ΓΕΦΥΡΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ , ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΙΟΥ

ΓΕΦΥΡΑ  ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ , ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΙΟΥ

Παρασκευή, 31 Μαΐου 2019

ARFARA NEWS  Τα  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .
Παρασκευή 31-05-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης .
 ~~**  31 Μαΐου- Γιορτή σήμερα: Του Αγίου Ερμεία~
: Τη μνήμη του Αγίου Ερμεία τιμά σήμερα,
, η Εκκλησία μας. Ο Άγιος Μάρτυς Ερμείας, ζούσε στα Κόμανα της Καππαδοκίας την εποχή του αυτοκράτορα των Ρωμαίων Αντωνίνου Πίου.  
Είχε από νεαρή ηλικία ενταχθεί στα στρατεύματα του Καίσαρα και γρήγορα ξεχώρισε για την γενναιότητα, την ανδρεία και το αγωνιστικό του φρόνημα, τα οποία αντλούσε από την πίστη του στον Ιησού Χριστό.  Την περίοδο της βασιλείας του Μάρκου Αυρήλιου (138 – 161 μ.Χ.) ξέσπασε μεγάλος διωγμός κατά των χριστιανών, μεταξύ δε των πρώτων που συνέλαβαν, ήταν και ο Ερμείας, αγνοώντας και τις μεγάλες του υπηρεσίες στην πατρίδα αλλά και τα σεβάσμια γηρατειά του. Οδηγήθηκε μπροστά στο Δούκα Σεβαστιανό, ο οποίος τον διέταξε να θυσιάσει τα είδωλα. Ο Άγιος όμως ακλόνητος και ακατάβλητος, αρνήθηκε να προδώσει τον Κύριό του και να θυσιάσει στα μιαρά ειδωλολατρικά ξόανα. Με τη γλυκύτητα δε πού τον διέκρινε, απάντησε στις προτροπές των τυράννων «Θα ήταν πολύ ανόητο σεβαστέ άρχοντά μου να αφήσω το φως και να προτιμήσω το σκοτάδι, να εγκαταλείψω την αλήθεια και να ασπασθώ το ψέμα, να παραιτηθώ από τη ζωή και να προτιμήσω το θάνατο. Θα ήταν λοιπόν παράλογο στο τέλος της ζωής μου να χάσω αυτά τα πολύτιμα αγαθά». Τότε εξοργισμένος ο άρχοντας, διέταξε αφού τον βασανίσουν σκληρά, να τον ρίξουν στην πυρά. Με την επέμβαση όμως και τη χάρη του Θεού, ο Άγιος εξήλθε σώος και αβλαβής από όλα τα φρικτά βασανιστήρια. Τελικά αποκεφάλισαν χαρίζοντας του το στέφανο της δόξας το 160 μ.Χ. Απολυτίκιο: Ήχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε. Χριστώ στρατευσάμενος, τω Βασιλεί του παντός, γενναίως διέκοψας, τας παρατάξεις εχθρών. Ερμεία πανένδοξε συ γαρ εγκαρτερήσας, πολυτρόποις αικίαις, ήθλησας εν τω γήρα, ως του Λόγου οπλίτης, ω πρέσβευε Αθλοφόρε, σώζεσθαι άπαντας.


~** Το δικό Του βλέμμα
~

~  Μελετώντας κανείς τη ζωή του
μας μέσα από τις σελίδες της Αγίας Γραφής διαπιστώνει πώς ύπάρχουν κάποια μικρά σημεία, κάποιες λεπτομέρειες, πού εκ πρώτης όψεως μπορεί να φαίνονται άσήμαντες, αν όμως τις εξετάσει προσεκτικότερα, θα δει πως και αυτές οι λεπτομέρειες έχουν τη θέση τους, τη σημασία, την άξια τους.  
Μια τέτοια συγκλονιστική λεπτομέρεια μας περιγράφει ο ιερός εύαγγελιστής Λουκάς.  Μεσάνυχτα Πέμπτης προς Παρασκευή ο Κύριος βρίσκεται ένώπιον των άρχιερέων Άννα και Καιάφα. Μόνος. Χωρίς τη συνοδεία, τη συμπαράσταση των μαθητών, την ύποστήριξη του Πέτρου, την όποια λίγο πριν Του είχε υποσχεθει.  Την’ίδια ώρα, στον ιδιο τόπο, μπροστά σε μια δούλη αύτός ο μαθητής, ο Πέτρος, θα άρνηθει τον Κύριο τρεις φορές. Και μάλιστα με όρκους και άναθεματίζοντας και καταρώμενος τον έαυτό του, είπε ότι δεν γνωρίζει τον Κύριό του! Ο πειρασμός ήταν μεγάλος και το άμάρτημα βαρύ. Εκείνη τη στιγμή άκούστηκε το λάλημα του πετεινού. Ήταν το σημάδι που είχε βάλει ο Κύριος για να τον ξυπνήσει. «Ου φωνήσει σήμερον άλέκτωρ πριν η τρις άπαρνήση μη είδέναι με» του είχε πει (Λουκ. κβ’ 34). Την ίδια στιγμή ο Κύριος, είτε άπό την άνοικτή πόρτα της αίθουσας όπου δικαζόταν, είτε άπό κάποιο παράθυρο του διαδρόμου απ’ όπου Τον οδήγησαν στην έπίσημη αίθουσα του συνεδρίου, έριξε ένα βλέμμα στον Πέτρο γεμάτο πόνο και συμπάθεια. «Ένέβλεψε τω Πέτρω», σημειώνει ο εύαγγελιστής Λουκάς. Βρισκόταν ένώπιον των παρανόμων δικαστών, δεν λησμόνησε όμως τον μαθητή του. Θα μπορούσε, σημειώνει ο άείμνηστος καθηγητής Παναγιώτης Τρεμπέλας, «να τοϋ στρέψη οριστικούς τα νώτα και να μη ρίψη πλέον κανέν βλέμμα εις αύτόν. Καίτοι δε ο Πέτρος είναι ήδη ένοχος βαρέος έγκλήματος, εν τούτοις ο Ιησούς άποφεύγει να τον έκθέση και να τον καταισχύνη. Δεν τοϋ φωνάζει, άλλά ρίπτει βλέμμα επ’ αύτού, την σημασίαν του όποιου μόνος ο Πέτρος ήδύνατο να έννοήση». Το του Κυρίου…  Βλέμμα πόνου. Αύτό το βλέμμα ήταν ένας πολύ δυνατός λόγος προς τον μαθητή. Μιλούσε για τον πόνο που του προξένησε η άμαρτία του Πέτρου. Έλεγε ότι πονάει και λυπάται βαθύτατα ο Κύριος για το κατάντημα τοϋ μαθητή.  Άλλά είναι και βλέμμα έκπλήξεως και έλέγχου. Σαν να του έλεγε: Εσύ, Πέτρε, δεν με γνωρίζεις; Έσύ που ήσουν τρία ολόκληρα χρόνια μαζί μου; Εσύ τοϋ όποιου πριν άπό λίγο έπλυνα τα πόδια και έδωσα το Σώμα και το Αίμα μου; Έσύ που με διαβεβαίωσες για τη μέχρι θανάτου άφοσίωσή σου; Πέτρε! Πόσο άσυνεπής φάνηκες! Δεν μπόρεσες να κρατήσεις το λόγο σου! Πόσο χαμηλά έπεσες έσύ ο γενναίος!  Ήταν όμως και βλέμμα γεμάτο στοργή και συμπάθεια. Και στην πτώση σου είμαι κοντά σου, Πέτρε, τοϋ έλεγε. Και προηγουμένως προσευχήθηκα να μη χαθείς. Και τώρα όμως στην ώρα της άδυναμίας σου δεν σε άπορρίπτω. Είμαι κοντά σου. Ήταν τέλος και βλέμμα καθοδηγήσεως. Τοϋ έλεγε: Θυμήσου, Πέτρε, την κλίση σου. Θυμήσου τότε που περπάτησες πάνω στα κύματα και, όταν άρχισες να βυθίζεσαι, φώναξες «Κύριε, σώσόν με».  Τότε άπλωσα το χέρι μου και σ’ έσωσα. Τώρα τα χέρια μου είναι άλυσοδεμένα. Και ο κίνδυνος στον όποιο βρίσκεσαι, είναι άσυγκρίτως μεγαλύτερος. Απλώνω λοιπόν το βλέμμα μου, για να σε βοηθήσω να σηκωθείς άπό τη φοβερή πτώση σου. Στο βάθος της ψυχής σου γνωρίζω ότι συνεχίζεις να με άγαπάς. ΓΓ αύτό και σε καλώ να έπιστρέψεις.  Αύτό το βλέμμα ήταν μια δυνατή πρόσκληση μετάνοιας στον Πέτρο. Αύτό το βλέμμα έμεινε χαραγμένο για πάντα στην καρδιά τοϋ μαθητή. Κι έκείνος το δέχθηκε. Αμέσως συναισθάνθηκε το άμάρτημά του, συναισθάνθηκε το βάθος στο όποιο τον έριξε η αύτοπεποίθησή  του «και έξελθών έξω έκλαυσε πικρώς» (Ματθ. κς’ 75). Μετανόησε, έχυσε πικρά, καυτά δάκρυα συντριβής, ολοκληρωτικής μετάνοιας.  Ίσως κάποιες φορές βρισκόμαστε και μεις στη θέση αύτή του Πέτρου. Βρισκόμαστε:  Όταν παραβαίνουμε τις έντολές τοϋ Θεού και τις ύποσχέσεις που δώσαμε.  Όταν γεμίζουμε με άπροσεξίες τη ζωή μας μ’ αύτά που λέμε, που άκοϋμε, που βλέπουμε, που κάνουμε.  Όταν άμφιβολίες, όλιγοπιστίες και διλήμματα γεμίζουν το έσωτερικό μας μπροστά στις δοκιμασίες, στις θλίψεις και στα προβλήματα της ζωής. Τότε το βλέμμα του Κυρίου στρέφεται και σε μας. Είτε μέσα άπό την εικόνα του, είτε άπό τον αιώνιο λόγο του, είτε άπό τη συμβουλή του Πνευματικού μας, είτε άπό τη φωνή της συνειδήσεώς μας. Αισθανόμαστε το βλέμμα του με την ίδια άγάπη και στοργή να μας καλεί ξανά κοντά του, να μας δυναμώνει και να μας στηρίζει για να βρούμε πάλι το σωστό δρόμο, την όρθή πορεία μας κοντά του, παιδιά δικά του άγαπημένα, ξανά μαθητές του. Αρκεί να το βλέπουμε, να Τον πιστεύουμε και να μετανοούμε.


***  Εξόδιος Ακολουθία Καθηγουμένης Ι. Μ. Προφ. Ιωήλ Καλαμάτας
 Σε κλίμα συγκίνησης και σύμφωνα με το μοναστικό τυπικό τελέσθηκε σήμερα, Πέμπτη 30 Μαΐου 2019, η Εξόδιος Ακολουθία της Καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Προφήτου Ιωήλ Καλαμάτας, Μακαριστής Μοναχής Χριστονύμφης Ζαλαχώρη.   Στην Ακολουθία, στο Καθολικό της Ιεράς Μονής, χοροστάτησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, συμπαραστατούμενος από πλειάδα Ιερέων. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε η ταφή στο κοιμητήριο του Μοναστηριού.  Αντιπροσωπείες από άλλες μοναστικές αδελφότητες, εκπρόσωποι αρχών και φορέων, αλλά και πλήθος κόσμου προσήλθαν στην Εξόδιο Ακολουθία προκειμένου να προσκυνήσουν το σκήνωμα της μακαριστής Γερόντισσας.

***  "Έφυγε" από τη ζωή ο Μεσσήνιος ηθοποιός Κώστας Ευρυπιώτης   Ο Κώστας Ευριπιώτης άφησε την τελευταία του πνοή, νικημένος από τον καρκίνο, σε ηλικία 56 ετών. Την είδηση έκανε γνωστή μέσω της προσωπικής της σελίδας στο Facebook η Καίτη Φίνου. Να σημειωθεί ότι ο δημοφιλής ηθοποιός είχε καταγωγή από τη Λάμπαινα Μεσσηνίας ενώ ήταν συχνός επισκέπτης της Καλαμάτας την οποία και λάτρευε.  Ο Κώστας Ευριπιώτης γεννήθηκε το 1963 και ήταν απόφοιτος της Δραματικής Σχολής Αθηνών Γιώργος Θεοδοσιάδης. 
Έγινε γνωστός από τη συμμετοχή του σε δεκάδες τηλεοπτικές, κινηματογραφικές και θεατρικές παραγωγές όπως τις: «Τα λιονταράκια του κυρ Ηλία», «Ο Ανδροκλής και τα λιοντάρια του», «Οι επικίνδυνοι» (μια διαμαρτυρία), «Μπαμ μπαμπάς και μπέμπα», «Μια γυναικάρα στα μπουζούκια», «Μπίζνες στα βαλκάνια», «SafeSex», «Εργαζόμενη γυναίκα», «Σεσουάρ για δολοφόνους», «Άντρες έτοιμοι για όλα», «Ρόδα, τσάντα και κοπάνα Νο1», «Οι πράσινες, οι κόκκινες, οι θαλασσιές οι τσούχτρες», «Έλα να... γυμνωθούμε ντάρλινγκ», «Οι γαμπροί της Ευτυχίας», «Ο Κλέαρχος, η Μαρίνα και ο κοντός», «Μαζί τα φάγαμε» και άλλες.
Στη συνείδηση του κοινού έμεινε για τον τηλεοπτικό του ρόλο ως ο... παλιός σμηνίτης «Γεώργιος Βλάχος» στην επιτυχημένη κωμική σειρά του ANT1 «Της Ελλάδος τα παιδιά».
***  74χρονος έχασε τη ζωή του από τσιμπήματα μελισσών   

Ένας 74χρονος έχασε τη ζωή του ενώ βρισκόταν σε χώρο που υπήρχαν μελίσσια στην ευρύτερη περιοχή των Αλτομυρών. Τον άνδρα εντόπισαν σε λιπόθυμη κατάσταση οι οικείοι του, που κάλεσαν το ΕΚΑΒ.
Παρά τις προσπάθειες, όμως, δυστυχώς ο άνδρας δεν τα κατάφερε και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπέστη αλλεργικό σοκ, καθώς στο σώμα του υπήρχαν εκατοντάδες τσιμπήματα.  

***   «Κουτσουρεμένη» ανακήρυξη από το Πρωτοδικείο Καλαμάτας μόνο για τους συνδυασμούς  


Ποσοστά και ψήφοι των συνδυασμών  
Ξημερώματα Πέμπτης έγινε, τελικά, η ανακήρυξη από το Πρωτοδικείο Καλαμάτας των αποτελεσμάτων για τους πέντε Δήμους αρμοδιότητάς του και μόνο σε ό,τι αφορά τις ψήφους και τα ποσοστά των συνδυασμών που συμμετείχαν στις δημοτικές εκλογές, καθώς και τα «ζευγάρια» που περνούν στο β΄ γύρο των εκλογών.
Μάλιστα, χαρακτηριστικό είναι ότι ακόμα και για το Δήμο Μεσσήνης, που εξέλεξε δήμαρχο από την α΄ Κυριακή, η ανακήρυξη περιλαμβάνει μόνο τα ποσοστά των συνδυασμών και καθόλου τις έδρες που εκλέγει ο κάθε ένας και το ποιοι υποψήφιοι εκλέγονται και θα απαρτίζουν το νέο Δημοτικό Συμβούλιο. Φυσικά, ούτε κουβέντα για τις κοινοτικές εκλογές.
Από τη Δευτέρα πλέον, μαζί με τους τελικούς νικητές, θα αναμένονται και οι επίσημες αποφάσεις για τη σταυροδοσία των υποψηφίων.
Σύμφωνα, λοιπόν, με την επίσημη ανακοίνωση από το Πρωτοδικείο Καλαμάτας τα αποτελέσματα στους πέντε Δήμους είναι τα εξής (με μαύρα γράμματα οι μονομάχοι της β΄ Κυριακής):
 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Εγγεγραμμένοι: 67.334
Ψηφίσαντες: 38.046
Έγκυρα ψηφοδέλτια: 36.408
Άκυρα ψηφοδέλτια: 1.147
Λευκά ψηφοδέλτια: 491
 A’ Συνδυασμός: «δημιουργική ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» Θανάσης Βασιλόπουλος, 8.095 ψήφοι, ποσοστό 22,23%
Β’ Συνδυασμός: «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ» Βασίλης Κοσμόπουλος, 5.455 ψήφοι, ποσοστό 14,98%
Γ’ Συνδυασμός: «ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΔΗΜΟΣ» Βασίλης Τζαμουράνης 5.003 ψήφοι, ποσοστό 13,74%
Δ’ Συνδυασμός: «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ» Μαρία Οικονομάκου 4.209 ψήφοι, ποσοστό 11,56%
Ε’ Συνδυασμός: «ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΔΥΝΑΜΗ» Ελένη Αλειφέρη Καραθανάση 3.916 ψήφοι, ποσοστό 10,76%
ΣΤ’ Συνδυασμός: «ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Μανώλης Μάκαρης 3.349 ψήφοι, ποσοστό 9,20%
Ζ’ Συνδυασμός: «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΤΟΠΟΣ ΖΩΗΣ» Τόνια Κουζή 2.304 ψήφοι, ποσοστό 6,33%.
Η’ Συνδυασμός: «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» Δημήτρης Οικονομάκος 1.679 ψήφοι, ποσοστό 4,61%
Θ’ Συνδυασμός: «ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΠΟΛΗ ΕΝΩΜΕΝΗ» Δημήτρης Κουκούτσης 1.515, ποσοστό 4,16%
Ι’ Συνδυασμός: «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» Μιχάλης Αντωνόπουλος 883 ψήφοι, ποσοστό 2,43%.
 ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
Εγγεγραμμένοι: 36.210
Ψηφίσαντες: 20.297
Έγκυρα ψηφοδέλτια: 19.413
Άκυρα ψηφοδέλτια: 662
Λευκά ψηφοδέλτια: 222
 A’ Συνδυασμός: «ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» Γιώργος Αθανασόπουλος, 10.012 ψήφους, ποσοστό 51,57%
Β’ Συνδυασμός: «ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ κίνηση πολιτών ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ» Γιώργος Τσώνης, 8.217 ψήφους, ποσοστό 42,33%
Γ’ Συνδυασμός: «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΕΣΣΗΝΗΣ» Χρήστος Θεοδωρακόπουλος, 800 ψήφους, ποσοστό 4,12%
Δ’ Συνδυασμός: «Επανεκκίνηση για το Δήμο Μεσσήνης» Ιωάννης Λάσκαρης, 384 ψήφους, ποσοστό 1,98%.
 ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
Εγγεγραμμένοι: 9.678
Ψηφίσαντες: 5.209
Έγκυρα ψηφοδέλτια: 4.986
Άκυρα ψηφοδέλτια: 158
Λευκά ψηφοδέλτια: 65
 A’ Συνδυασμός: «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΑΝΙΑΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (Ε.Μ.Α.Σ)» Γιάννης Μαραμπέας 1.443 ψήφους, ποσοστό 28,94%
Β΄ Συνδυασμός: «ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΝΗ» Δημήτρης Γιαννημάρας 1.044 ψήφους, ποσοστό 20,94%
Γ΄ Συνδυασμός: «Ν.Ι.Κ.Η ΝΕΕΣ ΙΔΕΕΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΗΜΕΡΕΣ» Παναγιώτης Μπασάκος 982 ψήφους, ποσοστό 19,70%
Δ΄ Συνδυασμός: «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΝΗ» Ευάγγελος Ανδροβιτσανέας 834 ψήφους, ποσοστό 16,73%
Ε΄ Συνδυασμός: «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΝΗ» Αλέξανδρος Ρουτζούνης 434 ψήφους, ποσοστό 8,70%
ΣΤ΄ Συνδυασμός: «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ» Πέτρος Ταβουλαρέας 249 ψήφους, ποσοστό 4,99%
 ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΊΑΣ
Εγγεγραμμένοι: 19.398
Ψηφίσαντες: 9.377
Έγκυρα ψηφοδέλτια: 9.050
Άκυρα ψηφοδέλτια: 231
Λευκά ψηφοδέλτια: 96
 A’ Συνδυασμός: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΙΧΑΛΙΑΣ» Παναγιώτα Γεωργακοπούλου 3.002 ψήφους, ποσοστό 33,17%
Β’ Συνδυασμός: «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΝΩ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» Ιωάννης Αδαμόπουλος 2.178 ψήφους, ποσοστό 24,07%
Γ’ Συνδυασμός: «ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ» Ιωάννης Παπαδόπουλος 1.905 ψήφους, ποσοστό 21,05%
Δ’ Συνδυασμός: «ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» Σπύρος Αδαμόπουλος 1.310 ψήφους, ποσοστό 14,48%
Ε’ Συνδυασμός: «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΟΙΧΑΛΙΑΣ» Κωνσταντίνος Ρεϊτζόπουλος 350 ψήφους, ποσοστό 3,87%
ΣΤ’ Συνδυασμός: «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Δημήτρης Κόνιαρης 305 ψήφους, ποσοστό 3,37%.
 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ
Εγγεγραμμένοι: 28.869
Ψηφίσαντες: 14.279
Έγκυρα ψηφοδέλτια: 13.645
Άκυρα ψηφοδέλτια: 495
Λευκά ψηφοδέλτια: 139
 A’ Συνδυασμός: «ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ» Δημήτρης Καφαντάρης 5.051 ψήφους, ποσοστό 37,02%
Β’ Συνδυασμός: «ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΗ» Παναγιώτης Καρβέλας 4.284 ψήφους, ποσοστό 31,40%
Γ’ Συνδυασμός: «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ» Ηλίας Κανάκης 2.591 ψήφους, ποσοστό 18,99%
Δ’ Συνδυασμός: «ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΣΟΦΙΑ» Δημήτρης Βρεττάκος 983 ψήφους, ποσοστό 7,20%
Ε’ Συνδυασμός: «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ» Σοφία Αποστολοπούλου 736 ψήφους, ποσοστό 5,39%.
Της Βίκυς Βετουλάκη  

~ ***  Νεκρός σε τροχαίο o νικητής του Power of Love, Πάνος Ζάρλας   
Νεκρός σε τροχαίο ο παίκτης του προηγούμενου κύκλου του Power of Love Πάνος Ζάρλας.
Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ ο Πάνος Ζάρλας έχασε τη ζωή του στις 5 το πρωί σε τροχαίο δυστύχημα με την μηχανή του στην Συγγρού.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άτυχος  Πάνος Ζάρλας δεν φορούσε κράνος και έτρεχε με την μηχανή του πέφτοντας με μεγάλη ταχύτητα στις προστατευτικές μπάρες.
Η τραγική ειρωνεία είναι αποτυπωμένη στα προφίλ του στα σόσιαλ μίντια. Την ώρα που εκείνος άφηνε την τελευταία πνοή του στην άσφαλτο οι φίλοι του ευχόταν «χρόνια πολλά » για τα γενέθλιά του και «υγεία» καθώς σήμερα έκλεινε τα 27 του χρόνια.
Το νέο έφτασε και στην Στέλλα Μιζεράκη η οποία απο τις πρώτες πρωϊνες ώρες είναι σε κατάσταση σοκ, την οποία ενημέρωσε παίκτρια του ριάλιτι του ΣΚΑΙ.
athensvoice.gr 

***  Ο Βασίλης Κοσμόπουλος καλεί σε δημόσιο διάλογο τον Θανάση Βασιλόπουλο    
Σε δημόσιο διάλογο, όπου θα διατυπώσουν το όραμα και τις θέσεις τους για την Καλαμάτα του μέλλοντος, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θα διοικήσουν και θα αντιμετωπίσουν τα μείζονα προβλήματα του Δήμου, προκειμένου οι πολίτες να έχουν κατασταλαγμένη άποψη γι’ αυτόν που θα επιλέξουν ως τον επόμενο δήμαρχο Καλαμάτας, καλεί ο Βασίλης Κοσμόπουλος τον Θανάση Βασιλόπουλο.
Η πρόσκληση του συνδυασμού του κ. Κοσμόπουλου αναφέρει: «Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εκλογών της Κυριακής 26 Μαΐου 2019, που πρόκριναν για την αναμέτρηση σε δεύτερο γύρο τον επικεφαλής του συνδυασμού μας Βασίλη Κοσμόπουλο και τον κ. Θανάση Βασιλόπουλο, θεωρήσαμε αυτονόητο ότι θα δινόταν η ευκαιρία στους συνδημότες μας να ενημερωθούν για τις θέσεις των δύο υποψηφίων δημάρχων, μέσω δημοσίων συζητήσεων.
Πράγματι τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα της πόλης μας έδειξαν άμεσο ενδιαφέρον για τη διοργάνωση τέτοιων συζητήσεων και μας απέστειλαν προσκλήσεις, για να δηλώσουμε διαθεσιμότητα.
Όπως είναι φυσικό, ανταποκριθήκαμε άμεσα σε όλες τις προσκλήσεις, καθώς θεωρούμε το δημόσιο ανοικτό διάλογο, στοιχείο δημοκρατίας. Ο πολίτης έχει το δικαίωμα να ενημερωθεί για τις θέσεις αυτών οι οποίοι διεκδικούν την ψήφο του για το αξίωμα του δημάρχου.
Με μεγάλη μας έκπληξη διαπιστώνουμε ότι μέχρι σήμερα ο κ. Βασιλόπουλος δεν έχει ανταποκριθεί στις προσκλήσεις τηλεοπτικών σταθμών. Απεναντίας χθες εμφανίστηκε για λίγο σε τοπικό κανάλι, περιοριζόμενος σε μονόλογο. Μας δίνει, κατά συνέπεια, την εντύπωση, ότι αποφεύγει την αντιπαράθεση.
Καλούμε τον κ. Βασιλόπουλο, το χρονικό διάστημα που επιτρέπεται από την εκλογική νομοθεσία, να συμμετάσχει σε δημόσιο διάλογο με τον Βασίλη Κοσμόπουλο. Το πότε και πού θα αποφασισθεί εύκολα αν υπάρχει η ειλικρινής διάθεση να βρεθούν ενώπιον των συνδημοτών μας».

***   Τα νέα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας -Ο Γεώργιος Ασημακόπουλος πρώτος σε σταυρούς   
Τη Δευτέρα, πιθανότατα, θα δημοσιοποιηθούν από το Πρωτοδικείο Κυπαρισσίας τα αποτελέσματα της σταυροδοσίας των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων των οκτώ συνδυασμών στο Δήμο Τριφυλίας με την επίσημη ανάρτησή τους.
Ωστόσο, πρώτος των πρώτων – σύμφωνα με πληροφορίες και στοιχεία από τους συνδυασμούς – φέρεται πως είναι ο Γεώργιος Ασημακόπουλος του συνδυασμού «ΑΝΟΔΟΣ Τριφυλίας», ο οποίος από την πρώτη κιόλας στιγμή, πριν καν ανακοινωθεί υποψηφιότητα, στάθηκε δίπλα στον κ. Λεβεντάκη κι εργάστηκε αθόρυβα για το συνδυασμό.
Τα νέα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, φέρεται να είναι τα εξής ανά Δημοτική Ενότητα:
-Αετού: Δημήτριος Δριμής (επικεφαλής «Ανεξάρτητης Δημοτικής Συνεργασίας), Αλέξανδρος Κουτρουμπής (συνδυασμός «Η Τριφυλία ΑλλάΖΕΙ»)
-Αυλώνος: Γιώργος Τσακανίκας (συνδυασμός «Τριφυλία συνεχίζουμε»), Ιωάννης Παρασκευόπουλος (συνδυασμός «Ανεξάρτητη Δημοτική Συνεργασία»
-Γαργαλιάνων: Ευστάθιος Ανδρινόπουλος (επικεφαλής συνδυασμού «Η Τριφυλία ΑλλάΖΕΙ») και από τον ίδιο συνδυασμό μάλλον Μαγδαληνή Ανδρινοπούλου-Καμπύλη, Ιωάννης Κατσούλας και Ανδρέας Φωτόπουλος (σ.σ. ο δεύτερος δεν εκλέγεται εάν δεν εκλεγεί δήμαρχος ο Παναγιώτης Κατσίβελας, διότι καταλαμβάνει την πρώτη έδρα ο επικεφαλής του συνδυασμού «Τριφυλία συνεχίζουμε»), Νικόλαος Φρούσος και Χαράλαμπος Αυρηλιώνης (συνδυασμός «ΑΝΟΔΟΣ Τριφυλίας), Ιωάννης Αδρακτάς (συνδυασμός «Τριφυλία Πρωταγωνίστρια»), Σαράντος Κουκούμης (επικεφαλής συνδυασμού «Λαϊκή Συσπείρωση»)
-Κυπαρισσίας: Παναγιώτης Τσίγγανος (επικεφαλής συνδυασμού «Ανοιχτοί Ορίζοντες») και από τον ίδιο συνδυασμό Σταματία Αλεξοπούλου, Χάιδω Παναγιωτοπούλου (επικεφαλής συνδυασμού «Τριφυλία Πρωταγωνίστρια») και από τον ίδιο συνδυασμό Μαρία Πανουσιοπούλου, Αντώνης Βλάχος (συνδυασμός «ΑΝΟΔΟΣ Τριφυλίας»), Σωτήρης Μπακούρος (επικεφαλής συνδυασμού «Επόμενη μέρα για την Τριφυλία»), Ιωάννης Μερκούρης (συνδυασμός «Τριφυλία συνεχίζουμε»)
-Τριπύλης: Θεόδωρος Αντωνόπουλος (συνδυασμός «Τριφυλία Πρωταγωνίστρια»)
-Φιλιατρών: Γεώργιος Ασημακόπουλος, Άγγελος Κοροβίλας, Παναγιώτης Αλευράς και Δημήτριος Στριμπάκος (σ.σ. ο τέταρτος δεν εκλέγεται εάν δεν εκλεγεί δήμαρχος ο Γεώργιος Λεβεντάκης, διότι καταλαμβάνει την πρώτη έδρα ο επικεφαλής του συνδυασμού «ΑΝΟΔΟΣ Τριφυλίας»), Χαράλαμπος Καναλουπίτης (συνδυασμός «Τριφυλία συνεχίζουμε»), Παναγιώτης Τσαφαράς (συνδυασμός «Ανοιχτοί Ορίζοντες), Γιάννης Σάκκουλας ή Μαρία Παναγοπούλου (συνδυασμός «Επόμενη μέρα για την Τριφυλία»).

Του Ηλία Γιαννόπουλου

***   «Γαλάζια» απόβαση σε Κορινθία, Αρκαδία, Αργολίδα και ομιλία απόψε στο Άργος για Μητσοτάκη – Νίκα!  
«Μητέρα των μαχών» για τη Νέα Δημοκρατία η Περιφέρεια Πελοποννήσου – «Παρών» και ο Αντώνης Σαμαράς στην ομιλία στο Άργος
 Η παρουσία του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και «θριαμβευτή» των ευρωεκλογών της περασμένης Κυριακής, Κυριάκου Μητσοτάκη, σήμερα στην Πελοπόννησο, «σηματοδοτεί» με τον πιο ηχηρό τρόπο τη  στήριξη στο πρόσωπο του Παναγιώτη Νίκα στη «μάχη» για την Περιφέρεια, αλλά και την κρισιμότητα που δίνει σε αυτή το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Αξίζει, δε, να σημειωθεί ότι ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας στις τέσσερις υπόλοιπες Περιφέρειες που «κρίνονται» αυτή την Κυριακή επέλεξε να συναντήσει τους «εκλεκτούς» της κεντροδεξιάς παράταξης στο γραφείο του στην «Πειραιώς», ενώ για την Περιφέρεια Πελοποννήσου «οργανώθηκε» ολοήμερη περιοδεία σε Κορινθία – Αρκαδία και Αργολίδα, καθώς και κεντρική ομιλία σήμερα το βράδυ στο Άργος, από κοινού με τον Παναγιώτη Νίκα, στην οποία αναμένεται να δώσει το «παρών» και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Το πρόγραμμα του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας ξεκινά από τις 9.00 το πρωί στην Κόρινθο, όπου πρόκειται να συναντηθεί με παραγωγικούς και θεσμικούς φορείς της περιοχής. Στη συνέχεια, στις 11.00, πρόκειται να βρεθεί στην Τρίπολη, όπου θα καθίσει για «καφέ» σε κεντρικό σημείο της πόλης με στελέχη του κόμματος στην Αρκαδία. Το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόκειται να γευματίσει στο παραλιακό μέτωπο του γειτονικού νομού και συγκεκριμένα στο Άστρος, και από εκεί να αναχωρήσει για το Ναύπλιο.
Η περιοδεία ολοκληρώνεται στις 8.30 μ.μ. στο Άργος, όπου θα μιλήσει μαζί και με τον υποψήφιο περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα, στην αίθουσα του ξενοδοχείου  «Pantazis Royal».
Εκτός της σημασίας στην εκλογική μάχη στην Πελοπόννησο και της στήριξης στο πρόσωπο του κ. Νίκα, η σημερινή περιοδεία «σηματοδοτεί» ουσιαστικά και την έναρξη της «προεκλογικής περιόδου», καθώς σε λιγότερο από 40 ημέρες ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόκειται να ζητήσει από τον ελληνικό λαό καθαρή εντολή για να αναλάβει τα «ηνία» της χώρας. Ο Παναγιώτης Νίκας θα συνοδεύσει τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, όπως είναι φυσικό, στη σημερινή ολοήμερη περιοδεία, όπως και αρκετά στελέχη από τη Μεσσηνία.
Του Κώστα Γαζούλη

***  Υπό κατάληψη και σήμερα τα γραφεία της ΔΕΥΑΚ    
Για δεύτερη ημέρα οι εργαζόμενοι στην ΔΕΥΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, βρίσκονται σε κινητοποίηση με αίτημα καμία απόλυση των 26 συμβασιούχων και  διεκδικούν την μονιμοποίηση τους.
Από τα ξημερώματα έχουν καταλάβει τα γραφεία τα γραφεία της ΔΕΥΑΚ.


Από χθες τα ξημερώματα οι εργαζόμενοι στη ΔΕΥΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ δίνουν μάχη για σταθερές και μόνιμες σχέσεις εργασίας. Με αίτημα «καμία απόλυση των 26 συμβασιούχων που διεκδικούν τη μονιμοποίησή τους», έχουν καταλάβει τα γραφεία της ΔΕΥΑΚ. «Είμαστε αποφασισμένοι-όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Σωματείου Παναγιώτης Κουφαλάκος- να κρατήσουμε την υπηρεσία κλειστή για όσο διάστημα χρειαστεί μέχρι να αποσπάσουμε θετική απόφαση που θα ανοίξει το δρόμο για τη μονιμοποίηση των συναδέλφων μας. Καλούμε και αυτούς που κυβερνούν και αυτούς που διεκδικούν να συμμετάσχουν στην αυριανή διακυβέρνηση της χώρας να πάρουν ξεκάθαρη θέση. Καλούμε, επίσης, την απερχόμενη Δημοτική Αρχή, αλλά και τους δημοτικούς συνδυασμούς που συμμετείχαν στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, να πάρουν ξεκάθαρη θέση με τι εργασιακές σχέσεις επιθυμούν να λειτουργήσουν τις υπηρεσίες τους.
Είμαστε αποφασισμένοι να διαφυλάξουμε την εργασία μας, δε θα επιτρέψουμε σε κανέναν να μας την απαξιώνει προς όφελος των εργολάβων που καραδοκούν να μπουν στην υπηρεσία και να δρομολογήσουν εξελίξεις οριστικής ιδιωτικοποίησης.
Τέλος, καλούμε τους εργαζομένους της πόλης να συμπαρασταθούν στο δίκαιο αγώνα μας, που είναι και δικός τους, αφού ματώνουν καθημερινά από τα ακριβά ανταποδοτικά τέλη που πληρώνουν».

***

*** ~  Αθλητική ενημέρωση :

***  Με 54 ομάδες και Βίκυ Χατζηβασιλείου το πανελλήνιο όπεν του KBV    

Η δράση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα μπιτς βόλεΪ συνεχίζεται στην Καλαμάτα με το KBV OPEN, το 1ο ανοικτό τουρνουά, του φετινού σιρκουί. Συνολικά 54 ομάδες σε άνδρες και γυναίκες θα λάβουν μέρος σε αυτήν την πραγματικά εντυπωσιακή από κάθε άποψη διοργάνωση και την πρώτη μεγάλη γιορτή μπητς βόλεϊ για την περιοχή μας.
Το τουρνουά θα τιμήσει με την παρουσία τη η Βίκυ Χατζηβασιλείου. Η γνωστή παρουσιάστρια και αθλήτρια του μπιτς βόλεϊ μαζί με την συμπαίκτριά της Ιωάννα Μαντούδη θα αγωνιστούν στο κυρίως ταμπλό, δίνοντας αίγλη στη διοργάνωση που ο κόσμος της Μεσσηνίας θα αγκαλιάσει, όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια. Στους άνδρες ξεχωρίζει η παρουσία των ρέκορντμαν Νιώπα, Παπαδημητρίου, ενώ το παρών θα δώσουν και οι Ρουμάνοι Ραντέσνι /Ουπόλου,
  ΚΥΡΙΩΣ ΤΑΜΠΛΟ    
Άνδρες
1    Βολουδάκης Χ./Κογκαλιδης Κ.                        
2    Νιώπας Δ./Παπαδημητρίου Θ.                       
3    Ντόντης Ν./Πάτσης Ν.                    
4    Μεσσάλας Α./Στάικος Κ.                        
5    Ιωαννίδης Π./Κόλα Α.                     
6    Δεναξάς Γ./Σταμπέλος Γ.                       
7    Ντακούρης Β./Χανδρινός Α.  wc                     
8    Hradecsni D./Hupoiu V. (ROM) wc                       
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ (προκρίνονται 8 ομάδες)
1    Καντιώτης Γ./Σαγκινέτος Μ.                    
2    Βλαχάκης Σ./Καπάτος Γ.                        
3    Γεωργούλας Α./Τριανταφυλλόπουλος Μ.                        
4    Μανίκας Γ./ Παπανδρόπουλος Χ.                    
5    Κανέλλος Ι./Χατζηνικολάου Δ.                       
6    Μανιάτης Ν./Οικονομόπουλος Ε.                     
7    Κανελλόπουλος Γ./Κωνσταντόπουλος Θ.                        
8    Ντάλλας Σ./Παπαϊωάννου Μ.                        
9    Νικολακάκης Δ./Παπαδημητρίου Θωμ.                    
10  Κοντώσης Λ./Mc Collum T.                     
11  Malesic Β./Παπαδογούλας Α.                        
12  Γκότσης Ν./Mc Collum S.                       
13  Κεκεμπάνος Α./Παπούλιας Ο.                        
14  Ρηγάκος Γ./Ρηγάκος Δ.                    
15  Κουτράκης Κ./Χάραρης Γ.                       
16  Ευσταθίου Θ./Κακρίδης Π.                      
17  Εξαρχέας Δ./Μπλάουερ Φ.                      
18  Constantinescu R./Cristian D. (ROM)                    
-    Nedescu O./Sima C. (ROM)                    
-    Constantinescu M./Macicasan M.(ROM)       
 Γυναίκες        
ΚΥΡΙΩΣ ΤΑΜΠΛΟ
1    Καραγκούνη Δ./Σαρακατσάνη Θ.
2    Μολδοβανίδη Τ./Σαμπάτη Ι.
3    Ζούρου Μ./Μάρκου Ι.
4    Μεθενίτη Π./Σπανού Α.
5    Κλέπκου Μ./Μπάκα Ε.
6    Malesic L./Φωκιανού Α.
7    Μαντούδη Ι./Χατζηβασιλείου Β. wc
8    Gird Ι./Corcoz I. (ROM) wc
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ (προκρίνονται 8 ομάδες)
1    Σωτηρίου Μ./Χρυσομαλλίδη Ν.
2    Βλασερού Π./Πολίτη Ε.
3    Βελισσάρη Μ. /Γεωργιάδη Κ.
4    Malesic E./Πάσχου Ν.
5    Τριγωνίδου Π./Χάνα Μ.
6    Δημητριάδου Σ./Πανταζή Φ.
7    Κάραλη Χ./Μπότου Ι.
8    Δημοπούλου Μ./Αγγελοπούλου Α.
9    Βασιλακοπούλου Δ./Γεωργακοπούλου Δ.
-    Αλεβίζου Μ./Χριστοπούλου Γ.
11  Κόλλια Ν./Τζούλου Κ.
12  Κωτσιάκη Ν./Μπαλδώκα Ε.
13  Αραπάκη Γ./Μπένου Β.
14  Ψαλλίδα Π./Φάκη Ζ.
15  Διαμαντή Ρ./Φίλια Φ.
-    Cristeun A./Nedescu C.(ROM)
-    Sandu M./Hododi I. (ROM)
-    Teona D./Ilie C. (ROM)


*
**Ένα αλλιώτικο ιμάμ μπαϊλντί


ΥΛΙΚΑ
4 μελιτζάνες
3 πατάτες
3 ντομάτες τριμμένες
5 με 6 κρεμμύδια όχι πολύ μεγάλα
Μισό ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο
1 ποτηράκι ελαιόλαδο
Αλάτι πιπέρι πάπρικα γλυκιά λίγο κύμινο
1 κούπα κεφαλοτύρι τριμμένο
Λίγες φέτες τυρί του τοστ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Κόβουμε στη μέση τις μελιτζάνες.
Έβαλα και μερικές πατάτες γιατί μας αρέσουν.
Χαράζουμε τις μελιτζάνες τις αλατίζουμε τις ραντίζουμε με ελαιόλαδο και τις ψήνουμε στο φούρνο μέχρι να ροδοκοκκινίσουν.
Τις πατάτες τις ανοίγουμε και τις αδειάζουμε με ένα κουταλάκι.
Μπορούμε να τις ψήσουμε και στο τηγάνι για λίγο.
Κόβουμε τα κρεμμύδια και τα σοτάρουμε με λίγο ελαιόλαδο στη συνέχεια ρίχνουμε τη ντομάτα τριμμένη και τα μπαχαρικά.
Αδειάζουμε την ψίχα από τις μελιτζάνες και την προσθέτουμε και αυτή στη σάλτσα.
Αφήνουμε να ψηθούν να τραβήξουν τα νερά τους.
Όταν είναι έτοιμη προσθέτουμε το τυρί το μαϊντανό ψιλοκομμένο και ανακατεύουμε.
Γεμίζουμε τις μελιτζάνες, και τις πατάτες, σκεπάζουμε με το τυρί του τοστ και ψήνουμε στο φούρνο μέχρι να ροδοκοκκινίσουν.Τέλειο φαγάκι μπουκιά και συχώριο !!!


~ 1.-  https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.3 ΣΤΑΜΑΤΗΣ  
3.-   https://www.facebook.com/arfarakalamatasmessinias   , = ARFARA MESSINIAS    1.617   Arfara Kalamatas Messinias | Facebook 


4 ~ https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas  = Stamatis N. Skoulikas
5 ~  
https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.5 .- =   157 .-stamos01 .—
6.- Stamatios Skoulikas: https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.18?sk=wall .-BINTEOΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ   ...ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ:                                                                                                 ΒΙΝΤΕΟ-ΣΕΛΙΔΕΣ Σ.Ν.Σ :
~ 1. - Stamatios Skoulikas = Stamatios Skoulikas    ,                                                                               http://www.youtube.com/stamos01  ,   6789 videos.  -  1.528.741 προβολές  Σταματης Σκουλικας   Εγγράφηκε στις 17 Δεκ 2009
  2. - Stamos Skoulikas =        Stamos Skoulikas        stamos011947      Εγγράφηκε στις 17 Δεκ 2009, με 1.483.718 προβολές .-
 http://www.youtube.com/stamatios01    ,    3917   video.     σταμος σκούλικας ,


3. - Vlasis Skoulikas =   Vlasis Skoulikas , +Stamos ,. 
http://www.youtube.com/vlasiskal   .  =    4132  video. - https://plus.google.com/u/0/+VlasisSkoulikas/posts?csrc=yt&cfem=1   ,.- - βλάσης σκούλικας                                                                                                                                                       Σύνολον 14.444   βίντεο   .- 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100030595474438&fref=%2Freqs.php&__tn__=%2Cd-Z-R&eid=ARBaDYLYkt_4XgI1MT_h-UIRLEbwKrRoV8Gpt94g6wlMOb1bM16g-dRsYHdt5g9trazQBXkT1Yf5dS_w , .- = Αρφαρά Μεσσηνίας Καλαμάτα .-
https://blogs.sch.gr/dimarfar/author/dimarfar/   = Δημοτικό Σχολείο Αρφαρών       https://www.facebook.com/sylgkdsarf/       = Σύλλογος γονέων κηδεμόνων δημοτικού Αρφαρών      https://www.facebook.com/groups/1758656167707813/1761788260727937/?notif_t=like& notif_id=1476255372769279    ΛΕΞΙΚΟ ΤΩΝ ΑΡΦΑΡΩΝ    https://www.facebook.com/apostolis.giannakountzos.7?pnref=lhc.friends  = ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Χ.Γ .      http://www.timeoutcyprus.com/article/17506/volta-sto-palaihori-savvatokyriako  .-              http://www.arfara1964athens.gr/    ARFARA ATHENS ..  www.arfara1964athens.gr                      https://www.facebook.com/SYLLOGOS.ARFARON.AG.THEODOROI  , «ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ «ΑΡΦΑ ΡΩΝ.-   595 -       https://twitter.com/   ,   Skoulikas  @stamos01    .  ,,   http://messinia1234.com/?page_id=937  ,   ~  https://www.facebook.com/pages/agios-floros/257560450948935   529   . -   ΑΓΙΟΣΦΛΩΡΟΣ      ~ https://www.facebook.com/profile.php?id=100009016280105  .- = Βρωμόβρυσης Σύλλογος ΔΑΓΡΕ 92 / 139.   
 *** http://www.twitter.com/stamos01/   , 685/502/28 , 20,5  χιλ./261 / 11 .-
 ~**   https://www.facebook.com/profile.php?id=100012336616922&pnref=lhc.unseen     ,  ΠΛΑΤΥ   ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
***  http://www.messinia.net.gr/index.php/ekdiloseis/item/1328   , .=  http://www.messinia.net.gr  /. -  .- www.erroso.gr  , .-                                                                         https://www.facebook.com/pg/paisiosmonahos/posts/?ref=notif  = ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ 
 Υ !!! ] .-  https://www.facebook.com/vasilis.trigilidas . = Vasilis Trigilidas   .-


~** ARFARA NEWS ,Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Τετάρτη 27-02-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/02/arfara-news_27.html   
*** Υπόθεση Νίκου Γεωργιάδη: Συνέντευξη δικηγόρου θυμάτων : https://youtu.be/3Fska0GvumM .-
***   ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2019    :
 1.- ARFARA NEWS , Νέα από το Αρφαρά Μεσσηνίας . Δευτέρα 01 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης .-  ~ ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΜΗΝΑ για όλους μας !   : https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/04/arfara-news.html .-
2.- ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .Τρίτη 02 -04-2019 ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2019/04/arfara-news.html . 
3.- ARFARA NEWS  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Τετάρτη 03-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://snsarfara.blogspot.com/2019/04/arfara-news.html  .-
  4.- ARFARA NEWS  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Πέμπτη 04 04 -2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης   : https://stamos-dynami.blogspot.com/2019/04/arfara-news.html .-
5.- ARFARA NEWS  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Παρασκευή 05-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2019/04/arfara-news.html  . -
 6.- ARFARA NEW  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας  . Σάββατο  06-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2019/04/arfara-new.html   .- 
7.- ARFARA NEWS ,Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Κυριακή 07-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης 


8.- ARFARA NEWS  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Δευτέρα , 08-04-2019 ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : https://dimmetoparfara.blogspot.com/2019/04/arfara-news.html .-


 9.- ARFARA NEWS Νέα από το Αρφαρά Μεσσηνίας . Τρίτη 09-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://snsstamoskal.blogspot.com/2019/04/arfara-news.html .-


10.- ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας  Τετάρτη 10-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :


11.- ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Πέμπτη 11-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/04/arfara-news_11.html .-
12.- ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Παρασκευή 12-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2019/04/arfara-news_11.html .- 
13.- ARFARA NEWS  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας   ΣΆΒΒΑΤΟ  13-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης:  https://snsarfara.blogspot.com/2019/04/aerfara-news.html .-


14.- ARFARA NEWS  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Κυριακή 14-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης :   https://stamos-dynami.blogspot.com/2019/04/arfara-news_14.html  .-


15 .- ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας  .Δευτέρα 15-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2019/04/arfara-news_15.html .-
16.- ARFARA NEWS  Νέα από το Αρφαρά Μεσσηνίας . Τρίτη 16-04-2019 ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2019/04/arfara-news.html  .- 
17.- ARFARA NEWS  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .- Τετάρτη 17-04-2019  Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2019/04/arfara-news_17.html  .- 
18.- ARFARA NEWS  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Πέμπτη 18-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης : 


 19.- ARFARA NEWS  Νέα από το Αρφαρά Μεσσηνίας . Παρασκευή 19-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης   :  https://dimmetoparfara.blogspot.com/2019/04/arfara-news_19.html  .- 
20.-  ARFARA NEWS  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας , Σάββατο 20-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://snsstamoskal.blogspot.com/2019/04/arfara-news-20-04-2019.html  .-


21.- ARFARA NEWS  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Κυριακή 21-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης :  https://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2019/04/arfara-news.html .-                                                                                                                                                        22.- ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Μ. Δευτέρα  22-04-2019  Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/04/arfara-news_22.html .-          
23.-  ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Μ,. Τρίτη 23-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2019/04/arfara-news_22.html   .- \
 24.- ARFARA NEWS  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας  . Μ. Τετάρτη 24-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://snsarfara.blogspot.com/2019/04/arfara-news_23.html .-


 25.- ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας  .  Μ. Πέμπτη 25-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης:   https://stamos-dynami.blogspot.com/2019/04/arfara-news_24.html  -


 26.- ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας  . Μ. Πέμπτη 25-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης :  https://stamos-dynami.blogspot.com/2019/04/arfara-news_24.html  .-


27.- ARFARA NEWS  Τα νέα μας από Αρφαρά Μεσσηνίας . Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  26-04-2016  Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :  https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2019/04/arfara-news_26.html .- 
28.- ARFARA NEWS   Μ. Σάββατο 27-04-2019 Τα νέα μας από Αρφαρά . Στο αγιάζι της ενημέρωσης  μας ...  :  https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2019/04/arfara-news-27-04-2019.html .-                                                                                                                                                          29.-  ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ 28-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης . : https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2019/04/arfara-news_28.html  .- 
 30.- ARFARA NEWS Τα Νέα μας από Αρφαρά Μεσσηνίας . Δευτέρα Πάσχα 29-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης :  https://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2019/04/arfara-news_29.html .-
31.-  ARFARA  NEWS Τα Νέα μας από Αρφαρά Μεσσηνίας . Τρίτη 30-04-2019  Στο αγιάζι της ενημέρωσης :   https://dimmetoparfara.blogspot.com/2019/04/arfara-news_29.html .-                                                                                                                                                                     


***  ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΜΑΪΟΥ  2019  :                                                                                                                     
 1.- ARFARA NEWS Τα  Νέα μας από Αρφαρά Μεσσηνίας . Τετάρτη 01 ΜΑΪΟΥ 2019  Στο αγιάζι της ενημέρωσης . ~     ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΜΗΝΑ για όλους μας !  : https://snsstamoskal.blogspot.com/2019/05/arfara-news.html .-                                                               2.-  ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Από το 2008 ... για τους νεότερους > Πέμπτη 02 ΜΑΪΟΥ 2019  : https://snsstamoskal.blogspot.com/2019/05/k-2008.html  .-                                                                         3.- ARFARA NEWS Τα  Νέα μας από Αρφαρά Μεσσηνίας .  Πέμπτη  02- Μαΐου -2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης : ‘ https://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2019/05/arfara-news.html   .-  4.- ARFARA NEWS Τα Νέα μας από Αρφαρά Μεσσηνίας. Παρασκευή 03 -05-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/05/arfara-news.html  .-                5.- ARFARA NEWS  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Σάββατο 04-05-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης    : https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2019/05/arfara-news.html                 6.- ARFARA NEWS  Τα Νέα μας από Αρφαρά Καλαμάτας . Κυριακή 05-05-2019  , Στο αγιάζι της ενημέρωσης    :  https://snsarfara.blogspot.com/2019/05/arfara-news.html  .- ^                                      7.- ARFARA NEWS  Νέα από το Αρφαρά Μεσσηνίας . Δευτέρα 06-05-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης :  https://stamos-dynami.blogspot.com/2019/05/arfara-news.html  .-                                 8.- ARFARA NEWS  Τα  Νέα μας από Αρφαρά Καλαμάτας . Δευτέρα 06-05-2019  Στο αγιάζι της ενημέρωσης  μας .  ~ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ....ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΣΕΣ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ 2019 . : https://vlasisarfarablogspot.blogspot.com/2019/05/arfara-news.html  .-                                                 9.- ARFARA NEWS Τ α Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Τρίτη 07-05-2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης   [υποψήφιοι-υποψηφιότητες] : https://stamos-dynami.blogspot.com/2019/05/arfara-news_7.html .-                                                                                                                                                          10.- ARFARA NEWS  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας  Τετάρτη 08-05-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2019/05/arfara-news-08-05-2019-8-8.html .-       11.- ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Πέμπτη 09-05-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2019/05/arfara-news.html .-  12.- ARFARA NEWS  Τα  Νέα μας από Αρφαρά Μεσσηνίας . Παρασκευή 10-05-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης   :  https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2019/05/arfara-news.html .-                13.- ARFARA NEWS  Τα  Νέα μας από Αρφαρά Μεσσηνίας . Σάββατο 11-05-2019  Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2019/05/arfara-news.html .-                                                                                                                                                         14.- ARFARA NEWS Τα Νέα από Αρφαρά  Μεσσηνίας . Κυριακή 12-05-2019 ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://dimmetoparfara.blogspot.com/2019/05/arfara-news.html .-                                 15.- ARFARA NEWS Τα  Νέα μας από Αρφαρά Μεσσηνίας . Δευτέρα 13-05-2019  Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://snsstamoskal.blogspot.com/2019/05/arfara-news_13.html                                  16.- ARFARA NEWS Τα  Νέα μας από το Αρφαρά Καλαμάτας . Τρίτη  14-05-2019  , Στο αγιάζι της ενημέρωσης  μας: https://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2019/05/arfara-news_14.html  .-     17.- ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Τετάρτη 15-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης :  https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/05/arfara-news_14.html  .-          18.- ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Πέμπτη  16-05-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2019/05/arfara-news_15.html .-          19.- ARFARA NEWS Τα Νέα μας από Αρφαρά Μεσσηνίας . Παρασκευή  17-05-2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : https://snsarfara.blogspot.com/2019/05/arfara-news_17.html  .-                                                                                                                                                    20.- ARFARA NEWS Τα Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Σάββατο 18-05-2019 Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  :  https://stamos-dynami.blogspot.com/2019/05/arfara-news_18.html  .-                          21.- ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ  26-05-2019 στην Ελλάδα , Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε ! Σάββατο 18-05-2018 Στο αγιάζι της ενημέρωσης: https://vlasisarfarablogspot.blogspot.com/2019/05/26-05-2019-18-05-2018-26-05-2019-1.html  .-  22.- ARFARA NEWS Τα Νέα μας από Αρφαρά Μεσσηνίας . Κυριακή 19-05-2019  ,  Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2019/05/arfara-news.html .-                                                                                          23.- ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ   26-05-2019 Κυριακή 19-05-2019  Μια  εβδομάδα πρίν εκλογές . ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΟΥΜΕ  : https://vlasiosarfara.blogspot.com/2019/05/19-05-2019.html  .-   24.- ARFARA NEWS  Τα  Νέα μας από Αρφαρά Μεσσηνίας . Δευτέρα 20-05-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :  https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2019/05/arfara-news_20.html  .-  25.-  ARFARA  NEWS  Τα  Νέα μας από Αρφαρά Μεσσηνίας . Τρίτη  21 -05 -2019  Στο αγιάζι της ενημέρωσης :  https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2019/05/arfara-news_20.html  . 26.- ARFARA NEWS  Τα  Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας .- Τετάρτη 22-05-2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης :  https://dimmetoparfara.blogspot.com/2019/05/arfara-news_22.html  .-    27.- ARFARA NEWS  Τα Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Πέμπτη 23 -05 -2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :   https://snsstamoskal.blogspot.com/2019/05/arfara-news_22.html  .-                            28.-  ARFARA NEWS Τα Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας . Παρασκευή 24-05-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης: https://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2019/05/arfara-news_23.html  .-              29.- ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Σάββατο 25-05-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/05/arfara-news_24.html  .-          30.- ARFARA NEWS  Τα Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Κυριακή 26-05-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης:  https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/05/arfara-news_26.html .-            31.- ARFARA NEWS Τα  Νέα μας από Αρφαρά Μεσσηνίας . Δευτέρα  27-05-2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :  https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2019/05/arfara-news_26.html .-    32.- ARFARA  NEWS  Τα Νέα μας από Αρφαρά Μεσσηνίας . Τρίτη  28-05-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης :   https://snsarfara.blogspot.com/2019/05/arfara-news_27.html .-                                    33.- ARFARA NEWS  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .   Τετάρτη 29-05-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης :  https://stamos-dynami.blogspot.com/2019/05/arfara-news_29.html                              34.- ARFARA NEWS   Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας. Πέμπτη 30-05-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης :  https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2019/05/arfara-news_30.html    35.- .- ARFARA NEWS  Τα  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Παρασκευή 31-05-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης :  https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2019/05/arfara-news_31.html  .- 


~ Σποτ  ΜΕΡΑ 25  Γιάν  Βαρουφάκη  2019 : https://youtu.be/SllPWUDIZqA   .-
 ~ Κ  ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ  1   πόλεμος για  επιστολές Ι Χ   30-05-2019 : https://youtu.be/HSb_Hgs7CJE .-­­
~ Κ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 2  πόλεμος  για κηραλοιφές  εργασία  30-05-2019:
~  


34.- ARFARA NEWS   Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας. Πέμπτη 30-05-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης :  https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2019/05/arfara-news_30.html   
35.- ARFARA NEWS  Τα  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Παρασκευή 31-05-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης :  https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2019/05/arfara-news_31.html  .-
~ Σποτ  ΜΕΡΑ 25  Γιάν  Βαρουφάκη  2019 : https://youtu.be/SllPWUDIZqA  .- 
~ Κ  ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ  1   πόλεμος για  επιστολές Ι Χ   30-05-2019 : https://youtu.be/HSb_Hgs7CJE .-­­   
  ~ Κ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 2  πόλεμος  για κηραλ
οιφές  εργασία  30-05-2019:  https://youtu.be/5JHl2cXJXt4 .-


** Ξάνθη Μουσουλμάνοι - Τούρκοι στις Ευρωεκλογές 2019: https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10215485501264163/ .- 
~ Οι δημοσκόποι του ΣΥΡΙΖΑ 30-05-2019: https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10215485480823652/   .-
~ Ο Κ. Μητσοτάκης στο Αιγάλεω 30-05-2019 : https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10215485333899979/ .-
~ Εκλογολόγοι δημοκόποι ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ 30-05-2019 : https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10215485168775851/ .-  
 ~ Βγήκαν τα μαχαίρια στον ΣΥΡΙΖΑ 30-05-2019: https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10215485034292489/ .- 
~ Η Μουσουλμάνικη -Τούρκοι της Θράκης  2019  : https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10215484124789752/ .-
~ Ο Κυριάκος Βελόπουλος στον Χατζηνικολάου 30-05-2019 : https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10215483015682025/ .-
~  Ο Κυριάκος Βελόπουλος στον! ALPHA!! Πέμπτη 30-05-2019 το μεσημέρι 12.00 ώρα... : https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10215481805851780/ .- 
~ Οι  Τούρκοι στη Θράκη μας   2019 Ευρωεκλογές  : https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10215478787896333/ .- 
 ~ Ο Μητσικώστας  διακωμωδεί      : https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10215478740415146/ .- 
 ~ Ανθέλληνες Προδότες Συριζέοι πολεμάνε τον Κυριάκο ΒΕΛΟΠΟΥΛΟ... Ντροπή τους! : https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10215475457893085/   .-                              ~ Α. ΤΣΙΠΡΑΣ μετά τις Εύρω- εκλογές 26-05_2019 : https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10215471906884312/    .-                              ~  ** ΠΛΕΥΣΗ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  2019 Ζ  ΚΩΣΤΑΝΤΙΠΟΥΛΟΥ: https://youtu.be/qgXxEaCYsQs .- 
  ** ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ για Λαθρομετανάστες  βουλευτικες  2019: https://youtu.be/LJ63M0xjxUk .- 
~ Από  το 0 - 4,18  Μάϊος 2019 : https://youtu.be/fwDch6ziukc .- 
~ Πολιτικές ομιλίες Ευρωεκλογές 26/05/2019 : https://youtu.be/zmTopQgIGlI .- 
~ ΣΥΡΙΖΑ  Α  ΤΣΙΠΡΑΣ   εκλογές 2019: https://youtu.be/oGEGo4hpg_o .-   
 ~  ΑΝΕΛ Π  Καμμένος 2019 : https://youtu.be/2YYKaP4c4hQ .-