνιστούσαν πλεονέκτημα των Ελλήνων αγροτών, το οποίο δε θα είχαν οι δικαιούχοι υπό κανονικές συνθήκες αγοράς και, επομένως, είχαν επιπτώσεις στον ανταγωνισμό.
  Ποιοι θα τα επιστρέψουν
Ωστόσο, το τελικό ποσό επιστροφής ανέρχεται περίπου σε 240 εκατ. ευρώ, τα οποία θα κληθούν να επιστρέψουν περί τους 95.000 αγρότες, μετά την αποδοχή από την Κομισιόν της ελληνικής πρότασης να συμψηφιστούν τα ποσά με τις ενισχύσεις de minimis και να απαλλαγούν έτσι όσοι αγρότες είχαν λάβει έως 1.000 ευρώ.
Από τους 725.000 αγρότες που είχαν λάβει τη συγκεκριμένη αποζημίωση και κρίθηκαν ως παράνομες κρατικές ενισχύσεις, θα κληθούν να τα επιστρέψουν, με παρακρατήσεις μελλοντικών επιδοτήσεων, οι 95.000 που είχαν λάβει από 1.000 έως και πάνω από 100.000 ευρώ. Οι υπόλοιποι που έλαβαν έως 1.000 ευρώ απαλλάσσονται από τη διαδικασία αυτή.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, από τους 95.000 αγρότες οι 85.984 εξ αυτών είχαν λάβει από 1.000 ευρώ έως 15.000 ευρώ. 9.000 αγρότες είχαν λάβει από 15.000 έως 50.000 ευρώ. 13 αγρότες είχαν λάβει από 50.000 έως 100.000 ευρώ και 3 αγρότες είχαν λάβει πάνω από 100.000 ευρώ.    -της Βίκυς Βετουλάκη 
 
***  Αποδίδει η συνεργασία Νίκα με την κυβέρνηση          
    
Θα λειτουργήσει η κατασκήνωση της Αγίας Μαρίνας, ενώ παραχωρείται το κτήριο του ΟΣΕ
Το… κουμπί των υπουργών της κυβέρνησης φαίνεται να έχει βρει ο δήμαρχος Καλαμάτας, Παναγιώτης Νίκας, με αποτέλεσμα οι επισκέψεις και συναντήσεις του στην Αθήνα να στέφονται, στην πλειοψηφία τους, με επιτυχία. Αυτό συνέβη και στην προχθεσινή συνάντησή του με τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργο Κατρούγκαλο, και το γενικό γραμματέα, Aνδρέα Νεφελούδη.
Από τα θέματα- προβλήματα που έθεσε ο κ. Νίκας πήρε δύο πολύ καλές για την Καλαμάτα διαβεβαιώσεις και μία υπόσχεση.
  Λειτουργία κατασκήνωσης Αγίας Μαρίνας
Σε συνέντευξη Τύπου, χθες το μεσημέρι, για τα αποτελέσματα των συζητήσεων, ο δήμαρχος ανέφερε πως για τη λειτουργία της κατασκήνωσης Αγίας Μαρίνας κατά το έτος 2016 συμφωνήθηκε να υπάρξει χρηματοδότηση από το υπουργείο Εργασίας, ενώ συμπληρωματικά θα συμβάλει και ο Δήμος Καλαμάτας.
Ο κ. Νίκας  σημείωσε ότι η κατασκήνωση θα λειτουργήσει και φέτος για να υποδεχθεί παιδιά από όλη τη Μεσσηνία που έχουν ανάγκη. Κατασκηνωτικές περίοδοι θα υπάρξουν ακόμη για τα άτομα με αναπηρία και για άτομα της τρίτης ηλικίας.
Τόνισε, δε, ότι η κατασκήνωση φυλάσσεται, είναι σε άριστη κατάσταση και κάθε χρόνο ο Δήμος ξοδεύει χρήματα για τη συντήρηση των υποδομών της.
Υπενθυμίζεται πως η κατασκήνωση είναι ιδιοκτησία του υπουργείου και στο Δήμο έχει παραχωρηθεί η χρήση της. Πέρυσι λειτούργησε με χρηματοδότηση από το Δήμο Καλαμάτας, χωρίς τη συμβολή του υπουργείου.
  Αθίγγανοι Αγίας Τριάδος
Συμφωνήθηκε, επίσης, να πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση, με συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων, στην κατεύθυνση αποκατάστασης της κατασκήνωσης μη τουριστικού χαρακτήρα στην Μπιρμπίτα, για την προσωρινή τακτοποίηση των αθιγγάνων.
Ο δήμαρχος μετέφερε στον κ. Κατρούγκαλο τις τραγικές συνθήκες που επικρατούν στον καταυλισμό των αθίγγανων στην Αγία Τριάδα, από τις οποίες προκύπτουν κίνδυνοι, υγείας και άλλοι, όχι μόνο για τους περιοίκους, αλλά και για τους διαμένοντες στον καταυλισμό.
Επισημαίνεται ότι ο καταυλισμός στην Αγία Τριάδα έχει αναπτυχθεί με κέντρο το οικόπεδο του ΟΑΕΔ, δηλαδή οικόπεδο του υπουργείου Εργασίας. Ο δήμαρχος τόνισε ότι «πρέπει να κάνουμε ενέργειες, οι οποίες θα βοηθήσουν τους αθίγγανους να φύγουν από αυτή την υποβαθμισμένη κατάσταση στην οποία βρίσκονται σήμερα».
  Στο Δήμο Καλαμάτας το κτήριο του ΟΣΕ
«Επιτέλους ο ιστορικός Σιδηροδρομικός Σταθμός Καλαμάτας ήρθε στο Δήμο κατά χρήση», ανακοίνωσε ο δήμαρχος Παναγιώτης Νίκας, ολοκληρώνοντας τον απολογισμό της επίσκεψής του.
Διευκρίνισε, δε, ότι στο Δήμο παραχωρούνται, έναντι ενοικίου 2.500 ευρώ το μήνα, ολόκληρη η ελεύθερη επιφάνεια του Σταθμού και τα δέκα κτήρια, στα οποία θα στεγαστούν το Γραφείο Υποψηφιότητας για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα και Σύλλογοι που εκπροσωπούν άτομα με αναπηρίες, καθώς και Πολιτιστικοί Σύλλογοι.
Ο κ. Νίκας διευκρίνισε, πάντως, ότι το εκδοτήριο του Σιδηροδρομικού Σταθμού θα συνεχίσει να το εκμεταλλεύεται η εταιρεία που το έχει ενοικιάσει και η οποία συνδέει συγκοινωνιακώς την Καλαμάτα με την Αλβανία.
Ο δήμαρχος ανέφερε ακόμη ότι στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα έρθει προς έγκριση η προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της ΓΑΙΑΟΣΕ για την παραχώρηση του Σιδηροδρομικού Σταθμού, ενώ εκτίμησε ότι μέχρι το Πάσχα στον όροφο του Σιδηροδρομικού Σταθμού θα έχει εγκατασταθεί το Γραφείο Υποψηφιότητας για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα, που τώρα στεγάζεται στο Πνευματικό Κέντρο.
Είπε, επίσης, ότι ο Δήμος θα υπεκμισθώσει το παλιό καφενείο του Σιδηροδρομικού Σταθμού, ώστε να έχει έσοδα για να καλύπτει το ενοίκιο προς τη ΓΑΙΑΟΣΕ.
Τέλος, ανέφερε ότι ο Σιδηροδρομικός Σταθμός θα ανοίξει, θα καθαριστεί, θα ηλεκτροφωτιστεί, «θα πάψει να είναι μια μαύρη τρύπα στο κέντρο της πόλης», ενώ στους χώρους εκατέρωθεν της σιδηροδρομικής γραμμής θα δημιουργηθεί ποδηλατόδρομος και χώρος κίνησης πεζών, με προορισμό το κέντρο της πόλης, προς το νέο Δημαρχείο στο παλιό νοσοκομείο και αντίστροφα.
Του Αντώνη Πετρόγιαννη 

***

*** Αθλητική ενημέρωση :  

***  Το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής στη φάση των «16» της Euroleague έχει ως εξής:  
5ος Όμιλος
Πέμπτη, 10 Μαρτίου  2016  
~ Λοκομοτίβ Κουμπάν (Ρωσία)-Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)  52-55 .- ^  
Τα  δεκάλεπτα: 13-17, 25-30, 44-43, 52-55. 
Λοκομοτίβ Κουμπάν (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ντιλέινι 12, Σίνγκλετον 7, Ράντολφ 8, Ντρέιπερ, Κλαβέρ 12, Τζάνινγκ 2, Βορονόφ 2, Ζούμπκοφ 1, Μπρόκφοχ 8. 
Φενέρμπαχτσε (Ζέλικο Ομπράντοβιτς): Χϊκμαν 6, Ερσέκ, Ούντο 6, Μπογκντάνοβιτς 17, Σλούκας, Ουγκουρλού 2, Βέσελι 4, Κάλινιτς 2, Ντίξον 8, Ντατόμε 10.-   
~ Τσεντεβίτα Ζάγκρεμπ (Κροατία)-Μάλαγα (Ισπανία)  78-91 .- ^  
Τα δεκάλεπτα: 23-25, 42-48, 54-65, 78-91.- 
ΤΣΕΝΤΕΒΙΤΑ: Πούλεν 15, Ουάιτ 16, Μπάμπιτς 4, Ουόκερ 7, Μπιλάν 10, Γκόρντιτς 7, Ζόριτς 7, Αράποβιτς 12 . 
ΜΑΛΑΓΑ: Τζάκσον 1, Ντίαθ 2, Τόμας 14, Ντίεθ 5, Σουάρεθ 3, Νέντοβιτς 15, Βάσκεθ 14, Κουζμίνσκας 11, Νέλσον 10, Κούλεϊ 16  
 Παρασκευή, 11 Μαρτίου  2016   
  Livescore: Ερυθρός Αστέρας - ΠΑΟ (28-31 20') με το βλέμμα στη 2η θέση
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Παναθηναϊκός (ΕΛΛΑΔΑ) 21:00   69-67  , (28-31) .-^
Τα  δεκάλεπτα  :  10-18 , (28-31) , 53-42, 69-67.-
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ρίζικ (Ουκρανία), Λοτερμόσερ (Γερμανία), Κόντε (Ισπανία)
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (Ντέγιαν Ράντονιτς): Κίνσεϊ 19 (1), Ντάνγκουμπιτς 9 (1), Λάζιτς 2, Μίσιτς 6, Σιμόνοβιτς 2, Γκούντουριτς 2, Γιόβιτς 4, Μίλερ 16 (1), Τσίρμπες 6, Στίματς 3.
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αλεξάντερ Τζόρτζεβιτς): Χέινς 5 (1), Πάβλοβιτς 7 (1), Γιάνκοβιτς, Φώτσης, Ραντούλιτσα 11 (7 ριμπ.), Φελντέιν 4, Διαμαντίδης, Γκιστ 9 (1), Καλάθης 5 (2/10 σουτ), Κούζμιτς 5, Ουίλιαμς 17 (1), Χάντερ 4.

 Νταρουσάφακα (Τουρκία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία) 68-72 /.-^
 Τα δεκάλεπτα: 15-13, 26-34, 50-55, 68-72
Νταρουσάφακα (Μαχμούτι): Ουίλμπεκιν 17 (4), Γιαγκμούρ 3, Ρέντινγκ 12, Ερντέν 11, Μαρκοϊσβίλι 3 (1), Αλντεμίρ 2, Γκόρντον 9, Σλότερ, Χαρανγκόντι 9 (1), Μπιέλιτσα, Πρέλντζιτς
Εφές Αναντόλου (Ίβκοβιτς): Τζόνσον 11 (1), Τάιους 2, Μπαλμπάι, Μπράουν 4, Οσμάν 13 (1), Σάριτς 4, Κορκμάζ, Γκρέιντζερ 14 (2), Ερτέλ 21 (2), Ντάνστον 3

 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
Ν-Η Β. 
Φενερμπαχτσέ 9-1 19 
Λοκομοτίβ Κούμπαν 7-3 17 
 Ερυθρός Αστέρας 6-4 16 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 6-4 16 
----------------------------------  
Αναντολού Εφές 4-6   14
Νταρουσάφακα 3-7   13
 Μάλαγα 3-7 13 
 Τσεντεβίτα Ζάγκρεμπ 2-8 12   
 6ος Όμιλος
Livescore: Μπάμπεργκ - Ολυμπιακός (21:00), εκτός ο Στρόμπερι
 Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2016  
21:00(ΕΡΤ2).
~ Μπάμπεργκ (Γερμανία)-Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ)  72-71 , (38-37) .- ^ 
Τα δεκάλεπτα : 19-21 , 38-37 , 51-56 , 72-71.-
ΜΠΑΜΠΕΡΓΚ (Τρινκιέρι): Μέλι 10 (1), Ζήσης 3 (1), Νίκολιτς, Στάιγκερ 9 (3), Τάις 5 (1), Γουαναμέικερ 11 (3), Στρέλνιεκς 10 (2), Χάρις, Μίλερ 8, Χέκμαν 5 (1), Ιμπντίχι, Ραντόσεβιτς 11 .  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Σφαιρόπουλος): Τζόνσον-Όντομ 3 (1), Χάντερ 17, Παπαπέτρου 3 (1), Σπανούλης 15 (2), Μιλουτίνοφ, Πρίντεζης 19 (2), Αγραβάνης, Μάντζαρης, Γουόρικ 6, Χάκετ 4, Παπανικολάου 4, Αθηναίου    
Ο Ολυμπιακός «αυτοκτόνησε» και χάνει το τρένο για τους «8»   
Βίντεο από τον αγώνα :
 ΜΠΑΜΠΕΡΓΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  72-71  ΤΟΠ16  10/03/2016: https://youtu.be/T-7HF1ETj0g .-                                                                                                                             ΜΠΕΜΠΕΡΓΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  72-71  ΤΟΠ16  10/03/2016 :
https://youtu.be/XlzICnYu4EA .-

Λαμποράλ Κούτσα (Ισπανία)-Κίμκι (Ρωσία)  82-66 .- 

Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2016  
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)    75-90 .- ^
Τα δεκάλεπτα: 17-13, 41-39, 53-62, 75-90
Ζαλγκίρις (Γιασικεβίτσιους): Ραντλ 8, Βένε 8, Πότσιους 2, Σεϊμπούτις 2, Μότουμ, Γιανκούνας 21 (8ρ), Βουγιούκας 13 (5ρ), Σάγιους 4, Βετσβάγκαρς 5 (1), Χάνλαν 7, Ουλανόβας 5 (1)
Ρεάλ (Λάσο): Ρίβερς 14 (2), Νοτσιόνι 22 (6), Ματσιούλις 9 (1), Ρέγιες 10 (8ρ), Ροντρίγκεθ 9 (2τρ, 8ασ), Αγιόν 9, Κάρολ 4, Λίμα 7, Γιουλ 6 (1), Τέιλορ


Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)      85-85 κ.α παράταση : 100-98 .- ^Ζαλγκίρις (Γιασικεβίτσιους)-Ρεάλ (Λάσο) 75-90 .- ^  
Τα δεκάλεπτα: 17-13, 41-39, 53-62, 75-90
Ζαλγκίρις (Γιασικεβίτσιους): Ραντλ 8, Βένε 8, Πότσιους 2, Σεϊμπούτις 2, Μότουμ, Γιανκούνας 21 (8ρ), Βουγιούκας 13 (5ρ), Σάγιους 4, Βετσβάγκαρς 5 (1), Χάνλαν 7, Ουλανόβας 5 (1)
Ρεάλ (Λάσο): Ρίβερς 14 (2), Νοτσιόνι 22 (6), Ματσιούλις 9 (1), Ρέγιες 10 (8ρ), Ροντρίγκεθ 9 (2τρ, 8ασ), Αγιόν 9, Κάρολ 4, Λίμα 7, Γιουλ 6 (1), Τέιλορ


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
Ν-Η Β. 
ΤΣΣΚΑ Μόσχας 7-3 17 
Λαμποράλ Κούτσα 7-3   17

Ρεάλ Μαδρίτης  6-4  16
Κίμκι 5-5  15 και

Μπαρτσελόνα 5-5 15 
 ------------------------------- 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 4-6 14 
Μπάμπεργκ 4-6 14 
Ζαλγκίρις Κάουνας 2-9   13

*** Το πρόγραμμα της 22ης αγωνιστικής στην Α1 ανδρών στο μπάσκετ, έχει ως εξής
Νίκη πρωτιάς θέλει ο Ολυμπιακός με ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ
 Σάββατο, 12 Μαρτίου
ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ
ΚΓ Ι. Ζηρίνης 16:15 ΑΕ Ν. Κηφισιάς-Άρης Φούφης-Γκούμας-Τσώνος (Άκελ)
ΔΑΚ Καλαμίτσας 17:00 Καβάλα-Ρέθυμνο Καρακατσούνης-Παναγιώτου-Δεσλής (Τσανίδης)
ΚΓ ΠΑΟΚ 17:00 ΠΑΟΚ-Απόλλων Π. Σώμος-Μπήτης-Παφίλης (Σιμητόπουλος)
ΔΚΓ Ήλιδας 17:00 Κόροιβος-Κολοσσός Ρόδου Σχινάς-Σταματόπουλος-Μαγκλογιάννης (Θεοδωρόπουλος)
ΚΓ Λαυρίου 17:00 Λαύριο-Αρκαδικός Πηλοϊδης-Κορομηλάς-Μητσόπουλος (Μαύρος)

Κυριακή, 13 Μαρτίου
ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ
ΟΑΚΑ 17:00 ΑΕΚ-Ολυμπιακός Γκόντας-Αναστόπουλος Π-Ψαριανός (Βιδάλης)

Δευτέρα, 14 Μαρτίου
ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ
ΔΚΓ Τρικάλων 18:00 Τρίκαλα-Παναθηναϊκός Πουρσανίδης Γ-Τσούνας-Αναστόπουλος Α (Μιναρετζόπουλος)


*** Συνοπτικά το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής Στην Α1 πόλο ανδρών... :
Δοκιμασία στη Χίο για τη Βουλιαγμένη, εκτός έδρας και ο Εθνικός
ΣΑΒΒΑΤΟ 12/3
Ιωνικό 15:30 Χίος-Βουλιαγμένη (Κωνσταντινίδης, Πολυρονόπουλος)
Ποσειδώνιο 16:30 ΠΑΟΚ-Παλ. Φάληρο (Σπανούδης, Αχλαδιώτης)
Αλίμου 18:00 Υδραϊκός-Εθνικός (Μπιράκης, Μπουδραμής)
Ηλιούπολης 19:30 Ηλιούπολη-Γλυφάδα (Βόσικας, Κραβαρίτης)

Στα ματς που έχουν διεξαχθεί:
ΝΕ Πατρών-Καλαμάκι 4-13Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 18-5
*** Το πρόγραμμα  Στη Volleyleague:
Ο Ολυμπιακός πέρασε σαν «τρένο» από τη Λαμία, το ενδιαφέρον στην 3η θέση
Παρασκευή 11/03/2016Ολυμπιακός - Λαμία 3-0
Σάββατο 12/03/2016
20:00 Εθνικός Αλεξ. - Φοίνικας Σύρου

Κυριακή 13/03/2016
16:00 Παναθηναϊκός - Παμβοχαϊκός
18:30 Κηφισιά - Ορεστιάδα
18:30 ΠΑΟΚ - Ηρακλής

Δευτέρα 14/03/2016

18:00 Άρης - Παναχαϊκή 


***  Αίτημα εξαίρεσης του Μάνταλου από το ντέρμπι κατέθεσε ο ΠΑΟ   Στην ΚΕΔ/ΕΠΟ
 Αίτημα εξαίρεσης του Μάνταλου από το ντέρμπι κατέθεσε ο ΠΑΟ
~ Τα ντέρμπι μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού σχεδόν ποτέ δεν κυλούν ομαλά. Ετσι και αυτό ξεκίνησε μερικά 24ωρα πριν από την προγραμματισμένη για την Κυριακή (19:30) σέντρα, καθώς οι «πράσινοι» κατέθεσαν αίτημα εξαίρεσης του Σταύρου Μάνταλου, ο οποίος έχει οριστεί από την ΚΕΔ/ΕΠΟ ως τέταρτος διαιτητής στο «αιώνιο» ντέρμπι του Φαλήρου.
Αναλυτικά:
«Κύριοι,
Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός μετά τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις που ήρθαν στη δημοσιότητα από μερίδα του Τύπου και τις οποίες επισυνάπτουμε στην παρούσα, απαιτεί την εξαίρεση του τέταρτου διαιτητή Σταύρου Μάνταλου από τον ποδοσφαιρικό αγώνα Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός που θα διεξαχθεί στο γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης» στις 13 Μαρτίου 2016.
Η μέχρι τώρα πασιφανής έλλειψη ευαισθησίας, υπευθυνότητας και αντίληψης περί ηθικής εκ μέρους σας για πρόσωπα εμπλεκόμενα σε ποινικές δικογραφίες, καθώς και η σταθερή πρακτική να απορρίπτετε εύλογα και ηθικά επιβεβλημένα αιτήματα εκ μέρους της ΠΑΕ Παναθηναϊκός σε παρόμοιες περιπτώσεις για ανάκληση ορισμού διαιτητών σε αγώνες, σας χαρακτηρίζουν και δεν μας πτοούν.
Σταχυολογούμε από τα επισυναπτόμενα τα αποσπάσματα που αφορούν την εμπλοκή του κ. Μάνταλου, τόσο στην υπόθεση Koriopolis, όσο και στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Στην πρώτη περίπτωση του Koriopolis, ο διαιτητής φέρεται να συνομιλεί με υπόδικο πρώην ποδοσφαιρικό παράγοντα, προκειμένου να τον φέρει σε επαφή με κατηγορούμενο ποδοσφαιρικό παράγοντα μεγάλης ΠΑΕ, στον οποίο σήμερα έχει απαγορευθεί η ενασχόλησή του με το ποδόσφαιρο, για να «γνωριστούν», ενώ ο πρώτος παράγοντας σχολιάζει με τον κ. Μάνταλο παιχνίδι, στο οποίο έχει διαιτητεύσει και χαριεντιζόμενοι μιλούν για «σπόρια» και άλλες άθλιες διαιτητικές πρακτικές.
Στη δεύτερη περίπτωση του εισαγγελικού πορίσματος για την εγκληματική οργάνωση του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, Β. Μαρινάκης συνομιλεί με τον τότε πρόεδρο της ΚΕΔ και μετέπειτα πρόεδρο της ΕΠΟ, Γ. Σαρρή για το ποιο παιχνίδι θα διαιτητεύσει ο κ. Μάνταλος, ο οποίος φαίνεται πια να είναι πολύ συνεργάσιμος και οικείο πρόσωπο των δύο συνομιλητών.
Το εισαγγελικό πόρισμα καταδεικνύει ότι ο Β. Μαρινάκης είναι κατά λέξη από το πόρισμα «παντοδύναμος στο ελληνικό ποδόσφαιρο» και έχει τη δυνατότητα «να καθοδηγεί τον πρόεδρο της ΚΕΔ για τους ορισμούς των διαιτητών σε αγώνες άλλων ομάδων πλην της ομάδας του». Συγκεκριμένα, θέλοντας να προβιβαστεί ο Πλατανιάς για πρώτη φορά στη Super League και να αποκομίσει επιπλέον έσοδα (3 εκατ. ευρώ έναντι 200.000 ευρώ στη Football League), όπως αναφέρει ο Ανακριτής, ζήτησε να τοποθετηθεί κατά προτίμηση ο κ. Μάνταλος στον αγώνα Καλλιθέα – Παναχαϊκή, ομάδων που ανταγωνίζονταν τον Πλατανιά για άνοδο στην κατηγορία, με σκοπό να βοηθήσει εμμέσως τον Πλατανιά. Δηλαδή ο Β. Μαρινάκης απαίτησε την τοποθέτηση του κ. Μάνταλου σε συγκεκριμένο αγώνα που δεν αφορούσε τη δική του ομάδα, όπως προκύπτει από το πόρισμα, αποδεικνύοντας ότι στην καλύτερη περίπτωση ήθελε να επηρεάσει τον αγώνα, στη δε χειρότερη ότι είχε εντολοδόχο το διαιτητή Μάνταλο.
Πέραν τούτων είμαστε υποχρεωμένοι να επισημάνουμε και τη διαιτητική ανεπάρκεια του συγκεκριμένου διαιτητή. Ο κ. Μάνταλος «δώρισε» ένα πέναλτι στον Ολυμπιακό (μαζί με αποβολή του αντίπαλου τερματοφύλακα) στον αγώνα με την Καλλονή στη Λέσβο και βέβαια με σκανδαλώδη τρόπο απέβαλε τον αρχηγό του Παναθηναϊκού, Κάρλος Ζέκα στο παιχνίδι με την Ξάνθη στερώντας του έτσι τη συμμετοχή στον κρίσιμο προημιτελικό Κυπέλλου με τον Ατρόμητο, γεγονός που οδήγησε σε έντονη φραστική διαμαρτυρία του προέδρου της ΠΑΕ, κ. Γιάννη Αλαφούζου.
Συνημμένα τα σχετικά δημοσιεύματα».  Newsroom ΔΟΛ

***  Συνοπτικά το πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος έχει ως εξής:

ΣΑΒΒΑΤΟ
15:00 (Νέα Σμύρνη) Πανιώνιος-Ξάνθη
17:15 (Μυτιλήνη) ΑΕΛ Καλλονής-ΠΑΣ Γιάννινα
19:30 (Αγρίνιο) Παναιτωλικός-ΠΑΟΚ

ΚΥΡΙΑΚΗ
15:00 (Περιστέρι) Ατρόμητος-Αστέρας Τρίπολης
17:15 (Καυτανζόγλειο) Ηρακλής-Βέροια
17:15 (Λιβαδειά) Λεβαδειακός-Πλατανιάς
19:30 (Καραϊσκάκη) Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός

ΔΕΥΤΕΡΑ
19:30 (ΟΑΚΑ) ΑΕΚ-Πανθρακικός
*** Συνοπτικά το πρόγραμμα της 23ης αγωνιστικής για το πρωτάθλημα της Football League, έχει ως εξής:Απόλλων Σμύρνης-Παναιγιάλειος 1-1
ΣΑΒΒΑΤΟ15:00 Ζάκυνθος-Παναχαϊκή
15:00 Κισσαμικός-Λαμία
18:30 Πανσερραϊκός-Κέρκυρα

ΚΥΡΙΑΚΗ
15:00 Χανιά-Καλλιθέα
15:00 Αγροτικός Αστέρας-Αχαρναϊκός
18:00 Τρίκαλα-Αναγέννηση Καρδίτσας

Δεν θα γίνουν:
Πανελευσινιακός-Εργοτέλης 3-0 (α.α.)
Ολυμπιακός Βόλου-Λάρισα 0-3 (α.α.)
~  Η Εφημερίδα μας   ARFARA  NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης  Τρίτη  01  Μαρτίου  2016  : http://dimmetoparfara.blogspot.gr/2016/03/arfara-news-01-2016.html  .-                                    

3 σχόλια:

  1. Το πνευματικό περιβάλλον του μη Χριστιανού στο οποίο ζει , και κινείται και βρίσκεται , είναι μόνο η ορατή φύση της ύλης , τα φυτά , τα ζώα και οι άλλοι συνάνθρωποι .-Η ψυχή του ποτέ δεν φτάνει στη λύτρωση , αλλά καταλήγει στον πνευματικό θάνατο ,. -(Σάαφς).

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Η θρησκεία έχει μεγάλη αξία , διότι μοιάζει με τον λαμπρό αστέρα .το απόβραδο, στον ορίζοντα της ζωής , που άλλοτε φαίνεται ως Αυγερινός και στέλνει τις ακτίνες του στα σκοτάδια του θανάτου .-(Χ.Νταίϊβυ ).-

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  3. Η πίστης είναι εκείνη που προκαλεί ζωή από τον θάνατο και ύμνο ανάμεσα από τα ερείπια .- Αυτή μπορεί να κάμει τα βασανιστήρια και το σταυρό της ντροπή ουράνιους οδηγούς προς τον παράδεισο , ακόμη και εκεί όπου ο άνθρωπος των αισθήσεων και ο δειλός βλέπει μόνο σκοτάδι , καταστροφή και απόγνωση , η πίστης μπορεί να γεμίσει το πνεύμα με την πρόγευση ενός κόσμου ειρήνης και αιώνιας χαράς , προς τον οποίον κάτω από φοίνικες και αμάραντους βαδίζει η φάλαγκα των νικητών και των μακάριων .- {των νικητών και των μακάρων }.- (Χ. Νταίϊβυ ).-

    ΑπάντησηΔιαγραφή