ΓΕΦΥΡΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ , ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΙΟΥ

ΓΕΦΥΡΑ  ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ , ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΙΟΥ

Πέμπτη 13 Μαΐου 2021

ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της Ενημέρωσης Παρασκευή 14 Μαϊου 2021

 ARFARA  NEWS   Η Εφημερίδα μας  

Στο αγιάζι της Ενημέρωσης 

Παρασκευή 14  Μαϊου  2021 .-

~
~**  Άγιος Ισίδωρος που μαρτύρησε στη Χίο – Γιορτή σήμερα 14 Μαΐου

~  Τη μνήμη του Αγίου Ισιδώρου που μαρτύρησε στην Χίο τιμά σήμερα, 14 Μαΐου, η Εκκλησία μας. Ο Άγιος Ισίδωρος ήταν ναύτης του βασιλικού στόλου, στα χρόνια του αυτοκράτορα Δεκίου, και καταγόταν από την Αλεξάνδρεια.  Κάποια μέρα που η μοίρα του στόλου ήταν αγκυροβολημένη στη Χίο, καταγγέλθηκε από τον κεντυρίων Ιούλιο στο Ναύαρχο Νουμέριο ότι ο Ισίδωρος είναι χριστιανός. Ο Νουμέριος δεν άργησε να ακούσει το ίδιο και από τον ίδιο τον Ισίδωρο, όταν τον προσκάλεσε να ομολογήσει. Τότε τον έδειραν σκληρά και κατόπιν τον έριξαν στη φυλακή. Ο πατέρας του μόλις έμαθε το γεγονός αυτό, αμέσως κίνησε για τη Χίο, πολύ στενοχωρημένος, διότι ο γιος του εγκατέλειψε την πατροπαράδοτη ειδωλολατρική θρησκεία. Όταν έφθασε στη Χίο, δε δυσκολεύτηκε να δει το γιο του. Ο Ισίδωρος, μόλις αντίκρισε τον πατέρα του, με πολλή ευλάβεια και στοργή τον ασπάσθηκε συγκινημένος. Το ίδιο έκανε και ο πατέρας του, αλλά δεν άργησε να εκφράσει και τη θλίψη του γι’ αυτόν. Ο Ισίδωρος του είπε ότι μάλλον έπρεπε να χαίρεται, διότι είδε το φως που προσφέρει ο Ιησούς Χριστός. Ο πατέρας του τον παρακάλεσε θερμά να επιστρέψει στην ειδωλολατρία, αλλά ο Ισίδωρος έμεινε αμετακίνητος στην πίστη του. Τότε, οργισμένος αυτός, τον καταράστηκε και παρότρυνε το Νουμέριο να τον θανατώσει το συντομότερο. Και πράγματι, ο Ισίδωρος μετά από διάφορα βασανιστήρια αποκεφαλίσθηκε. Έτσι, επαληθεύεται ο λόγος του Κυρίου, ότι «παραδώσει εἰς θάνατον πατὴρ τέκνον» (Ματθαίου Ι’ 21). Δε θα είναι, δηλαδή, μόνο οι ξένοι εναντίον των αγωνιζομένων χριστιανών, αλλά και οι άνθρωποι του σπιτιού τους. Και θα παραδώσει στο θάνατο ο άπιστος πατέρας το πιστό παιδί του. Το σεπτό λείψανό του το έριξαν σε φαράγγι, για να τον καταφάγουν τα όρνεα, λίγοι δε στρατιώτες φύλαγαν εκεί, μην τυχόν έλθουν οι Χριστιανοί και παραλάβουν το σώμα. Όμως, μία Χριστιανή, ονόματι Μυρόπη, ήλθε τη νύχτα και με την βοήθεια δύο υπηρετριών, την ώρα που οι στρατιώτες είχαν πέσει και ησύχαζαν, παρέλαβε το ιερό λείψανο, το οποίο ενταφίασε. Την επομένη, ο Νουμέριος πληροφορήθηκε ότι το λείψανο του Μάρτυρος είχε αρπαχθεί. Υπέθεσε ότι οι στρατιώτες δελεάστηκαν με χρήματα και δώρα και επέτρεψαν στους Χριστιανούς να παραλάβουν το σώμα του Αγίου. Γι’ αυτό τους φυλάκισε, ενώ παράλληλα κυκλοφόρησε την είδηση ότι θα τους φονεύσει , αν δεν του πουν σε ποιον παρέδωσαν το λείψανο. Η Μυρόπη έκρινε ότι θα ήταν άδικο να εκτελεσθούν οι στρατιώτες. Γι’ αυτό παρουσιάσθηκε στον Νουμέριο και του δήλωσε την αλήθεια. Εκείνος έδωσε εντολή να την φυλακίσουν. Μετά το μαρτύριό της, οι Χριστιανοί έθαψαν με ευλάβεια το λείψανο της Παρθενομάρτυρος κοντά στον τάφο, όπου προηγουμένως αυτή είχε αποθέσει αυτό του Αγίου Ισιδώρου. Εορτολόγιο: Αριστοτέλης, Τέλης Θεράπων * Ισίδωρος, Σιδέρης, Ισιδώρα, Δώρα. Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ’. Ὁ Μάρτυς σου Κύριε, ἐν τῇ ἀθλήσει αὐτοῦ, τὸ στέφος ἐκομίσατο τῆς ἀφθαρσίας, ἐκ σοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν· ἔχων γὰρ τὴν ἰσχύν σου, τοὺς τυράννους καθεῖλεν ἔθραυσε καὶ δαιμόνων τὰ ἀνίσχυρα θράση. Αὐτοῦ ταῖς ἱκεσίαις Χριστὲ ὁ Θεός, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Έτερον Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ. Ὡς στρατευθεὶς τῷ Βασιλεῖ τῶν αἰώνων, τῶν ἐπιγείων τὴν στρατείαν ἀπώσω, καὶ εὐθαρςῶς ἐκήρυξας Χριστὸν τὸν Θεὸν· ὅθεν τὸν ἀγῶνά σου, τὸν καλὸν ἐκτελέσας, Μάρτυς θεοδόξαστος, τοῦ Σωτῆρος ἐδείχθης· ὃν ἐκδυσώπει σώζεσθαι ἡμᾶς, τοὺς σὲ τιμῶντας, παμμάκαρ Ἰσίδωρε. Κοντάκιον Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον. Κυβερνήτης μέγιστος τῇ οἰκουμένῃ σὺ ἐφάνης ἅγιε, ταῖς πρὸς Θεόν σου προσευχαῖς· διὸ ὑμνοῦμέν σε σήμερον, Μάρτυς θεόφρον, Ἰσίδωρε ἔνδοξε. Μεγαλυνάριον Ξίφει ἐκτμηθείς σου τὴν κεφαλήν, ἔτεμες τῆς πλάνης, Ἀθλοφόρε τὰς μηχανάς, καὶ Χριστῷ ἡνώθεις, τῇ κεφαλῇ τῶν ὅλων, ὡς κοινωνὸς τοῦ πάθους, τούτου Ἰσίδωρε. Κάθισμα Ἦχος γ’. Τὴν ὡραιότητα. Ἀγωνισάμενος, κατὰ τοῦ ὄφεως, ἔστησας τρόπαιον, Μάρτυς Ἰσίδωρε· ἐκ τῆς Αἰγύπτου γὰρ φωστήρ, αὐγάζων τὴν ὑφήλιον, πᾶσιν ἐξανέτειλας, τὰς κινήσεις ποιούμενος, πρὸς τὸν ἀνατείλαντα, ἐκ Παρθένου θεόπαιδος, δι’ ὃν σφαγιασθεὶς ἀθλοφόρε, θῦμα εὐῶδες γεγένησαι.   https://youtu.be/NAIILm9qz8o     .- 

~**  Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 14 Μαΐου 2021 – Άγιος Ισίδωρος που μαρτύρησε στη Χίο

~  : ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Ε/ 30 – 47 – 30 ου δύναμαι εγώ ποιείν απ εμαυτού ουδέν. καθώς ακούω κρίνω, καί η κρίσις η εμή δικαία εστίν ότι ου ζητώ τό θέλημα τό εμόν, αλλά τό θέλημα τού πέμψαντός με πατρός. 31 Εάν εγώ μαρτυρώ περί εμαυτού, η μαρτυρία μου ουκ έστιν αληθής. 32 άλλος εστίν ο μαρτυρών περί εμού, καί οίδα ότι αληθής εστιν η μαρτυρία ήν μαρτυρεί περί εμού. 33 υμείς απεστάλκατε πρός Ιωάννην, καί μεμαρτύρηκε τή αληθεία  34 εγώ δέ ου παρά ανθρώπου τήν μαρτυρίαν λαμβάνω, αλλά ταύτα λέγω ίνα υμείς σωθήτε. 35 εκείνος ήν ο λύχνος ο καιόμενος καί φαίνων, υμείς δέ ηθελήσατε αγαλλιαθήναι πρός ώραν εν τώ φωτί αυτού. 36 εγώ δέ έχω τήν μαρτυρίαν μείζω τού Ιωάννου τά γάρ έργα ά έδωκέ μοι ο πατήρ ίνα τελειώσω αυτά, αυτά τά έργα ά εγώ ποιώ, μαρτυρεί περί εμού ότι ο πατήρ με απέσταλκε. 37 καί ο πέμψας με πατήρ, αυτός μεμαρτύρηκε περί εμού. ούτε φωνήν αυτού ακηκόατε πώποτε ούτε είδος αυτού εωράκατε, 38 καί τόν λόγον αυτού ουκ έχετε μένοντα εν υμίν, ότι όν απέστειλεν εκείνος, τούτω υμείς ου πιστεύετε. 39 ερευνάτε τάς γραφάς, ότι υμείς δοκείτε εν αυταίς ζωήν αιώνιον έχειν καί εκείναί εισιν αι μαρτυρούσαι περί εμού 40 καί ου θέλετε ελθείν πρός με ίνα ζωήν έχητε. 41 δόξαν παρά ανθρώπων ου λαμβάνω 42 αλλ έγνωκα υμάς ότι τήν αγάπην τού Θεού ουκ έχετε εν εαυτοίς. 43 εγώ ελήλυθα εν τώ ονόματι τού πατρός μου, καί ου λαμβάνετέ με εάν άλλος έλθη εν τώ ονόματι τώ ιδίω, εκείνον λήψεσθε. 44 πώς δύνασθε υμείς πιστεύσαι, δόξαν παρά αλλήλων λαμβάνοντες, καί τήν δόξαν τήν παρά τού μόνου Θεού ου ζητείτε;  45 μή δοκείτε ότι εγώ κατηγορήσω υμών πρός τόν πατέρα έστιν ο κατηγορών υμών Μωϋσής, εις όν υμείς ηλπίκατε. 46 ει γάρ επιστεύετε Μωϋσεί, επιστεύετε άν εμοί περί γάρ εμού εκείνος έγραψεν. 47 ει δέ τοίς εκείνου γράμμασιν ου πιστεύετε, πώς τοίς εμοίς ρήμασι πιστεύσετε;  ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ / 1 – 2  1 Μετά ταύτα απήλθεν ο Ιησούς πέραν τής θαλάσσης τής Γαλιλαίας τής Τιβεριάδος 2 καί ηκολούθει αυτώ όχλος πολύς, ότι εώρων αυτού τά σημεία ά εποίει επί τών ασθενούντων.  Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα  ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Ε/ 30 – 47  30 Θά δικασθούν δέ από εμέ μέ πάσαν δικαιοσύνην. Διότι εγώ καί τώρα καί πάντοτε δέν δύναμαι νά πράττω τίποτε από τόν εαυτόν μου, τό οποίον νά μή θέλη καί ο Πατήρ μου. Καθώς ακούω από τόν Πατέρα, κρίνω σύμφωνα πρός ό,τι ο Πατήρ πρός εμέ τόν ενανθρωπήσαντα Υιόν του λέγει καί η κρίσις μου λοιπόν είναι δικαία διότι δέν ζητώ νά στήσω τό θέλημά μου, αλλά τό θέλημα τού Πατρός μου, ο οποίος μέ έστειλεν εις τόν κόσμον καί ο οποίος είναι εις όλα δίκαιος.  31 Ίσως θά μού είπητε, ότι δέν πιστεύομεν εις αυτά, πού λέγεις διά τόν εαυτόν σου, διότι στηρίζονται εις ιδικήν σου εγωϊστικήν μαρτυρίαν. Πράγματι εάν εγώ μόνος δίδω μαρτυρίαν διά τόν εαυτόν μου, η μαρτυρία μου δέν είναι αξιόπιστος. 32 Άλλος όμως δίδει μαρτυρίαν δι εμέ, ο επουράνιος Πατήρ, καί λόγω τής ιδιαιτέρας σχέσεώς μου πρός αυτόν πληροφορείται αλανθάστως η συνείδησίς μου καί γνωρίζω καλώς, ότι είναι αληθής η μαρτυρία, τήν οποίαν μαρτυρεί δι εμέ. 33 Επειδή όμως σείς δέν ακούετε τήν φωνήν αυτήν τού Πατρός μου, καί επιμένετε νά ζητήτε εξωτερικάς μαρτυρίας, σάς υπενθυμίζω, ότι σείς έχετε στείλει απεσταλμένους πρός τόν Ιωάννην καί εκείνος έχει δώσει πρό πολλού μαρτυρίαν διά τήν αλήθειαν.  34 Εγώ όμως, ο οποίος έχω τήν πληροφορίαν, τήν οποίαν ο Πατήρ παρέχει αμέσως εις τό εσωτερικόν τής συνειδήσεώς μου, δέν βασίζομαι εις τήν μαρτυρίαν, η οποία δίδεται από άνθρωπον, έστω καί εάν ο άνθρωπος αυτός είναι ο Ιωάννης. Αλλά λέγω ταύτα διά τήν μαρτυρίαν τού Ιωάννου, διά νά πεισθήτε τουλάχιστον από τήν μαρτυρίαν ανθρώπου, τόν οποίον θεωρείτε καί σείς αξιόπιστον, καί σωθήτε.  35 Εκείνος δέν ήτο, όπως εγώ, ο ήλιος τής δικαιοσύνης, αλλ’ ήτο ο λύχνος, πού δέν είχεν από τόν εαυτόν του φώς, αλλ ήναψεν αυτόν τό Άγιον Πνεύμα καί δι αυτό εφώτιζε, σείς δέ ηθελήσατε νά χαρήτε μέ τό φώς τής διδασκαλίας του, αλλά δυστυχώς δι ολίγον μόνον καιρόν.  36 Εγώ όμως έχω νά σάς προβάλω αλάνθαστον μαρτυρίαν, η οποία είναι μεγαλυτέρα από τήν μαρτυρίαν τού Ιωάννου διότι η όλη θαυμαστή δράσις μου ως Μεσσίου μέ τά θαύματα καί καταπληκτικά έργα, πού μού ανέθεσεν ο Πατήρ διά νά φέρω εις πέρας μέ τήν δύναμίν του, αυτά τά έργα, τά οποία μόνος εγώ επιτελώ, μαρτυρούν δι εμέ, ότι ο Πατήρ μέ έχει αποστείλει εις τόν κόσμον.  37 Καί ο Πατήρ, πού μέ απέστειλεν εις τόν κόσμον, αυτός έχει δώσει πρό πολλού εις τάς Αγίας Γραφάς μαρτυρίαν δι εμέ. Ούτε τήν φωνήν του έχετε ακούσει ποτέ έως τώρα, ούτε τήν μορφήν του έχετε ίδει, διότι ο Θεός είναι αόρατος καί δέν τόν αντιλαμβάνεται κανείς μέ τάς σωματικάς αισθήσεις. Συνεπώς καί τήν μαρτυρίαν του δι εμέ θά έπρεπε νά τήν ζητήσετε εις τάς Γραφάς. 38 Αλλά σείς καί τόν λόγον τού Θεού, πού περιέχεται εις τάς Αγίας Γραφάς, δέν τόν έχετε εγκολπωθή, ώστε νά κατοική μέσα σας καί απόδειξις τούτου είναι τό ότι εις αυτόν, τόν οποίον εκείνος (ο Πατήρ) απέστειλεν εις τόν κόσμον, εις τούτον σείς δέν πιστεύετε. 39 Εξετάζετε μέ προσκόλλησιν εις τό εξωτερικόν γράμμα τάς Αγίας Γραφάς, διότι νομίζετε, ότι μέ μόνην τήν ανάγνωσιν καί τήν εξέτασιν ταύτην θά έχετε ζωήν αιώνιον. Καί εκείναι είναι, πού μαρτυρούν δι εμέ. 40 Καί όμως παρά τήν περί εμού μαρτυρίαν τών Γραφών δέν θέλετε νά έλθετε πρός εμέ διά νά έχητε ζωήν αιώνιον. 41 Μή νομίσετε, ότι από ματαιοδοξίαν ζητώ νά έλθετε πρός εμέ ως μαθηταί μου. Όχι. Δέν επιδιώκω νά λάβω δόξαν από ανθρώπους. 42 Αλλά από τήν συναναστροφήν μου μέ σάς καί από τήν προσωπικήν μου πείραν σάς έχω μάθει πολύ καλά καί είμαι βέβαιος, ότι δέν έχετε μέσα σας τήν αγάπην πρός τόν Θεόν. 43 Αποδεικνύεται δέ τούτο από τό ότι εγώ ήλθον εξ ονόματος τού Πατρός μου, ως αντιπρόσωπός του, πού φανερώνει τό όνομά του καί τό θέλημά του, καί όμως δέν μέ δέχεσθε καί δέν πιστεύετε εις τήν θείαν αποστολήν μου. Εάν έλθη άλλος, ψευδής Μεσσίας, πού θά επιδιώκη τό ιδικόν του συμφέρον καί τήν δόξαν τού ιδικού του ονόματος, εκείνον θά τόν υποδεχθήτε.  44 Αλλά πώς είναι δυνατόν νά πιστεύσετε, σείς, οι οποίοι επιδιώκετε νά λαμβάνετε δόξαν ο ένας από τόν άλλον καί δέν ζητείτε τήν δόξαν, η οποία πηγάζει από τόν ένα καί μόνον Θεόν; 45 Μή φαντάζεσθε, ότι εγώ θά σάς κατηγορήσω εις τόν Πατέρα. Υπάρχει άλλος, πού σάς κατηγορεί, ο Μωϋσής, εις τόν οποίον σείς έχετε στηρίξει τάς ελπίδας σας. 46 Καί είναι κατήγορός σας ο Μωϋσής, διότι ούτε εις εκείνου τούς λόγους πιστεύετε. Διότι εάν επιστεύατε εις τόν Μωϋσήν, θά επιστεύατε καί εις εμέ. Διότι περί εμού εκείνος έγραψε προφητικώς καί εις πολλά μέρη τών συγγραμμάτων του, είτε μέ τύπους καί εικόνας, είτε μέ σαφείς προρρήσεις προλέγεται ο έρχομός μου. 47 Εάν δέ δέν πιστεύετε εις όσα έχει γράψει εκείνος, πού τόσον πολύ τόν υπολήπτεσθε, πώς θά πιστεύσετε εις τούς λόγους τούς ιδικούς μου, τόν οποίον διά πρώτην φοράν βλέπετε καί ακούετε;  ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ / 1 – 2  1 Μετά ταύτα ανεχώρησεν ο Ιησούς εις τό απέναντι μέρος τής λίμνης τής Γαλιλαίας, η οποία ονομάζεται καί Τιβεριάς. 2 Καί τόν ηκολούθει πολύς λαός, διότι έβλεπε τά θαύματά του, πού έκανεν επί τών αρρώστων.  

~ ** Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 13 Μαΐου 2021 – Αγία Γλυκερία

~  : ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Ε/ 24 – 30 – 24 αμήν αμήν λέγω υμίν ότι ο τόν λόγον μου ακούων καί πιστεύων τώ πέμψαντί με έχει ζωήν αιώνιον, καί εις κρίσιν ουκ έρχεται, αλλά μεταβέβηκεν εκ τού θανάτου εις τήν ζωήν. 25 αμήν αμήν λέγω υμίν ότι έρχεται ώρα, καί νύν εστιν, ότε οι νεκροί ακούσονται τής φωνής τού υιού τού Θεού, καί οι ακούσαντες ζήσονται 26 ώσπερ γάρ ο πατήρ έχει ζωήν εν εαυτώ, ούτως έδωκε καί τώ υιώ ζωήν έχειν εν εαυτώ 27 καί εξουσίαν έδωκεν αυτώ καί κρίσιν ποιείν, ότι υιός ανθρώπου εστί.  28 μή θαυμάζετε τούτο ότι έρχεται ώρα εν ή πάντες οι εν τοίς μνημείοις ακούσονται τής φωνής αυτού, 29 καί εκπορεύσονται οι τά αγαθά ποιήσαντες εις ανάστασιν ζωής, οι δέ τά φαύλα πράξαντες εις ανάστασιν κρίσεως. 30 ου δύναμαι εγώ ποιείν απ εμαυτού ουδέν. καθώς ακούω κρίνω, καί η κρίσις η εμή δικαία εστίν ότι ου ζητώ τό θέλημα τό εμόν, αλλά τό θέλημα τού πέμψαντός με πατρός. Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Ε/ 24 – 30 24 Ναί· ο Πατήρ παρεχώρησεν εις τόν Υιόν εξουσίαν νά δίδη ζωήν. Αληθώς, αληθώς σάς λέγω, ότι εκείνος, πού ακούει καί εγκολπώνεται τήν διδασκαλίαν μου καί πιστεύει εις τόν Πατέρα μου, ο οποίος μέ έστειλεν εις τόν κόσμον, έχει από αυτής τής στιγμής πού επίστευσε, ζωήν αιώνιον καί δέν θά υποβληθή αυτός εις δίκην καί εις κρίσιν, αλλ έχει ήδη μεταβή από τόν πνευματικόν τής αμαρτίας θάνατον εις τήν αθάνατον καί αιωνίαν ζωήν. 25 Αληθώς, αληθώς σάς λέγω, ότι έρχεται ώρα, καί η ώρα αυτή ήλθε τώρα, οπότε οι ένεκα τής αμαρτίας νεκροί πνευματικώς άνθρωποι θά ακούσουν τήν διδασκαλίαν τού Υιού τού Θεού, πού ως άλλη φωνή προσκλήσεως θά απευθυνθή πρός αυτούς, καί όσοι θά ακούσουν μέ πρόθυμα τά αυτιά τής ψυχής των τήν φωνήν αυτήν, καί θά εγκολπωθούν τά όσα αύτη διδάσκει καί παραγγέλλει, θά ζήσουν τήν αιωνίαν ζωήν. 26 Θά ζήσουν δέ, διότι ο Υιός, εις τήν φωνήν καί διδασκαλίαν τού οποίου υπακούουν, είναι πηγή ζωής. Πράγματι. Καθώς ο Πατήρ έχει ζωήν μέσα του καί είναι ζωή από τόν εαυτόν του, έτσι έδωκε καί εις τόν ενανθρωπήσαντα Υιόν του νά έχη μέσα του ζωήν καί νά μεταδίδη αυτήν καί εις τούς άλλους. 27 Καί έδωκεν ακόμη εις αυτόν εξουσίαν νά δικάζη καί νά ενεργή ως Κριτής, διότι είναι ο Μεσσίας, πού έγινεν άνθρωπος καί εξωμοιώθη πρός εκείνους, τών οποίων είναι Κριτής. 28 Μή εκπλήττεσθε δι αυτό, πού σάς είπα. Θά συμβούν πολύ θαυμαστότερα από αυτό. Διότι έρχεται ώρα, κατά τήν οποίαν όλοι οι πεθαμένοι, πού θά ευρίσκωνται έως τότε εις τά μνήματα, θά ακούσουν τήν φωνήν τού Υιού τού Θεού, πού θά τούς διατάσση νά αναστηθούν. 29 Καί θά βγούν όλοι από τά μνήματα, καί όσοι μέν έπραξαν κατά τόν επίγειον βίον τους τά αγαθά, θά αναστηθούν διά νά απολαύσουν ζωήν αιώνιον καί μακαρίαν, εκείνοι δέ πού έπραξαν τά κακά, θά αναστηθούν διά νά δικασθούν καί κατακριθούν. 30 Θά δικασθούν δέ από εμέ μέ πάσαν δικαιοσύνην. Διότι εγώ καί τώρα καί πάντοτε δέν δύναμαι νά πράττω τίποτε από τόν εαυτόν μου, τό οποίον νά μή θέλη καί ο Πατήρ μου. Καθώς ακούω από τόν Πατέρα, κρίνω σύμφωνα πρός ό,τι ο Πατήρ πρός εμέ τόν ενανθρωπήσαντα Υιόν του λέγει καί η κρίσις μου λοιπόν είναι δικαία διότι δέν ζητώ νά στήσω τό θέλημά μου, αλλά τό θέλημα τού Πατρός μου, ο οποίος μέ έστειλεν εις τόν κόσμον καί ο οποίος είναι εις όλα δίκαιος.

~**  Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 12 Μαΐου 2021 – Άγιος Επιφάνιος Επίσκοπος Κωνσταντίας και Αρχιεπίσκοπος Κύπρου

~   ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Ε/ 17 – 24 – 17 ο δέ Ιησούς απεκρίνατο αυτοίς Ο πατήρ μου έως άρτι εργάζεται, καγώ εργάζομαι.  18 διά τούτο ούν μάλλον εζήτουν αυτόν οι Ιουδαίοι αποκτείναι, ότι ου μόνον έλυε τό σάββατον, αλλά καί πατέρα ίδιον έλεγε τόν Θεόν, ίσον εαυτόν ποιών τώ Θεώ. 19 απεκρίνατο ούν ο Ιησούς καί είπεν αυτοίς Αμήν αμήν λέγω υμίν, ου δύναται ο υιός ποιείν αφ εαυτού ουδέν, εάν μή τι βλέπη τόν πατέρα ποιούντα ά γάρ άν εκείνος ποιή, ταύτα καί ο υιός ομοίως ποιεί.  20 ο γάρ πατήρ φιλεί τόν υιόν καί πάντα δείκνυσιν αυτώ ά αυτός ποιεί, καί μείζονα τούτων δείξει αυτώ έργα, ίνα υμείς θαυμάζητε. 21 ώσπερ γάρ ο πατήρ εγείρει τούς νεκρούς καί ζωοποιεί, ούτω καί ο υιός ούς θέλει ζωοποιεί. 22 ουδέ γάρ ο πατήρ κρίνει ουδένα, αλλά τήν κρίσιν πάσαν δέδωκε τώ υιώ, 23 ίνα πάντες τιμώσι τόν υιόν καθώς τιμώσι τόν πατέρα. ο μή τιμών τόν υιόν ου τιμά τόν πατέρα τόν πέμψαντα αυτόν. 24 αμήν αμήν λέγω υμίν ότι ο τόν λόγον μου ακούων καί πιστεύων τώ πέμψαντί με έχει ζωήν αιώνιον, καί εις κρίσιν ουκ έρχεται, αλλά μεταβέβηκεν εκ τού θανάτου εις τήν ζωήν. Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Ε/ 17 – 24 17 Ο Ιησούς όμως εις τούς Ιουδαίους, πού τόσον πολύ τόν εμίσουν, έδωκε τήν εξής απάντησιν Ο Θεός καί Πατήρ μου εργάζεται έως τώρα συνεχώς καί άνευ διακοπής, διότι όχι μόνον εδημιούργησεν, αλλά καί κυβερνά τόν κόσμον καί προνοεί περί αυτού. Καί εγώ λοιπόν ο Υιός του συνεχώς εργάζομαι ως ο Πατήρ μου, χωρίς νά διακόπτω τό σωτήριον έργον μου κατά τά Σάββατα. 18 Όταν λοιπόν ήκουσαν τούς λόγους αυτούς οι Ιουδαίοι, εζήτουν ακόμη περισσότερον νά τόν φονεύσουν δι αυτό, επειδή δηλαδή όχι μόνον κατέλυε τήν αργίαν τού Σαββάτου, αλλά καί έλεγεν, ότι έχει Πατέρα του τόν Θεόν καί έκανε τόν εαυτόν του ίσον πρός τόν Θεόν. 19 Απεκρίθη λοιπόν ο Ιησούς καί τούς είπεν Εν πάση αληθεία σάς βεβαιώ, ότι υπάρχει απόλυτος συμφωνία μεταξύ τού Υιού καί τού Πατρός καί διά τούτο ο Υιός είναι ηθικώς αδύνατον νά πράττη από τόν εαυτόν του τίποτε, εάν δέν βλέπη τόν Πατέρα νά πράττη τούτο. Διότι εκείνα, πού ενεργεί ο Πατήρ, ταύτα πράττει καί ο Υιός, ακριβώς όπως πράττει αυτά ο Πατήρ, εις τρόπον ώστε κοινή καί μία είναι η θέλησις καί η δύναμις καί η ενέργεια Πατρός καί Υιού. 20 Η συμφωνία δέ αυτή καί η μία ενέργεια Πατρός καί Υιού βασίζεται καί επί τής αγάπης, πού τούς συνδέει. Διότι ο Πατήρ αγαπά μέ άπειρον στοργήν τόν Υιόν καί δέν κρύπτει τίποτε απ’ αυτόν, αλλά φανερώνει εις αυτόν όλα, όσα πράττει ο Πατήρ, ώστε καί διά τού Υιού νά ενεργούνται ταύτα. Καί υπερφυσικά έργα μεγαλύτερα από τά θαύματα αυτά, πού έως τώρα είδατε, θά δείξη εις τόν ενανθρωπήσαντα Υιόν του, ώστε νά ενεργήση καί ταύτα ο Υιός, διά νά θαυμάζετε σείς, οι οποίοι τώρα απιστείτε. 21 Ακόμη καί νεκρούς θά αναστήση ο Υιός. Διότι, καθώς ο Πατήρ ανασταίνει τούς νεκρούς καί δίδει ζωήν εις αυτούς, έτσι καί ο Υιός έχει απεριόριστον εξουσίαν καί δύναμιν, ώστε νά δίδη ζωήν όχι μόνον φυσικήν, αλλά καί ηθικήν καί πνευματικήν. Καί τήν ηθικήν αυτήν ζωήν τήν μεταδίδει εις όποιον θέλει καί εις όποιον κρίνει άξιον νά τήν μεταδώση. 22 Έχει δέ ο Υιός τήν εξουσίαν καί τήν δύναμιν αυτήν απεριόριστον, διότι ο Πατήρ ούτε τό έργον τού κριτού δέν εφύλαξε διά τόν εαυτόν του. Ο Πατήρ δέν δικάζει κανένα, αλλά τήν εξουσίαν όλην τού νά δικάζη καί νά κρίνη, ποίος είναι καί ποίος δέν είναι άξιος νά λάβη ζωήν, τήν έχει δώσει εις τόν ενανθρωπήσαντα Υιόν. 23 Καί έδωκεν ο Πατήρ όλην αυτήν τήν εξουσίαν εις τόν Υιόν, διά νά τιμούν καί λατρεύουν όλοι τόν Υιόν, καθώς τιμούν καί λατρεύουν τόν Πατέρα. Εκείνος πού δέν τιμά τόν Υιόν, δέν τιμά ούτε τόν Πατέρα, ο οποίος απέστειλεν αυτόν εις τόν κόσμον. 24 Ναί· ο Πατήρ παρεχώρησεν εις τόν Υιόν εξουσίαν νά δίδη ζωήν. Αληθώς, αληθώς σάς λέγω, ότι εκείνος, πού ακούει καί εγκολπώνεται τήν διδασκαλίαν μου καί πιστεύει εις τόν Πατέρα μου, ο οποίος μέ έστειλεν εις τόν κόσμον, έχει από αυτής τής στιγμής πού επίστευσε, ζωήν αιώνιον καί δέν θά υποβληθή αυτός εις δίκην καί εις κρίσιν, αλλ έχει ήδη μεταβή από τόν πνευματικόν τής αμαρτίας θάνατον εις τήν αθάνατον καί αιωνίαν ζωήν.

*** Να παραιτηθεί ο υπουργός του χασισεμπορίου! Χαμός στη Βουλή με τον Κυριάκο Βελόπουλο

Συγκλονιστικός ήταν ο Κυριάκος Βελόπουλος στη Βουλή. Μίλησε κι εξέφρασε το σύνολο των Ελλήνων. Μίλησε για το έγκλημα στα Γλυκά Νερά και την ανάγκη οπλοκατοχής των Ελλήνων, για το εργασιακό νομοσχέδιο και φυσικά για την επίσκεψη Ζαεφ στην Ελλάδα  ΠΕΜΠΤΗ 13 ΜΑΪΟΥ 2021  ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, όσον αφορά τις εξαιρούμενες οντότητες, τις χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, τις μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών, τις αποδοχές, τα μέτρα και τις εξουσίες εποπτείας και τα μέτρα διατήρησης κεφαλαίου (L 150), ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ σχετικά με την ικανότητα απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και της Οδηγίας 98/26/ΕΚ (L 150), μέσω της τροποποίησης του άρθρου 2 του ν. 4335/2015, και λοιπές επείγουσες διατάξεις».    Αποτύχατε, φύγετε, μήπως και σωθεί ο τόπος! velopky  @ellinikilisi  https://twitter.com/i/status/1392809664841228293  .-   Μια ακόμη επίθεση σε εκκλησία, στον Άγιο Παρθένιο με λοστούς και τσεκούρια, δείχνει ότι ακολουθούμε τα ίχνη της Γαλλίας όπου κάθε 15 μέρες καταστρέφεται ένα χριστιανικό κτίριο. ΥΓ Θα ξυπνήσουμε ή φοβόμαστε μήπως μας πούνε ισλαμοφοβικούς; catholicweekly.com.au/france-loses-a .- Στο #BBC κατέρρευσαν τα παραμύθια της κυβέρνησης. Εδώ πληρώνετε τα ΜΜΕ για να λένε ψέματα! Ο Κυριάκος Βελόπουλος @velopky   αποκαθήλωσε την κυβερνητική προπαγάνδα @ellinikilisi  https://twitter.com/i/status/1392809501267476484  .-   Που είναι το ταμείο ανάκαμψης; 9 ευρωπαϊκά κοινοβούλια δεν το έχουν εγκρίνει! Ο @velopky   γκρέμισε την κυβερνητική προπαγάνδα @ellinikilisi    https://twitter.com/i/status/1392809325874368520  .-  Υπηρετείτε τον Λάτση με τα ΕΛΠΕ! Κρύβονταν στα κυβερνητικά έδρανα με την αποκάλυψη του Κυριάκου Βελόπουλου @velopky  @ellinikilisi  https://twitter.com/i/status/1392809165672886273  .-   Θα ξεκινήσω με το Ισραήλ και όσα γίνονται στην Μ. Ανατολή. Εμεις θα ευχηθούμε να πρυτανεύσει η λογική και να σταματήσει η πολεμική σύρραξη εκατέρωθεν. Θα πρέπει όμως να καταλάβουμε όλοι ένα ιστορικό γεγονός. Γνωρίζετε ότι οι Ισραηλινοί απαγορεύεται να πάνε σε δικό τους ναό στο ιερό όρος, γιατί οι μουσουλμάνοι έχουν στήσει εκεί τζαμιά; Πάνω στο ναό των Ισραηλινών. Από τότε που στήθηκαν τα τζαμιά οι Ισραηλινοί απαγορεύεται να πάνε εκεί και να προσκυνήσουν. Φανταστείτε λοιπόν οι Μουσουλμάνοι να έκαναν τζαμί στην Ακρόπολη και να μην μπορούσαμε εμείς να πάμε στον Παρθενώνα να τον δούμε. Πρέπει όμως να δούμε ποιος υποθάλπει τις επιθέσεις Παλαιστινίων κατά των Ισραηλινών. Και αυτός είναι ο Ερντογάν. Αυτός προμοτάρει τους Παλαιστινίους. Αν κάποιος θέλει λοιπόν να κάνει παντιέρα υπέρ κάποιων που τάσσονται με τον Ερντογάν πρέπει να γνωρίζει ότι κάνει λάθος. Επίσης, τα παιδιά των Ισραηλινών δεν είναι παιδιά; Μόνο των Παλαιστίνιων τα παιδιά σκοτώνονται; Γι’ αυτό εμείς λέμε: ειρήνη μεταξύ των δύο πλευρών. Ιστορικά όμως το Ισραήλ έχει δίκιο. Είμαι χαρούμενος γιατί άρχισαν να έρχονται επενδύσεις στη χώρα. Η ΝΔ μετά από 2 χρόνια πραγματικά κάνει δουλειές με φούντες! Σας εύχομαι βίον χασισόσπαρτον! Και πραγματικά αποδεικνύεται αυτό που λέμε εμείς τόσο καιρό, ότι συμφωνείτε στα μεγαλύτερα ζητήματα. Ακούμε υπουργό να επαινεί τον Καρανίκα, που τον είχε λούσει στο παρελθόν και τον έλεγε χασισέμπορο. Και σήμερα λές και λύσατε όλα τα άλλα προβλήματα της χώρας και το μόνο που μένει είναι να κάνετε τους Έλληνες  να εξαρτώνται από τον μπάφο! Μου προκαλεί αηδία η συμπεριφορά βουλευτών και υπουργών, που νομίζουν ότι με ένα «συγγνώμη» έχουν τελειώσει όλα. Αφού έκαναν λάθος να μην ζητήσουν συγγνώμη αλλά να παραιτηθούν. Βγαίνει ο Γεωγιάδης και λέει «συγγνώμη έκανα λάθος ο Καρανίκας είχε δίκιο»! Και καλά ο Γεωργιάδης κάθε εβδομάδα αλλάζει γνώμη. Αλλά οι υπόλοιποι βουλευτές της ΝΔ δεν τα βλέπετε αυτά; Δεν βλέπετε ότι το απόγευμα ο πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με τον Ζάεφ; Τον πρόεδρο της ψευτο-Μακεδονίας; Για να καταλάβω τον έχετε αναγνωρίσει και τον φέρνετε και στο Μέγαρο Μαξίμου;  Έγκλημα αυτό που έκανε ο Δένδιας! Ο @velopky  γκρέμισε την κυβερνητική προπαγάνδα @ellinikilisi   https://twitter.com/i/status/1392809002174750721  .-  Δεν μπορεί να πληρώνουν δημοτικά τέλη τα μαγαζιά που εσείς κλείσατε! Κουρέψτε τα δάνεια του κόσμου οπως κάνατε στους καναλαρχες! Ξεκάθαρες κουβέντες από τον Κυριάκο Βελόπουλο @velopky  @ellinikilisi  https://twitter.com/i/status/1392808856334610439 .-   Η #κεραμεως ευχήθηκε μόνο στους εβραίους και τους μουσουλμάνους! Άφωνο το κοινοβούλιο με την αποκάλυψη του προέδρου της ellinikilisi  Kυριάκου Βελόπουλου velopky https://twitter.com/i/status/1392806145765650434  .-   Ελλάδα ανεκτική, αλλά Χριστιανική και Ελληνική! Πύρινος λόγος @velopky   στο ελληνικό κοινοβούλιο @ellinikilisi  https://twitter.com/i/status/1392805910851039235  .-   Σήμερα έπρεπε να έχει υποβάλει την παραίτησή της η κ.Μενδώνη. Τι έκανε η Υπουργος πολιτισμού; Στις 10 Μαϊου 2021 με επιστολή της προς την Μακεδονική Κίνηση Προώθησης της Μακεδονικής Γλώσσας, τους ενημερώνει ότι έχει ολοκληρωθεί η εγγραφή τους στο μητρώο φορέων τους Υπουργείου Πολιτισμού. Δηλαδή με επιστολή της προς την Κίνηση αυτή, που είναι μια ομάδα αυτονομιστών με ένα ψευτο-παπα, τους ανακοινώνει την επίσημη αναγνώρισή τους από το ελληνικό κράτος! Αυτό είναι έγκλημα. Έπρεπε να έχει παραιτηθεί η υπουργός. Αλλά βέβαια δεν το έκανε. Παρά βγήκε λίγο αργότερα με μια ανακοίνωση και λέει ότι ανακάλεσαν την απόφαση. Δηλαδή σε δολοφονώ και μετά ανακαλώ! Θλίβομαι. Όσο καλοπροαίρετος και αν θέλω να είμαι αυτό δηλώνει ανικανότητα. Και κάποια στιγμή η ανικανότητα, ειδικά όταν αφορά τον χειρισμό εθνικών θεμάτων, πρέπει να τιμωρείται. Και να σας θυμίσω ότι εσείς είστε που δώσατε την ελληνική ιαθαγένεια στον κάθε Χασάν, εσείς είστε που ψηφίσατε την δυνατότητα να αποφασίζει ένα παιδί στα 16 χρόνια του να κάνει αλλαγή φύλου, εσείς είστε που αντικαταστήσατε τις λέξεις «πατέρας» και «μητέρα» με τα «γονέας 1» και «γονέας 2». Και αυτή είναι η κερκόπορτα για όσα έρχονται με την υιοθεσίες παιδιών από ομοφυλα ζευγάρια. Και όλα αυτά συγκλίνουν στο ότι κανονίζετε την συγκυβέρνηση. Και αναρωτιέμαι δεν υπάρχουν βουλευτές που ενοχλούνται; Δεν υπάρχουν βουλευτές που λένε «τι σχέση έχουμε εμείς με τον ΣΥΡΙΖΑ»; Οι ψηφοφόροι σας είναι σε σύγχυση. Και κάπως έτσι σήμερα ο Ζάεφ θα έρθει στο Μαξίμου! Και εσείς θα πάτε να τον προϋπαντήσετε! Επίσης έχετε κάνει, λέει, ομάδα φιλίας μεταξύ της Ελληνικής Βουλής και της Βόρειας Μακεδονίας! Υπάρχει κράτος «Βόρεια Μακεδονία»; Όχι! Για τους Έλληνες δεν υπάρχει Βόρεια Μακεδονία. Υπάρχει μόνο μία Μακεδονία και καμμία άλλη. Και δεν αντιλαμβάνεστε ότι με τη συμφωνία αυτή καταπατώνται τα δικαιώματα των Αλβανών που ζουν στα Σκόπια. Εκεί το 40% του πληθυσμού είναι Αλβανοί. Και όλα αυτά τα κάνετε εσείς που με μεγάλη ευκολία κάνετε το κρέας ψάρι.   Διακόψατε ποδοσφαιρικό αγώνα για να προσευχηθούν για το ραμαζάνι! Σοκ στη #Βουλή με την αποκάλυψη Βελόπουλου! @velopky  @ellinikilisi    https://twitter.com/i/status/1392805791422373888  .-   Υποδέχεστε τον Ζαέφ με τιμές αλλά όχι το Άγιο Φως! Πάγωσε τα έδρανα της Ν.Δ. ο Κυριάκος Βελόπουλος... @velopky  @ellinikilisi   https://twitter.com/i/status/1392805625399291906  .-   Όταν ο Σημίτης σε στηρίζει τότε να τρέμεις! Ισόβια στους καταχραστές! Σεισμός στη #Βουλη με τον Κυριάκο Βελόπουλο @velopky  @ellinikilisi    Να δικαιωθεί το αίμα που ρέει στις φλέβες μας! Πρόταση βόμβα @velopky   για διακομματική επιτροπή διεθνούς αναγνώρισης της ποντιακής γενοκτονίας @ellinikilisi    https://twitter.com/i/status/1392804743622311947  .-   Τη μάνα της Μυρτούς βρε παιδιά! Δεν μπορεί τα Ελληνόπουλα να τα πετάμε στα σκουπίδια! Έκκληση @velopky   στο #κοινοβούλιο @ellinikilisi  https://twitter.com/i/status/1392800638736687105  .-  Έχετε λοβοτομήσει την #αστυνομία! Βάλτε τους αστυνομικούς στις γειτονιές και όχι στους εφοπλιστές! Σκληρές αλήθειες από τον Κυριάκο Βελόπουλο @velopky  @ellinikilisi  https://twitter.com/i/status/1392800417055182855  .-    Πριν από μήνες φώναζα εδώ στο Υπουργό Δικαιοσύνης τον κ. Τσιάρα και του ζητούσα να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο. Γιατί σε αυτό που συνέβη στα Γλυκά Νερά, όποιος το έκανε είναι κάθαρμα. Και αν αυτοί συλληφθούν τώρα, σήμερα, θα εκμεταλλευτούν τις ευεργετικές διατάξεις που ισχύουν. Εμείς υποστηρίζουμε ότι αυτοί δεν πρέπει να ξαναδούν ήλιο. Αλλάξτε τώρα το νομοθετικό πλαίσιο. Αυτό που λέτε εσείς είναι να πάνε φυλακή για 20 χρόνια. Μα αυτοί σήμερα είναι 30 χρόνων και όταν βγουν από τη φυλακή θα είναι 50. Γιατί να βγουν; Όποιος σκοτώνει ένα νέο άνθρωπο, μια μωρομάνα, όποιος βιάζει παιδί πρέπει να καταδικάζεται σε θάνατο. Και μην μου πείτε ότι δεσμεύεστε από την ΕΕ. Μην επικαλείστε κάθε φορά την ΕΕ. Γιατί αν υπήρχε πραγματικό ευρωπαϊκό δίκαιο δεν θα υπήρχαν Τούρκοι σε Κυπριακό έδαφος.   Σύμφωνα με την εγκληματολογία, ο ένοχος ενός εγκλήματος πληροί 3 προϋποθέσεις: Είχε κίνητρο, είχε τα μέσα και είχε και την ευκαιρία. Στην προκειμένη περίπτωση κίνητρο ήταν η κλοπή, γιατί αυτή είναι η νοοτροπία του υποπολιτισμένου και του βάρβαρου, τα μέσα είναι οι απαλλακτικοί νόμοι του ΣΥΡΙΖΑ και η ατιμωρησία της ΝΔ και η ευκαιρία βεβαίως δόθηκε από όλα τα παραπάνω. Εμείς στην Ελληνική Λύση θα καταθέσουμε σήμερα πρόταση νόμου για να αναγνωριστεί το δικαίωμα της οπλοκατοχής στους Έλληνες. Οι Έλληνες να έχουν στα σπίτια τους όπλο. Είμαστε ένα κράτος που συνορεύουμε με εχθρούς. Δεν έχουμε καλούς γείτονες. Γείτονές μας είναι ο Τούρκοι. Με αυτό τον τρόπο και με την σύσταση πολιτοφυλακης και εθνοφυλακής κανείς δεν θα τολμήσει να μπει στο σπίτι του Έλληνα και βιάσει την γυναίκα του και το παιδί του. Αν είχατε πολιτοφυλακή όταν έγινε η τραγωδία στο Μάτι θα την είχατε αποφύγει. Δεν θα είχαμε τόσους νεκρούς, γιατί θα μπορούσαν να οδηγήσουν τους κατοίκους εκτός της φλεγόμενης περιοχής με ασφάλεια. Στην Αμερική υπάρχει πολιτοφυλακή. Στην Ελβετία το ίδιο. Ο ¨Ελβετός έχει στο σπίτι του όπλο. Πρέπει να γίνουμε ένα νέο Ισραήλ με πολίτες – οπλίτες. Και εμείς έχουμε πολλούς εχθρούς γύρω από τη χώρα μας. Έχουμε τους Αλβανούς που μιλούν για μεγάλη Αλβανία, του Βουλγαρούς που μιλούν για μεγάλη Βουλγαρία, τους Σκοπιανούς που μιλούν για Μακεδονία, τους Τούρκους που μιλούν για μεγάλη Τουρκία. Μόνο εμείς δεν μιλάμε για μεγάλη Ελλάδα.  Να γίνουμε το νέο #Ισραηλ ! Πρόταση νόμου @velopky   για οπλοκατοχή, Εθνοφυλακή και πολιτοφυλακή @ellinikilisi   #Ισραηλ https://twitter.com/i/status/1392800198301192193  .- Όποιος σκοτώνει μωρομάνα είναι κάθαρμα! Θανατική ποινή στα κτήνη! Άνω - κάτω το #κοινοβούλιο με τον Κυριάκο Βελόπουλο @velopky @ellinikilisi   #γλυκανερα #Γλυκα_Νερα #Γλυκά_Νερά https://twitter.com/i/status/1392799922097950726  .- Για τους Έλληνες δεν υπάρχει βόρεια Μακεδονία! Εθνικό ρίγος στο κοινοβούλιο. @velopky   @ellinikilisi  https://twitter.com/i/status/1392798000452362242  .-  Γονέας 1, γονέας 2; στη Ν.Δ. Αυτοί είστε! Με σκυμμένα τα κεφάλια οι βουλευτές της Ν.Δ. από το άγριο ξεμπρόστιασμα του @VELOPKY  @ELLINIKILISI https://twitter.com/i/status/1392797840917794817 .- Να παραιτηθεί τώρα η Μενδώνη μετά το εθνικό έγκλημα. Και η ανικανότητα πρέπει να τιμωρείται, απαίτησε ο Κυριάκος Βελόπουλος @VELOPKY @ELLINIKILISI  https://twitter.com/i/status/1392797597849604103 .- Επίσης έχουμε μια αστυνομία λοβοτομημένη. Κανονικά οι αστυνομικοί έπρεπε να έχουν βαρέα ανθυγιεινά, γιατί τρέχουν ΄ολη τη μέρα στους δρόμους και κινδυνεύει η ζωή τους. Πρέπει να απελευθερωθούν οι κανόνες εμπλοκής. Ο αστυνομικός σήμερα μπορεί να πυροβολήσει ένα εγκληματία μόνο αν ο εγκληματίας πυροβολήσει πρώτος. Δηλαδή να κάτσει ο αστυνομικός να δεχθεί τη σφαίρα! Όχι. Πρέπει να γίνει άμεσα απελευθέρωση των κανόνων εμπλοκής. Οι αστυνομικοί πρέπει να έχουν τέηζερ, το οποίο δεν αφαιρεί ζωή αλλά ακινητοποιεί τον εγκληματία. Να εφοδιαστούν με αλεξίσφαιρα γιλέκα. Και κυρίως, να πάρετε πίσω όλους τους αστυνομικούς που φυλάνε πολιτικούς, ψευτοεπιχειρηματίες, καναλάρχες και διάφορους πλούσιους. Αυτοί έχουν χρήματα, να πληρώσουν ιδιωτικές εταιρείες για να έχουν φύλαξη εφ’ όσον το θέλουν. Ο αστυνομικός πρέπει να είναι φύλακας του πολίτη και υπερασπιστής της έννομης τάξης.  Κυρίες και κύριοι νιώθω ντροπή. Πριν από λίγες ημέρες έστειλα επιστολή στον πρόεδρο της βουλής  για την υπόθεση της Μυρτούς. Έχουμε αποζημιώσει όλους όσοι είχαν θύματα, όπως οι οικογένειες του Φύσσα και του Γρηγορόπουλου. Και καλά κάναμε. Την μητέρα της Μυρτούς όμως γιατί δεν την αποζημιώνουμε; Το παιδί έμεινε ανάπηρο και η μάνα παλεύει νυχθημερόν και κανείς δεν σκέφτηκε να την βοηθήσουμε. Έστειλα για το θέμα αυτό επιστολή στον πρόεδρο της βουλής και ζητώ να βρεθεί μια καλή δουλειά για την γυναίκα αυτή και να αποζημιωθεί. Όχι να πετάμε τα παιδιά των Ελλήνων στα σκουπίδια. Η οικογένεια του παιδιού που δολοφονήθηκε στου Φιλοπάππου δεν αποζημιώθηκε. Γιατί όταν παθαίνει κάτι ένας Έλληνας δεν συγκινείστε; Παρακαλώ τον Πρόεδρο της βουλής να βοηθήσουμε, αφού η Ελληνική Δικαιοσύνη εξάντλησε κάθε νομικό κατασκεύασμα για να μην αποζημιωθεί η μητέρα της Μυρτούς.  Ένας αιώνας πέρασε από την σφαγή των Ποντίων. Πλησιάζει η επέτειος της γενοκτονίας. Εγώ σήμερα καταθέτω στα πρακτικά τα αιτήματα των Ποντίων. Πρέπει να καταλάβουμε τι σημαίνει εξωτερική πολιτική. Και εξωτερική πολιτική δεν σημαίνει να κάνεις πόλεμο. Σημαίνει να βάζεις το πρόβλημα στην πλευρά του άλλου. Αν εμείς είχαμε αναγνωρίσει την γενοκτονία των Ποντίων και την είχαμε προβάλει στον κόσμο, η Τουρκία θα είχε στην πλάτη της το θέμα αυτό. Θέλω να αντιληφθείτε τη σημασία που έχει αυτό. Θα πρέπει να συστήσουμε μια διακομματική επιτροπή και να αναλάβουμε να προβάλουμε την Ποντιακή γενοκτονία. Οι Πόντιοι είναι πατεράδες μας, παππούδες μας, αδέλφια μας. Είναι το αίμα που ρέει ακόμα και σήμερα και που δεν δικαιώθηκε ποτέ.   Να παραιτηθεί ο υπουργός του χασισεμπορίου! Χαμός στη #Βουλη   με τον Κυριάκο Βελόπουλο @VELOPKY  @ELLINIKILISI  https://twitter.com/i/status/1392797325127467008  .-  Η ιστορική αλήθεια είναι μία: Είμαστε με το Ισραήλ απέναντι στον Ερντογάν @VELOPKY  @ELLINIKILISI https://twitter.com/i/status/1392797014744834055   .-   Σε ό,τι αφορά τη ΖΗΜΕΝΣ, να πω απλά ότι το ελληνικό δικαστήριο απεφάνθη: Τα χρήματα τα πήρε το ΠΑΣΟΚ. Τα χρήματα δηλαδή τα πήρε ο Σημίτης, αλλά ο Σημίτης δεν κατηγορείται γιατί ήταν πρωθυπουργός και σήμερα στηρίζει τη ΝΔ. Όταν όμως σε στηρίζει ο Σημίτης πρέπει να τρέμεις, γιατί κάτι δεν πάει καλά. Στην φυλακή δεν μπήκε κανείς. Λεφτά δεν πήρε το κράτος. Και η υπόθεση έκλεισε. Η Ελληνική Λύση λέει: Όποιος ακουμπήσει δημόσιο χρήμα μπαίνει στην φυλακή ισόβια! Στη ΝΔ συμφωνείτε όλοι με το εμβόλιο. Αλλά διχάσατε τον λαό. Μάλιστα τα τρόλ σας μιλούν για «ψέκια». Έτσι λένε υποτιμητικά όσους έχουν επιφυλάξεις για το εμβόλιο. Και δεν σκέφτονται ότι «ψέκια» είναι οι ίδιοι, που είχαν κατεβεί στο  Σύνταγμα με χλαμύδες και φώναζαν για τη Μακεδονία και σήμερα υποδέχονται τον Ζάεφ! Ψέκια είναι όσοι έκαναν το άσπρο μαύρο. Όσοι γονατίζουν μπροστά στον Ερντογάν. Όσοι είναι υπέρ του Δένδια που λέει ότι δεν θα κάνουμε ποτέ εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ψέκια είναι η ΝΔ γιατί άλλα έλεγε στο παρελθόν και άλλα λέει τώρα. Μα ο Ζάεφ θα έρθει στο Μαξίμου;;!! Πού φτάσαμε;! Ούτε ο Τσίπρας δεν το έκανε αυτό! Φωνάξατε τον Ζάεφ στο Μαξίμου!! Αλλά στα συλλαλητήρια για τη Μακεδονία ο πρωθυπουργός δεν ήταν παρών. Ήταν στην Κορινθία και έκανε σκι. Άλλοι φόρεσαν τις χλαμύδες και σήμερα είναι κανονικοί πεμπτοφαλαγγίτες!! Βέβαια αυτά τα αποσιωπούν τα ΜΜΕ. Εκεί στον ΣΚΑΪ ο ΣΥΡΙΖΑ βγαίνει μια φορά το μήνα και οι άλλοι, και εμείς μέσα στους άλλους, δεν υπάρχουμε πουθενά.  Δεν υπάρχει άλλη φωνή. Μα η ύπαρξη της άλλης φωνής είναι η πεμπτουσία της δημοκρατίας. Όλη μέρα στα κανάλια κάνουν βόλτες Άδωνις, Σταίκούρα, Θεοχάρης. Οι δημοσιογράφοι αλλάζουν. Οι υπουργοί μένουν ίδιοι. Δεν σας έκανε εντύπωση, εσάς στη ΝΔ, ότι για πρώτη φορά δεν αποδόθηκαν τιμές κράτους στο Άγιο Φως; Τον Ζάεφ τον υποδέχεστε. Το Άγιο Φως;; Στη Λέσβο στις 26 Απριλίου που γιόρταζαν το ραμαζάνι στήθηκαν τραπέζια με εκατοντάδες Μουσουλμάνους, χωρίς κανένα μέτρο ασφαλείας, μάσκες, αποστάσεις κλπ, ο ένας πάνω στον άλλον, για να γιορτάσουν. Αντίθετα όμως σας πείραξε ο Επιτάφιος και η Ανάσταση. Πείτε μου σε ποια σοβαρή χώρα διακόπτεται ποδοσφαιρικός αγώνας για να προσευχηθούν οι Μουσουλμάνοι παίκτες; Εδώ στην Ελλάδα έγινε. Αν το απαιτούσαν αυτό ορθόδοξοι θα τους λέγατε Χριστιανο-Ταλιμπάν. Εγώ όμως θέλω μια Ευρώπη που να ανέχεται όλους. Και η Ελλάδα θα είναι ανεκτική αλλά πάνω απ’ όλα θα είναι Ελληνική και Χριστιανική. Επίσης, έχω εδώ τις ευχές που έστειλε το Υπουργείο Παιδείας για το Πάσχα σε Εβραίους και για το Ραμαζάνι σε Μουσουλμάνους. Οι Χριστιανοί; Τίποτα για τους Χριστιανούς; Δεν γιόρταζαν Πάσχα; Τι είναι οι Χριστιανοί; Αποπαίδια; Κύριε ΣΤαϊκούρα, θα ήθελα να μου πείτε πόσο στοιχίζουν στη χώρα οι Ανεξάρτητες Αρχές. Πόσα εκατομμύρια στοιχίζουν. Αν εξαιρέσουμε την ΑΑΔΕ που είναι άλλο πράγμα, οι υπόλοιπες ανεξάρτητες αρχές να μου πείτε πόσο στοιχίζουν. Ο κ. Χατζηδάκης καταργεί την επιθεώρηση εργασίας για να κάνει μια ανεξάρτητη αρχή και να διορίσει δικούς του ανθρώπους. Μα ο δημόσιος τομέας είναι μηχανισμός που υπηρετεί τον πολίτη, δεν είναι κομματική λεία. Το πρόβλημα είναι ότι δεν βλέπετε τους πραγματικούς δείκτες. Είχαμε αύξηση των εισαγωγών. Και όταν το εμπορικό έλλειμμα διογκώνεται έχουμε πρόβλημα με το ισοζύγιο. Κάντε κάτι να παράξετε πλούτο. Δημιουργήστε τις προϋποθέσεις παραγωγής πλούτου. Μην χαίρεστε που δανείζεστε με χαμηλό επιτόκιο και χρεώνετε τις επόμενε γενιές. Εσείς που λέγατε προεκλογικά ότι έχετε σχέδιο τώρα τρέχετε και δανείζεστε χαμηλότοκα;; Το έλλειμμα του προϋπολογισμού έφθασε το 21,7% τον Μάρτιο. Οι καταστηματάρχες πληρώνουν δημοτικά τέλη ενώ τα μαγαζιά τους ήταν κλειστά. Υπάρχουν και προσαυξήσεις στα τέλη για όσους δεν μπορούν να πληρώσουν. Μα δεν φταίνε οι επιχειρηματίες. Εσείς δώσατε εντολή να κλείσουν. Εσείς κάνατε το lockdown. Εμείς λέει όχι. Να κάνετε κούρεμα στις προσαυξήσεις, να κάνετε διαγραφές, να κάνετε δόσεις. Πώς είναι δυνατόν να κάνετε διαγραφές χρεών για τα κόμματα, για τα δικά σας sites και τους δικούς σας τηλεοπτικούς σταθμούς και τις δικές σας εφημερίδες; Γιατί να μην το κάνετε για τα κόκκινα δάνεια των πολιτών; Πριν λίγες ημέρες έκλεισε το εργοστάσιο παραγωγής λιγνίτη στον ΑΗΣ Καρδιάς. Την ίδια ώρα στη Γερμανία ξεκίνησε τη λειτουργία του το εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας με λιγνίτη. Και ο δικός μας πρωθυπουργός γελούσε τη στιγμή που ανακοίνωνε το κλείσιμο του ελληνικού εργοστασίου. Εμείς όμως δακρύσαμε. Γιατί με αυτή την απόφαση επέφερε πλήγμα στην μεγάλη ενεργειακή πηγή της χώρας. Και ο κ. Δένδιας είπε «όχι» στις εξορύξεις πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ποιος είναι ο Δένδιας που το λέει αυτό; Δεν μπορείς να παίζεις και να ακυρώνεις αγώνες του λαού, όταν υπάρχει προοπτική και δυνατότητα να γίνει η χώρα στρατηγικός εταίρος μεγάλων συμμαχιών. Για να μην αναφερθώ στα ΕΛΠΕ, που τα χαρίσατε στον Λάτση. Ο Λάτσης που για την επένδυση του Ελληνικού πήρε δανεικά από τις ελληνικές τράπεζες, τώρα πήρε και δώρο το Ελληνικά Πετρέλαια. Και σας ρωτώ κ. Σταϊκούρα να μας πείτε πώς αυξήθηκαν οι υποχρεώσεις μας στην ΕΚΤ κατά 61,2 δις ευρώ; Και την ίδια ώρα που καμαρώνετε για το Ταμείο Ανάκαμψης και πανηγυρίζετε, 9 κοινοβούλια χωρών μελών της ΕΕ δεν έχουν ψηφίσει την σύστασή του.  Το ψέμα όμως έχει κοντά ποδάρια. Ο κ. Θεοχάρης έδωσε συνέντευξη στο BBC και ξεφτιλίστηκε. Ο δημοσιογράφος του λέει ότι η Ελλάδα είναι από τις πιο αργές χώρες στον θέμα του εμβολιασμού. Ο Θεοχάρης απαντά πώς όχι δεν είναι έτσι. Και ο δημοσιογράφος του λέει: «διαφωνώ, είστε η 5η χειρότερη χώρα της Ευρώπης στην αντιμετώπιση του ιού»! Αυτές είναι οι επιτυχίες σας; Οι επιτυχίες που είναι πληρωμένες στα ΜΜΕ για να λένε ψέματα στον λαό. Κύριοι της ΝΔ υπάρχουν τρία είδη πραγματικότητας. Αυτή που έχει κάποιος για τον εαυτό του, αυτή που έχουν οι άλλοι για εσένα και αυτή που υπάρχει πραγματικά. Και αυτή την τρίτη πραγματικότητα την είδαμε σε αυτή τη συνέντευξη. Το μόνο καλό που μπορεί η ΝΔ να κάνει για τον τόπο είναι να φύγει για να σωθεί ο τόπος!  https://www.facebook.com/voicenews.gr/videos/1218784935223653  .-      .-https://youtu.be/Xda4xowgWLY  .- 


** Αδιανόητο κι όμως έγινε - Το Υπουργείο Πολιτισμού ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ στην Ελλάδα @velopky  @ellinikilisi   https://twitter.com/i/status/1392730144012476417   .-

~ **  Ωφελήθηκα από την μοναξιά μου έχοντας στο νου μου τον Άγιο Τριαδικό Θεό

~   Αφουγκράστηκα πολύ τα αισθήματα τα δικά μου, -μα κυρίως των άλλων- καταγράφοντας τον σφιγμό τους. Μίλησα πολύ με τους ανθρώπους, ιχνηλατώντας και ψηλαφίζοντας την ψυχή τους. Αποκόμισα πολλά, από την προσοχή μου και από την απροσεξία μου, από τις αστοχίες μου. Περισσότερο όμως ωφελήθηκα από την μοναξιά μου…έχοντας στο νού μου ,ένα και μοναδικό Τον Άγιο Τριαδικό Θεό… Όσο κι αν αυτοί με πρόδωσαν, όσο κι αν με σταύρωσαν, ομολογώ ότι τους χρεωστώ περισσή ευγνωμοσύνη. Αντιστάθηκα -όσο μπόρεσα- με όλες μου τις δυνάμεις να μην παρασυρθώ από των “καλοθελητών”, έχοντας δεμένες τις αισθήσεις.. στο “κατάρτι της απάθειας”…δεμένο στην αγάπη Του Θεού και όταν χαλάρωσα-έχοντας στο πλευρό μου την “σιγουριά των φίλων”- ένοιωσα τον όλεθρο και τον καταποντισμό Έτσι έμαθα να αγαπώ, να συγχωρώ και να πορεύομαι.. Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη ο Κύριος

~**  Η γνώση και η σοφία!

Ρώτησαν τον Γέροντα τι διαφέρει η Γνώση από τη Σοφία. «Όσο η θημωνιά (σωρός από θερισμένα σπαρτά) από το καρβέλι» απάντησε εκείνος. Οι γνώσεις είναι τα στάχυα, που συλλέγουμε στον αγρό της ζωής και τα δένουμε σε θημωνιές.  Η Σοφία είναι η διαδικασία από το αλώνι εως το φούρνο, ώσπου να γίνουν τα στάχυα καρβέλι, ψωμί.  Η Γνώση θέλγει. Η Σοφία τρέφει. Η Σοφία, προσφέρει τον Άρτον που όχι μόνο ευφραίνει αλλά και που «στηρίζει καρδίαν ανθρώπου».

***  Altay: Το τουρκικό τανκ νέας γενιάς, οι μετοχές και οι “ύποπτοι φίλοι” του Ερντογάν

~  Ο κλειστός κύκλος πολύ σημαντικών «φίλων» του Προέδρου Ερντογάν φαίνεται ότι εμπλέκεται σε μια νέα υπόθεση, καθώς σύμφωνα με νέες πληροφορίες, οι μετοχές της κατασκευάστριας εταιρείας BMC, που έχει αναλάβει το αναπτυξιακό πρόγραμμα του νέου τανκ Altay, θα πωληθούν σε τεράστια εταιρεία με πολύ στενές σχέσεις με το κυβερνών κόμμα AKP. Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα, οι Τούρκοι επιχειρηματίες Ethem Sancak και Talip Öztürk αναμένεται να πουλήσουν το 51 τοις εκατό των μετοχών της εταιρείας BMC, σε άλλο Τούρκο επιχειρηματία, με κοινό «παρονομαστή» να είναι ο Πρόεδρος Ερντογάν που διατηρεί εξαριετικά φιλικές σχέσεις και με τους τρεις επιχειρηματίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι το αναπτυξιακό πρόγραμμα του άρματος μάχης νέας γενιάς Altay έχει συγκεντρώση την προσοχή των Τούρκων αναλυτών τους τελευταίους μήνες και αυτή η είδηση δεν μπορούσε να μείνει ασχολίαστη, αφού οι μετοχές της BMC θα αγοραστούν από την «Tosyalı Holding». Πρόκειται για μια τεράστια εταιρεία παραγωγής σιδήρου και χάλυβα και απασχολεί περισσότερους από 10.000 υπαλλήλους, λειτουργεί τρεις εγκαταστάσεις σε τρεις ηπείρους και παράγει έξι εκατομμύρια τόνους χάλυβα ετησίως.  

Το πρόβλημα του κινητήρα 

Ο αρχικός στόχος ήταν να εξοπλιστεί το Altay με τον γερμανικό κινητήρα MTU αλλά λόγω της επιβολής εμπάργκο όπλων από την Γερμανία, η τουρκική εταιρεία BMC υπέγραψε συμφωνίες με δύο εταιρείες της Νότιας Κορέας, την Doosan και την S&T Dynamics, με στόχο τον κινητήρα και το μηχανισμό μετάδοσης κίνησης του άρματος μάχης. Σύμφωνα με υψηλόβαθμο στέλεχος της τουρκικής εταιρείας BMC: «οι συμφωνίες αυτές ήταν το αποτέλεσμα μιας στρατηγικής συνεννόησης μεταξύ των εταιρειών και των χωρών μας». Η Τουρκία, μετά το γερμανικό εμπάργκο έχει θέσει ως στόχο την «απεξάρτηση» από γερμανικά ανταλλακτικά, οπλικά συστήματα και άλλου είδους τεχνολογίες, όπως κινητήρες εν προκειμένω. Τουρκία

Η κίνηση να στραφούν στην αγορά της Νότιας Κορέας έγινε κάτω από διαρκείς πιέσεις στο πρόγραμμα ανάπτυξης του τεθωρακισμένου άρματος μάχης Altay, το οποίο βρίσκεται «πίσω» στο χρονοδιάγραμμα για την σειριακή παραγωγή του. Υπενθυμίζεται επίσης ότι πριν λίγο καιρό, έκανε την εμφάνισή του και ένα «υβρίδιο» μεταξύ Leopard 2A4 και Altay, το οποίο παρουσιάστηκε στον Τούρκο Υπουργό Άμυνας Χουλουσί Ακάρ, κατά την διάρκεια της επίσκεψής του στο εργοστάσιο της κατασκευάστριας εταιρείας BMC. Mε πληροφορίες από: Ahval / Defense News | Φωτογραφίες αρχείου

***   Στο χρονοντούλαπο το lockdown: Νέα κανονικότητα από σήμερα – Τι αλλάζει

Όλα αλλάζουν από σήμερα (14.05.2021) στην καθημερινότητά μας, με το lockdown να τελειώνει ύστερα από έξι μήνες και επτά μέρες. Είναι μέρα ορόσημο η σημερινή. Όχι μόνο γιατί από τις 05:00 τελείωσε το 6μηνο και μαρτυρικό lockdown αλλά γιατί με το άνοιγμα του τουρισμού, την απελευθέρωση των διαπεριφερειακών μετακινήσεων επιχειρείται ένα μικρό βήμα στην επιστροφή στην «κανονικότητα». Ξεκινά μια περίοδος με περισσότερες ελευθερίες, χωρίς sms στο 13033 ή στο 13032 για ψώνια, για αγορές χωρίς click away ή click in shop αλλά πάντα με μέτρα προφύλαξης: μάσκες και αποστάσεις. Έχε γεια lockdown

Από σήμερα που τελειώνει το lockdown, το οποίο ανακοινώθηκε στις 7 Νοεμβρίου: -Καταργείται η αποστολή μηνύματος στους αριθμούς 13032 και 13033.  -Παρατείνεται η κυκλοφορία έως μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα και η απαγόρευση κυκλοφορίας θα ξεκινά από τις 00:30 έως τις 05:00  -Ανοίγουν τα μουσεία.  -Ανοίγει ο τουρισμός.  -Ανοίγουν τα καζίνο.  -Ανοίγουν τα γραφεία συνοικεσίων.  -Ανοίγουν οι υπερτοπικές – διαπεριφερειακές μετακινήσεις υπό προϋποθέσεις. lockdown

Οι μετακινήσεις από νομό σε νομό

Πως θα μετακινούμαστε από εδώ και πέρα από τον έναν νομό στον άλλο και στα νησιά (με εξαίρεση τη Λευκάδα, την Εύβοια και τη Σαλαμίνα); Είναι υποχρεωτική η προσκόμιση είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού, 14 ημέρες μετά τη δεύτερη δόση, είτε αρνητικού PCR τεστ 72 ωρών, είτε rapid test 24 ωρών, είτε self-test 24 ωρών, είτε τέλος βεβαίωση νόσησης, που θα ισχύει από τους 2 έως 9 μήνες μετά. Ο έλεγχος θα γίνεται υποχρεωτικά από τις αεροπορικές και ακτοπλοϊκές εταιρείες, ενώ τις παραπάνω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούν όλοι οι ταξιδιώτες, 5 ετών και άνω. Σημειώνεται ότι η δήλωση των self test θα πρέπει να γίνεται στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr, ενώ όσοι προσέρχονται σε δημόσιες και ιδιωτικές δομές για PCR ή rapid τεστ αντιγόνου θα πρέπει να ζητούν την ψηφιακή βεβαίωση με το αποτέλεσμα του τεστ. Επισημαίνεται, εξάλλου, ότι για τις χερσαίες μετακινήσεις από νομό σε νομό, απευθύνεται ισχυρή σύσταση για τακτικά διαγνωστικά τεστ.  

SMS τέλος

Από σήμερα τελειώνουμε και με τον «βραχνά» των sms. Μοιραία, έρχονται και αλλαγές στη συμπεριφορά των καταναλωτών: το λιανεμπόριο επανέρχεται σε αυτό που ξέραμε, χωρίς ραντεβού, δηλαδή, (click in και click away), πλην όμως συνεχίζουν να τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα σε ό,τι αφορά των αριθμό των πελατών: ένας πελάτης ανά 25 τετραγωνικά μέτρα. Αντιθέτως, μουσική δεν θα ακουσθεί στα καταστήματα εστίασης για όλο το μήνα Μάιο.

Τι έρχεται

Τις αμέσως επόμενες ημέρες, πιο συγκεκριμένα από τη Δευτέρα 17 Μαΐου, θα επαναλειτουργήσουν οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, λίγες ημέρες αργότερα (21 Μαΐου) οι θερινοί κινηματογράφοι, ακόμη τα ΟΠΑΠ PLAY (24 Μαΐου) και οι ανοιχτοί πολιτιστικοί χώροι (28 Μαΐου). Επίσης, τα γυμναστήρια, τα κέντρα αισθητικής και οι χώροι δεξιώσεων (από τις 31 Μαΐου), οι οίκοι ανοχής από τις 7 Ιουνίου, ενώ από τον Ιούνιο προγραμματίζονται γάμοι και βαφτίσια σε εξωτερικό χώρο, με ανώτατο όριο 100 ατόμων. 

Ο τουρισμός

Ο τουρισμός ανοίγει κατ’ ουσίαν σε δύο φάσεις: από σήμερα και ως το τέλος Ιουνίου περισσότερο προσεκτικά, και από τον Ιούλιο περισσότερο μαζικά. «Κλειδί» του κυβερνητικού σχεδίου είναι η ασφάλεια στον τουρισμό, με τον εμβολιασμό όλων των κατοίκων των νησιών αφενός, με την τήρηση συγκεκριμένων μέτρων από τους τουρίστες αφετέρου.  Στο πρώτο σκέλος, όλοι οι ενήλικες κάτοικοι των μικρότερων νησιών, έως 10.000 κατοίκων, έχουν ήδη εμβολιαστεί, κάτι που θα συμβεί και με τους ενήλικους κατοίκους των μεγαλύτερων νησιών το αργότερο σε 1,5 μήνα από τώρα. Σε ό,τι αφορά τους τουρίστες, από την 1η Ιουνίου τίθεται σε λειτουργία το ευρωπαϊκό πράσινο πιστοποιητικό, ταυτόχρονα με τον αλγόριθμο EVA θα συνεχίσουν οι στοχευμένοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι στις πύλες εισόδου της χώρας μας, αναλόγως του επιδημιολογικού φορτίου της χώρας προέλευσης κάθε επισκέπτη. Σημειώνεται ότι οι επισκέπτες από το εξωτερικό θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τακτικά τεστ κατά τη διάρκεια της παραμονής τους και, πριν αναχωρήσουν για τις πατρίδες τους, να ξανακάνουν τεστ, έτσι ώστε να μην υπάρχει ανησυχία και στις ώρες προσέλευσης .-

***   Στα «κάγκελα» οι φαρμακοποιοί για την διανομή self test από σούπερ μάρκετ: «Τα 10.000 φαρμακεία θα αποσυρθούν», λένε

Αντίθετοι είναι οι φαρμακοποιοί στην πιθανότητα να επιτραπεί από την κυβέρνηση η διανομή των τεστ αυτοεξέτασης (self test) από τα σούπερ μάρκετ. “Θα αποσυρθούμε από το δίκτυο διανομής” απειλούν. Το θέμα διέρρευσε χθες στον τύπο χωρίς να υπάρχει επίσημη ανακοίνωση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ωστόσο, η κυβέρνηση επεξεργάζεται σχέδιο διανομής των self test στους μαθητές, καθηγητές και εργαζόμενους -και σύμφωνα με τον σχεδιασμό που βρίσκεται σε εξέλιξη- από τα σούπερ μάρκετ. Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής (ΦΣΑ), εξέδωσε ήδη σκληρή ανακοίνωση, ενώ ενάντια τάσσεται και ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ). Μιλώντας στο iatropedia.gr ο Πρόεδρος του ΠΦΣ, Απόστολος Βαλτάς, σημειώνει ότι σε αυτήν την περίπτωση, τα 10.000 φαρμακεία όλης της χώρας θα αποσυρθούν από τη διαδικασία: “Ή το ένα, ή το άλλο θα γίνει. Αν η κυβέρνηση αποφασίσει να δώσει στα σούπερ μάρκετ τα self test, τότε θα ασχοληθεί μόνο με τα σούπερ μάρκετ. Το δίκτυο των 10 χιλιάδων φαρμακείων θα αποσυρθεί. Αυτό το δίκτυο είναι που έχει υποστηρίξει και τα χωριά και τις κωμοπόλεις και τα βράδια και τις καθημερινές που πάει ο κόσμος να πάρει τα self test. Δεν είναι δυνατόν εμείς να έχουμε βάλει πλάτη και για λόγους άλλους να τα δώσει στα σούπερ μάρκετ. Η αντίδρασή μας θα είναι άμεση, αν το κάνουν αυτό”, σημειώνει ο κ. Βαλτάς. Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής: “Η κυβέρνηση διοχετεύει τα self test στους συνήθεις φίλους της”  Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επικεφαλής των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ ενημερώθηκαν ήδη από κυβερνητικά στελέχη, με στόχο το εγχείρημα να συμβάλει στην αποκατάσταση των όποιων «αρρυθμιών» παρουσιάστηκαν κατά την επιστροφή των μαθητών στα θρανία.  Άμεση ήταν η αντίδραση και του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής. Σε σκληρή ανακοίνωσή τους, οι φαρμακοποιοί της Αθήνας και του Πειραιά δηλώνουν “εξουθενωμένοι” από τη εξυπηρέτηση των ελλήνων πολιτών και επικρίνουν την “ευχαριστήρια στάση της κυβέρνησης” απέναντι στην υπερπροσπάθειά τους, όπως λένε:  “Η χρονική στιγμή όπου παίρνει αυτή την απόφαση βρίσκει τα φαρμακεία εξουθενωμένα από την διανομή των self test, τον προγραμματισμό των ραντεβού για εμβολιασμό, και την καθημερινή εξυπηρέτηση της φαρμακευτικής περίθαλψης των Ελλήνων πολιτών και η ευχαριστήρια στάση της κυβέρνησης προς αυτή την υπερπροσπάθεια είναι να διοχετεύσει τα self test προς τους συνήθεις φίλους της”, αναφέρουν σε σχετική ανακοίνωσή τους τα μέλη του ΦΣΑ.  Τηρούμε στάση αναμονής για να δούμε ποιες θα είναι οι επίσημες ανακοινώσεις, δηλώνει στο iatropedia.gr και ο πρόεδρος του ΦΣΑ, Κωνσταντίνος Λουράντος: “Είναι διαρροές και δεν υπάρχει καμία επίσημη τοποθέτηση από την Πολιτεία. Μάλλον η Πολιτεία μπορεί να θέλει να εκπληρώσει τα χρέη της. Αν τα φαρμακεία πουν “στοπ”, τι θα κάνουν τα σούπερ μάρκετ; Θα εφοδιάζουν τον κόσμο τα σούπερ μάρκετ; Είναι αστεία πράγματα αυτά. Ποια self test; Αυτά που δίνουμε δωρεάν; Αυτά που πουλάμε; Τα δωρεάν self test, πως θα τα δίνουν τα σούπερ μάρκετ; Θα βάλουν και τα ΜΗΣΥΦΑ; Τώρα που τραβήξαμε τη μεγαλύτερη ταλαιπωρία και θα αρχίσει να λιγοστεύει ο κόσμος για τα self test, θα τα δώσουν στα σούπερ μάρκετ; Εντάξει το καταλαβαίνουμε το παιχνίδι. Είναι καθαρά παιχνίδι μιας άθλιας πολιτικής εξουσίας”, τονίζει ο κ. Λουράντος. self test

Βαλτάς: “Τα self test είναι ιατροτεχνολογικά προϊόντα και δεν δίνονται από τα σούπερ μάρκετ” 

Σύμφωνα με τα πρώτα δημοσιεύματα και πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει, για τη διανομή των self test θα απαιτηθεί η δημιουργία ενός “περιπτέρου” εντός των σούπερ μάρκετ, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, ενώ η διαδικασία που θα ακολουθείται θα είναι ίδια με εκείνη των φαρμακείων. Δηλαδή ο πολίτης με την επίδειξη του ΑΜΚΑ του θα μπορεί να προμηθεύεται το δωρεάν self test για τη μετάβαση στην εργασία ή το σχολείο του. Σύμφωνα με πηγές του newsit.gr από το Υπουργείο Ανάπτυξης, ωστόσο, η διανομή θα αφορά μόνο τα δωρεάν self test και όχι την πώληση self test από τα σούπερ μάρκετ. “Υπάρχει μια συμφωνία με την κυβέρνηση, την οποία η κυβέρνηση δεν θα φτάσει στο σημείο να την αθετήσει”, σημειώνει ο πρόεδρος του ΠΦΣ, κ. Βαλτάς και συνεχίζει: “Την έχουμε κάνει τέλεια μέχρι στιγμής την εργασία που μας ανατέθηκε. Θα είναι εκτροπή σε μια συζήτηση που την έχουμε καταλήξει και οι δύο πλευρές. Εμείς δεν δεχόμαστε να συν-χορηγούμε μαζί με σούπερ μάρκετ ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν. Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα διακινούνται βάση νόμου αποκλειστικά από τα φαρμακεία. Αν η κυβέρνηση αποφασίσει κάτι τέτοιο -που το θεωρώ απίθανο- δεν θα το επιτρέψουμε. Δεν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας” Οι φαρμακοποιοί αισθάνονται αδικημένοι, όπως λένε, καθώς έχουν βάλει πλάτες και έχουν στηρίξει μέχρι σήμερα τη δημόσια υγεία, τόσο με τη διανομή των self test όσο και με τα ραντεβού για τους εμβολιασμούς. Σύμφωνα με τον κ. Βαλτά: “Οι φαρμακοποιοί μετά από τόσο καιρό δώσαμε εκατομμύρια self test. Μόνο την τελευταία εβδομάδα είδαμε 4 εκατομμύρια ΑΜΚΑ. Αυτό είναι το μεγαλύτερο νούμερο που μπορεί να εξυπηρετηθεί. Όταν λοιπόν δοκιμαστήκαμε και παρ’ ότι κουραστήκαμε πολύ οι φαρμακοποιοί το δεχτήκαμε, δεν μπορούν να μας το κάνουν αυτό. Αν μας ρωτούσαν και λέγαμε δεν μπορούμε, δώστε τα αλλού, τότε ναι”, καταλήγει.

***  Διεφθαρμένο το Σημιτικό ΠΑΣΟΚ και με δικαστική Βούλα

Κόμμα εξουσίας, στα ταμεία του οποίου διοχετεύονταν συστηματικώς μίζες της Siemens, είναι πλέον και με την βούλα της δικαιοσύνης το ΠΑΣΟΚ, την επωνυμία του οποίου ονειρεύονται (!) να αναστήσουν αυτή την εποχή πρώην Υπουργοί του κυρίου Σημίτη προκειμένου να διεκδικήσουν την αρχηγία του. Το περιεχόμενο της απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, η οποία έρχεται να προστεθεί στις καταδικαστικές αποφάσεις της Δικαιοσύνης για τον πρώην Υπουργό Εθνικής Αμύνης Άκη Τσοχατζόπουλο, για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών Αναστάσιο Μαντέλη, για τον πρώην Υπουργό Οικονομικών Γιώργο Παπακωνσταντίνου (νόθευση εγγράφου για την λίστα Λαγκάρντ) και στις ποινικές εκκρεμότητες του πρώην Υπουργού Γιάννου Παπαντωνίου για τις αγορές εξοπλισμών και το πόθεν έσχες του, αποτελεί στην πραγματικότητα την θεσμική ταφόπλακα Η καθαρογραμμένη απόφαση αριθμεί 3.997 σελίδες και αποτελεί ουσιαστικά ένα αφήγημα διαφθοράς της μεταπολιτευτικής πολιτικής ιστορίας με το δικαστήριο να περιγράφει ξεκάθαρα πως «….πείθεται ότι το ΠΑΣΟΚ αποτελούσε τον τελικό αποδέκτη του χρηματικού αυτού ποσού, στο πλαίσιο της παράνομης χρηματοδότησης που υλοποιούσε η Siemens, σταθερά, συστηματικά και διαχρονικά και αφορούσε τα πολιτικά κόμματα εξουσίας στην Ελλάδα, τέτοια δε χαρακτηριστικά είχε και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο δέσποζε στην πολιτική ζωή του τόπου ως κυβερνητικό κόμμα για σχεδόν δυόμισι δεκαετίες , από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 μέχρι τα μέσα περίπου της δεκαετίας τoυ 2000, σημαίνον στέλεχος του οποίου (ΠΑΣΟΚ) ήταν ο τεσσαρακοστός τρίτος κατηγορούμενος, Θεόδωρος Τσουκάτος και στα ταμεία του οποίου (ΠΑΣΟΚ) δεν καταλείπεται καμία αμφιβολία ότι κατέληξε το ποσό αυτό». Σημειώνεται ότι το δικαστήριο απάλλαξε τον Θόδωρο Τσουκάτο και άλλους δώδεκα κατηγορούμενους για το συγκεκριμένο τμήμα της υπόθεσης καθώς, όπως σημειώνεται, «δεν εμπλέκονται στη δωροδοκία άγνωστων υπαλλήλων του Οργανισμού από τη Siemens, δεδομένου ότι η μεσολάβησή τους, μέσω τραπεζικών λογαριασμών, δικαιούχοι των οποίων ήταν, εξαντλούνταν στη διακίνηση του ποσού των ενός εκατομμυρίου μάρκων Γερμανίας από τη Siemens […] προς το ΠΑΣΟΚ». Τα όσα γράφει η απόφαση του Τριμελούς Εφετείου σε συνδυασμό με τις μαρτυρικές καταθέσεις Τσουκάτου- αποκάλυψε ότι με τις μίζες χρηματοδοτούνταν οι προεκλογικές εκστρατείες του ΠΑΣΟΚ ειδικώς το 2000- και σε συνδυασμό επίσης με το περιεχόμενο των δικαστικών αποφάσεων και των διώξεων για τους κυρίους Τσοχατζόπουλο, Μαντέλη, Παπακωνσταντίνου και Γιάννο Παπαντωνίου- αποτελούν πλέον την νεότερη ιστορία της χώρας. Πηγές στις οποίες θα καταφεύγει ο ιστορικός του μέλλοντος για να περιγράψει τι συνέβη στον τόπο μας την μαύρη αυτή περίοδο. Μαρτυρίες και ντοκουμέντα που θα φωτίσουν τις αληθινές αιτίες της χρεωκοπίας του 2010 καθώς η διαφθορά και η διαπλοκή με τις γερμανικές πολυεθνικές καθώς και οι προμήθειες που έγιναν τότε επιβάρυναν δυσβάστακτα το δημόσιο χρέος. Η ιστορική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων όμως αποτελεί προειδοποίηση και προς τις παρούσες ηγεσίες του τόπου Πηγή: newsbreak.gr

***  Σπείρα Αλβανών και Ελλήνων πίσω από την δολοφονία της Καρολάιν- 100 άτομα έχουν μπει στο κάδρο των ερευνών


Mια συμμορία που αποτελείται από Αλβανούς και ελληνικής υπηκοότητας άτομα με «έδρα» τα δυτικά προάστια και πεδίο δράσης τη βορειοανατολική Αττική, κρύβεται πίσω από τη δολοφονία της Καρολάιν το ξημέρωμα της 11ης Μαίου στα Γλυκά Νερά. Οι profilers του Ανθρωποκτονιών κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ομάδα απαρτίζεται από πολλά μέλη που πραγματοποιούν ληστείες με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά, για να μπερδεύουν τις διωκτικές αρχές. 
Η «σφραγίδα» τους είναι η άσκηση υπερβολικής βίας, οι ξυλοδαρμοί και το δέσιμο με σχοινιά των θυμάτων τους. Για τη διαφυγή τους χρησιμοποιούν συγκεκριμένο δρομολόγιο μέσω μικρών δρόμων και στενών, αποφεύγοντας τις λεωφόρους για να μην πέσουν πάνω σε μπλόκα της Αστυνομίας ή «πιαστούν» από κάμερες κυκλοφορίας. Μέσα στις επόμενες ώρες, λένε οι πληροφορίες, αναμένονται και τα πρώτα αποτελέσματα από τα Εγκληματολογικά Εργαστήρια, κάτι που θα διευκολύνει το έργο των αστυνομικών και θα συνδράμει κατά πολύ στο ξεσκαρτάρισμα της λίστας των 100 ατόμων που έχουν μπει στο κάδρο των ερευνών. Όλα δείχνουν ότι η συμμορία επέλεξε τυχαία το σπίτι του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου και της Καρολάιν και μετά από κατόπτευση ημερών, κατέγραψαν την καθημερινότητα των ιδιοκτητών και τις συνήθειες τους πριν περάσουν στην τελική και πιο φρικαλέα φάση του σχεδίου τους.  Μάλιστα, από τη στιγμή που δολοφόνησαν την 20χρονη μητέρα, οι αναλυτές εκτιμούν ότι δεν θα άφηναν ζωντανό τον 32χρονο σύζυγό της όμως όπως τον είχαν δέσει, όπως χαρακτηριστικά περιέγραψαν οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, σαν λουκάνικο χειροπόδαρα, φιμωμένο και τυφλωμένο με μονωτική στα μάτια και το στόμα και παρουσίαζε λόγω υποξαιμίας μίνι λιποθυμικά επεισόδια, πίστεψαν ότι ήταν και αυτός νεκρός και έτσι έφυγαν εγκαταλείποντας τον λιπόθυμο και δεμένο.  Ένα από τα ερωτήματα στο οποίο προσπαθούν να απαντήσουν οι αστυνομικοί είναι το εξής: Γιατί οι ληστές, από τη στιγμή που εξουδετέρωσαν τον 32χρονο πιλότο φιμώνοντας και δένοντας τον χειροπόδαρα με το ίδιο σκοινί, ο ίδιος δεν προέβαλε την παραμικρή αντίσταση τους υπέδειξε μάλιστα και από την πρώτη στιγμή που ήταν τα λεφτά, έπνιξαν την 20χρονη σύζυγο του; Δηλαδή γιατί εμφάνισαν τόσο ακραίο αντικοινωνικό στοιχείο και παντελή έλλειψη συναισθημάτων; Το ειδεχθές της πράξης, λένε οι αρμόδιοι αξιωματικοί, συνίσταται πρωτίστως στις συνθήκες της ανθρωποκτονίας και δευτερευόντως στον μηχανισμό του θανάτου. Γιατί ενώ είχαν όπλα χρησιμοποίησαν τα χέρια τους; Στον ασφυκτικό θάνατο όπου υπάρχει παρατεταμένη σωματική επαφή οι δράστες έχουν τη δυνατότητα να υποχωρήσουν.  Όμως δεν το έκαναν και άφησαν την πράξη να εξελιχθεί μέχρι την ολοκλήρωση της. Και αυτό δείχνει ξεκάθαρα την πρόθεση τους να σκοτώσουν. Σε μια ληστεία, το ζητούμενο είναι τα χρήματα. Το έγκλημα είναι περιττό για την πραγμάτωση αυτού του σκοπού λένε εμφατικά. Δεν ήταν απαραίτητη προϋπόθεση να σκοτώσουν για την επίτευξη του στόχου. Γιατί λοιπόν ενώ πήραν τα χρήματα, που πρόθυμα τους υπέδειξε ο πιλότος φορτώθηκαν μια ανθρωποκτονία; Ένα κακούργημα που θα τους στείλει για πολλά χρόνια πίσω από τα κάγκελα… Ίσως λένε οι αστυνομικοί οι δράστες να είχαν κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών και έτσι δεν μπορούσαν να ελέγξουν τις αντιδράσεις τους, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο σε κάποια φάση που ο 32χρονος πιλότος είχε χάσει τις αισθήσεις του οι ληστές να πίστεψαν ότι και αυτός είχε πεθάνει. Πόσο θα μείνουν στη φυλακή οι δολοφόνοι της Καρολάιν αν συλληφθούν Από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κωνσταντίνος Τσιάρας, εξήγγειλε ότι αυστηροποιούνται οι προϋποθέσεις υφ’ όρων απόλυσης των καταδικασθέντων σε κάθειρξη. Αναλυτικότερα, ο κ. Τσιάρας ανέφερε ότι θα αυξηθεί το όριο της εκτιτέας ποινής (εκτιτέα συνολική ποινή φυλάκισης) για την υφ’ όρων απόλυση των κρατούμενων από τα 2/5 που είναι σήμερα ως και στα 4/5, ενώ θα επέλθει αυστηροποίηση του καθεστώς της.   «Μας έδεσαν και από εκείνο το σημείο και μετά τους είχαμε πει ήδη πού είναι και τα χρήματα, από κει και μετά δεν ξέρω. Συνειδητοποίησα ότι η γυναίκα μου είναι νεκρή όταν ήρθαν οι αστυνόμοι και με έλυσαν. Η κόρη μου ευτυχώς είναι καλά. Όποιος γνωρίζει κάτι είμαι σίγουρος ότι θα βοηθήσει…».  «Αυτή τη στιγμή είναι 10-15-20 άτομα στο δρόμο και ψάχνουν… Δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, τώρα που μιλάμε, τις 3 τελευταίες μέρες ήμασταν όλοι μαζί, δουλεύουν όλη μέρα, όλο το βράδυ, όλη μέρα. Η αστυνομία, το ανθρωποκτονιών. Αυτό ξέρω, είναι συνέχεια σε επικοινωνία μαζί μου όσο έχω μπορέσει να τους βοηθήσω, αν υπάρχει κάποιος που μπορεί να τους βρει, θα τους βρουν τα παιδιά αυτά», δήλωσε συντετριμμένος ο σύζυγος της 20χρονης, προσθέτοντας ότι ευτυχώς το μόλις 11 μηνών κοριτσάκι του είναι καλά.  ΠΗΓΗ

***  Απάντηση της Ιλβα Γιόχανσον σε ερώτηση του Ευρωβουλευτή της Ελληνικής λύσης Εμμανουήλ Φράγκου (Φραγκούλη) για την προστασία των παιδιών απο τους κινδύνους στο διαδίκτυο

Ο Ευρωβουλευτής της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ και της ομάδας του ECR, Εμμανουήλ Φράγκος Φραγκούλης, έλαβε απάντηση από την Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων Ιλβα Γιόχανσον στην πρωτοβουλία του για αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο. Η επιτυχημένη παρέμβαση του Έλληνα Ευρωβουλευτή ήδη χαρακτηρίζεται ως μια ευρωπαϊκή υπερκομματική συμμαχία, η οποία έχει στόχο να θεσμοθετήσει μια ισχυρή ασπίδα προστασίας των παιδιών στο διαδίκτυο.  Ο Εμμανουήλ Φράγκος κατήγγειλε την Κομισιόν τους νέους καθημερινούς κινδύνους του διαδικτύου και τα εγκληματικά δίκτυα που συχνά στρατολογούν παιδιά από φτωχές οικογένειες και τα μαγνητοσκοπούν, για να τα χρησιμοποιήσουν ως δόλωμα. Η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων Ιλβα Γιόχανσον αναγνώρισε τις ελλείψεις στο συγκεκριμένο θέμα και ενημέρωσε τον Ευρωβουλευτή της Ελληνικής Λύσης, ότι θα προχωρήσει σε τροποποίηση του κανονισμού της Ευρωπόλ. Δυστυχώς η Ευρωπόλ δεν έχει σήμερα τη δυνατότητα παρέμβασης σε τρίτες χώρες με οργανωμένα δίκτυα διαδικτυακού εγκλήματος “sextortion”.  Ο Εμμανουήλ Φράγκος ξεκινάει μια σειρά από πρωτοβουλίες στο συγκεκριμένο θέμα. Στόχος είναι να ενημερωθούν γονείς και παιδιά για την ασφάλεια στο διαδίκτυο και να διασφαλιστεί η προστασία των παιδιών στον παγκόσμιο ψηφιακό κόσμο.  Δείτε εδώ την απάντηση της Επιτρόπου Εσωτερικών Υποθέσεων Ιλβα Γιόχανσον  Δείτε εδώ την ερώτηση του Έλληνα Ευρωβουλευτή  

***  Α. Βατόπουλος: «Ακόμα δεν ξέρουμε την πραγματική χρησιμότητα των self test - Φόβος για τέταρτο κύμα» 1 χρόνο και δεν την έμαθαν !Μιλάμε για τα.... Σαΐνια ε! @ellinikilisi 

Φοβερός ο γιος του Nετανιαχου! Λέει αυτά που δεν τολμούν να πουν ΝΔ ΣΥΡΙΖΑ κιναλ! Γενοκτονίες Ελλήνων του Πόντου, Μικράς Ασίας, Ανατολικής Θράκης και όλων των Ελλήνων από τους μογγόλους και 100 χρόνια δεν μιλάει κανείς στα κόμματα. Το αντίθετο μάλιστα συνωστισμός.

~*** Αθλητική Ενημέρωση 

~ ΧΘΕΣ  ,.. Πέμπτη  13/05/2021 στο Ελληνικό  Μπάσκετ Α1΄  στα

ΚΟΛΟΣΣΟΣ Ρόδου - Γ.Σ. ΛΑΥΡΙΟΥ 

ΠΑΟΚ Θεσ/νίκης - ΑΕΚ Αθηνών 

~**  ΣΗΜΕΡΑ ,. 13-05-2021  για την Α1΄στο μπάσκετ  γυναικών  στα  Pleyoffs : 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ κ.α. 63-63 ,  72-70 .-  Στη  παράταση .- ^

Τα  δεκάλεπτα : 17-17 , 15-15 , 17-14  ,  14-17 , Π :9-6 .-  ^ 

~**  ΣΗΜΕΡΑ ,...  .Για την   Football League  : 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Βόλου - ΚΟΖΑΝΗ  

~**  ΧΘΕΣ  στο ποδόσφαιρο ,...Τετάρτη 12/05/2021 στα  Pleyoffs   για την  Super League 1  9η  Αγωνιστική : 

ΑΡΙΣ Θεσ/νίκης- ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΑ  0-0  .- ^  Διαιτητής : Istvan Vad   .-  

 ΑΣΤΕΡΑΣ Τρίπολης  - AEK Αθηνών  1-1  .- ^  Διαιτητής  : Άγγελος Ευαγγέλου  .- ^ Τα γκόλ  :  56΄Ανσαριφάντ  , 63΄ Γιάννης Κότσιρας  .- 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Πειραιώς - ΠΑΟΚ Θεσ/νίκης   1-0 .- ^ Διαιτητής : Βασίλειος Φωτιάς  .- Το  γκόλ:  32΄Γιώργος Μασούρας  .- ^  

~** Στο ποδόσφαιρο  ΧΘΕΣ ,  ..Για την   Football League  : 

 ΝΙΚΗ Βόλου - ΠΑΕ ΡΟΔΟΣ   1-2  .- 

ΑΛΜΩΠΟΣ Αριδαίας -  ΤΡΙΓΛΙΑ  3-0  .- ^

ΠΙΕΡΙΚΟΣ - ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ  1-0  .- ^

ΙΑΛΥΣΣΟΣ Ρόδου - ΑΙΓΑΛΕΩ  1-1 .- ^

ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΕΝΩΣΗ ΑΣΠΡΩΠΥΡΓΟΥ  2-0 .- ^

ΑΠΟΛΛΩΨΝ ΠΟΝΤΟΥ - ΒΕΡΟΙΑ 0-3 .- ^ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Βόλου - ΚΟΖΑΝΗ  3-0  .- ^

~** Στο γυναικείο ποδόσφαιρο  Super League   ΧΘΕΣ  12-05-2021 :  ΔΟΞΑ 2016 - ΑΘΛΗΤΙΚΓΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΣΑΣ  2-0 .- ^


~**    Champions League 2021: Αυθημερόν στην Πορτογαλία για τον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ οι Άγγλοι οπαδοί


Οι Άγγλοι οπαδοί που θα παρακολουθήσουν τον τελικό του Champions League στο Πόρτο, ανάμεσα στη Μάντσεστερ Σίτι και την Τσέλσι, θα πρέπει να φτάσουν στην πορτογαλική πόλη την ημέρα του αγώνα και θα χρειαστεί να μείνουν σε «φούσκα», πριν επιστρέψουν στην Αγγλία μετά τον αγώνα, ανέφερε η πορτογαλική κυβέρνηση την Πέμπτη (13/05).  Η UEFA επιβεβαίωσε την Πέμπτη (13/05) τη μεταφορά της έδρας του τελικού απ’ την Κωνσταντινούπολη στο Πόρτο, προκειμένου να διασφαλίσει πως θα μπορέσουν να δώσουν το «παρών» στο γήπεδο οι Άγγλοι οπαδοί, απ’ τη στιγμή που η Τουρκία είχε μπει στην «κόκκινη λίστα» του ταξιδιωτικού οδηγού της αγγλικής κυβέρνησης. 

Η Τσέλσι και η Σίτι θα προμηθευτούν από 6.000 εισιτήρια για τους οπαδούς τους, την ώρα που η υπουργός εσωτερικών της Πορτογαλίας Μαριάνα Βιέιρα ντα Σίλβα πως έχει τεθεί σε ισχύ ένα πλαίσιο κανόνων για τους οπαδούς που θα παρακολουθήσουν τον τελικό.  «Όσοι θα έρθουν στον τελικό του Champions League θα φτάσουν και θα επιστρέψουν στην Αγγλία την ίδια μέρα, έχοντας κάνει ένα τεστ και μπαίνοντας σε κατάσταση “ φούσκας”, με πτήσεις τσάρτερ. Θα υπάρχουν δύο ζώνες οπαδών και από εκεί θα μετακινηθούν στο γήπεδο κι από το γήπεδο στο αεροδρόμιο, μένοντας στην Πορτογαλία λιγότερο από 24 ώρες». 

«Οι οπαδοί που θα ταξιδέψουν στο Πόρτο για να απολαύσουν το κλίμα του τελικού, χωρίς να πάνε στο γήπεδο. δεν υπόκεινται στους ίδιους περιορισμούς» πρόσθεσε η υπουργός εσωτερικών. «Προφανώς όσοι έρχονται με αεροπλάνο (και θα βρίσκονται στο Πόρτο, ενώ ο αγώνας θα είναι σε εξέλιξη) θα συμμορφωθούν με τους ισχύοντες κανόνες και θα ληφθούν μέτρα ασφαλείας όπως συνέβη στη Λισαβόνα πέρυσι». Η Μάντσεστερ Σίτι δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα της, ότι ο σύλλογος «θα προσφέρει στους φιλάθλους που θα πάρουν εισιτήρια, ένα επίσημο ταξιδιωτικό πακέτο ημερήσιων ταξιδιών από το Μάντσεστερ στο Πόρτο».

~**  


~ ***  ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΜΑΪΟΥ  2021  :                                                                             1.- ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Μ. Σάββατο  01 ΜΑΪΟΥ 2021   ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ για ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ ,..ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ! ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ !  https://www.blogger.com/blog/post/edit/1047189602891109572/7991671730868604478 .-     2.- ARFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Κυριακή 02 Μαϊου  2021 .-   ~ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΑΛΗΘΩΣ Ανέστη ο Κύριος μας  !  ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ  για ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ !:  https://www.blogger.com/blog/post/edit/6943628292516320571/1575723631459764609   .-                                    3.-ARFARA NEWS   Η  Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της Ενημέρωσης  Δευτέρα  03  Μαϊου  2021 .-  ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ στους  ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ και Εορτάζουσες Γιώργους και Γεωργίες !!:  https://www.blogger.com/blog/post/edit/6910645553969710540/5673162813026146170   .- 4.-ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Τρίτη  04 Μαϊου 2021 :  https://www.blogger.com/blog/post/edit/6158774951472089344/7914580480208054102  .-     5.- ARFARA NEWS    Η  Εφημερίδα μας    Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Τετάρτη  05 Μαϊου  2021  https://www.blogger.com/blog/post/edit/1047189602891109572/3862694490557702018    6.-ARFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Πέμπτη 06 Μαϊου 2021   https://www.blogger.com/blog/post/edit/6943628292516320571/2654765655658917438   .-          7.-.- ARFARA NEWS    Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της Ενημέρωσης  Παρασκευή 07 Μαϊου 2021 :  https://www.blogger.com/blog/post/edit/6910645553969710540/8926604526074039611  .-                                  8.- .-  ARFARA  NEWS   Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Σάββατο  08  Μαϊου 2021: https://www.blogger.com/blog/post/edit/6158774951472089344/4060573451330368197 .-               9.- ARFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης     Κυριακή 09  Μαϊου  2021 :  https://www.blogger.com/blog/post/edit/1047189602891109572/55989760095711739  .-                10.- ARFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Δευτέρα 10 Μαϊου  2021  : https://www.blogger.com/blog/post/edit/6943628292516320571/8141700064574863833   .-                                  11.- ARFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Τρίτη  11 Μαϊου  2021  https://www.blogger.com/blog/post/edit/2264696562786117954/5709029258995169594   12.- ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Τετάρτη  12 Μαϊου  2021 :  https://www.blogger.com/blog/post/edit/6295557011334354486/3800393554828716431  .-                     13.- ARFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας    Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Πέμπτη  13 Μαϊου  2021 :  https://www.blogger.com/blog/post/edit/3035537040406072572/4573357722657880078  . -             14.- ARFARA  NEWS   Η Εφημερίδα μας    Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Παρασκευή 14  Μαϊου  2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/5308354824682069899/5448042383298258545  .-                  15. -                                                                                                                                  

 Η ΦΙΛΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ !   Δυστυχώς !

~***  ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 :                                                       01.- ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της Ενημέρωσης Πέμπτη 01 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/6295557011334354486/1242550685570970949 .-     02 .- ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της Ενημέρωσης Παρασκευή 02 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/5308354824682069899/7069877785266521587   .-                   03.-ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της Ενημέρωσης Σάββατο 03 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/6943628292516320571/5866878629366614751 .-                       04 .-.- ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της Ενημέρωσης Κυριακή 04 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021: https://www.blogger.com/blog/post/edit/9113881557930858614/299268324500532055 .-              05.- ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της Ενημέρωσης Δευτέρα 05ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/3035537040406072572/6277601214473446506 .-                                06 .-ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της Ενημέρωσης Τρίτη 06 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021: https://www.blogger.com/blog/post/edit/1348236129800595557/7592743168206280920 .-                                                                                                                                                                             07 .- ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της  Ενημέρωσης Τετάρτη 07 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/6220303196286054371/4467784050666724127 .-                                                                                                                                    08 .- ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της Ενημέρωσης Πέμπτη 08 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 https://www.blogger.com/blog/post/edit/9113881557930858614/9040388746637895427 .-                                                                                                                               09.- ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της Ενημέρωσης Παρασκευή 09 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021:https://www.blogger.com/blog/post/edit/6158774951472089344/7302809636661837795 .-                                                                                                                                                                              10. - ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της Ενημέρωσης Σάββατο 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 https://www.blogger.com/blog/post/edit/1047189602891109572/4254880759332278111 .-                                                                                                                                     11.- ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της Ενημέρωσης Κυριακή 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 https://www.blogger.com/blog/post/edit/6943628292516320571/930027955744868989 .-                                                                                                                                                                               12.- ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας στο αγιάζι της Ενημέρωση; Δευτέρα 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021: https://www.blogger.com/blog/post/edit/6910645553969710540/1422268988005001723 .-                                                                                                                                                                           13.- ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της Ενημέρωσης Τρίτη 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/2264696562786117954/6260001246652765033 .-                      14.-ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της Ενημέρωσης Τετάρτη 14 Απριλίου 2021 https://www.blogger.com/blog/post/edit/5308354824682069899/5687704924771797298 .-                                                                                                                                                                                15.- ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της Ενημέρωσης Πέμπτη 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/6295557011334354486/6631645818794624463 .-                      16.- ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της Ενημέρωσης Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 :https://www.blogger.com/blog/post/edit/3035537040406072572/7868291557782399026 .-                      17.-.-  ARFARA NEWS    Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης  Κυριακή  18  Απριλίου  2021:   https://www.blogger.com/blog/post/edit/1047189602891109572/3976118912510254097   .-                                                                                                                                 18.-  ARFARA NEWS    Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Δευτέρα  19 Απριλίου 2021    https://www.blogger.com/blog/post/edit/6943628292516320571/1470011639663090249  .-          19..-ARFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας    Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Τρίτη 20  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2021   https://www.blogger.com/blog/post/edit/6910645553969710540/6322516441789139137   .-                                                                                                                                                                     20.-ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα  μας  Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Τετάρτη  21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021   :   https://www.blogger.com/blog/post/edit/6158774951472089344/7605223545887705326   .-        21.-ARFARA NEWS  Η  Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Πέμπτη  22   Απριλίου  2021 :   https://www.blogger.com/blog/post/edit/2264696562786117954/7619720574513721110  .-                     22.-  ARFARA NEWS    Η  Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Παρασκευή  23 Απριλίου 2021 :    https://www.blogger.com/blog/post/edit/5308354824682069899/4820696114660467829  .-            23.- ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Σάββατο 24 Απριλίου 2021 :  https://www.blogger.com/blog/post/edit/3035537040406072572/4984102272149503623  .-               24.- ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Κυριακή  25 Απριλίου 2021 :  https://www.blogger.com/blog/post/edit/6295557011334354486/1582159947480794163   .-                    25.- ARFARA NEWS    Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ  26  Απριλίου 2021 :  https://www.blogger.com/blog/post/edit/6158774951472089344/8380289051947448165  .-               26.-ARFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Μ. ΤΡΙΤΗ   27/  Απριλίου  2021    https://www.blogger.com/blog/post/edit/1047189602891109572/4364062717306048631  .-                                                                                                                                                          27.- AREFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ  28 Απριλίου  2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/6943628292516320571/5103765204707123363 .-            28.-  ARFARA NEWS     Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της Ενημέρωσης  Μ. Πέμπτη  29  Απριλίου  2021 :  https://www.blogger.com/blog/post/edit/6910645553969710540/2039105475230039382   .-                                    29.- ARFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  30 Απριλίου 2021 :  https://www.blogger.com/blog/post/edit/6158774951472089344/8629430453392402767   ..-                                                                                                                                                                

  
~ ***  ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ     ΜΑΡΤΙΟΥ   2021  :                                              1.- ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας    Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Δευτέρα 01    Μαρτίου    2021 ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ !: https://www.blogger.com/blog/post/edit/6943628292516320571/1985462374448443568   .-                 2.- ARFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Τρίτη 01  Απριλίου 2021:https://www.blogger.com/blog/post/edit/6910645553969710540/3997864729212437344             3.- ARFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Τετάρτη  03 Μαρτίου  2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/6158774951472089344/3069196366307959520   .-                 4.- ARFARA NEWS  Η  Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Πέμπτη  04 Μαρτίου  2021 :  https://www.blogger.com/blog/post/edit/1047189602891109572/1236368838605333395   .-               31.- ARFARA NES  Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Τρίτη  30  Μαρτίου  2021 :  https://www.blogger.com/blog/post/edit/6910645553969710540/6389116880254645376   .-               32.- ARFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας    Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Τετάρτη 31  Μαρτίου  2021: https://www.blogger.com/blog/post/edit/2264696562786117954/7327014693540196936   .-